Eit alternativ til Erling Dokk Holm sin digitale opportunisme

Framtidas mediestøtte: Sats på ein kombinasjon av konserverande støtte til papiraviser og etablerande støtte til mobile digitalmedier.

I inn­legget ”Gi avisene sluttpakke” i E24 og Vox Pub­li­ca 15. april vis­er Erling Dokk Holm kor flink han er til å ta tren­den på pulsen. Han skriv: ”Det er ingen dristig spå­dom å anta at en rekke papi­ravis­er i løpet av de neste 3 årene vil måtte gi opp papirut­gaven, og i løpet av 10 år er det neppe en eneste papi­ravis igjen i den vestlige verden.”

Dokk Holm er ein ivrig apos­tel for mak­si­mal bruk av lese­brett, sosiale medi­er, mobil­tele­fon og alt anna som er dig­i­talt. Hans spå­dom pas­sar inn i den utviklingslin­ja som vert pre­sen­tert av lib­erale press­grup­per, der Apple-entu­si­as­tar, medie- og teknologikom­men­ta­torar og elek­tron­ikk- og datain­dus­trien står sterkt. Ja, spå­dom­men om papi­rav­isas død pas­sar så godt inn i samti­da at skuleel­e­var skriv det same i sti­lane sine, og dei får pluss i mar­gen hvis dei som Dokk Holm legg til at kri­tisk jour­nal­is­tikk må bevarast. 

Ein spå­dom om sam­funnsutviklin­ga er ikkje nøy­tral, den er djupt politisk

Dokk Holm spår om framti­da etter ein kjent metode. Det gjeld å finna eit dominerande utviklingstrekk i samti­da, og så tenk­ja seg at dette blir dobla eller tripla etterk­vart som åra går. I nokon til­felle er det svært sannsyn­leg at du vil tre­f­fa blinken, slik som i spå­dom­mar om at det pri­vate kon­sumet vil auka i takt med det aukande vel­stand­snivået, eller at kost­nadane til helseten­ester vil auka så lenge talet på eldre men­neske aukar. Sidan papi­ravisene har hatt opplags­fall og inntek­tssvikt i mange år, så går det fint an å tenk­ja seg at det til slutt ikkje vil vera ei einaste papi­ravis igjen i den vestlege verda.

Det kan sjå ut som Dokk Holm dermed pre­sen­ter­er ei innlysande san­ning, og at alle som pro­test­er­er er bak­stre­verske nos­tal­gikarar som ikkje er i pakt med si eiga tid. Men ein spå­dom om sam­funnsutviklin­ga er ikkje nøy­tral, den er djupt poli­tisk. Dokk Holm sin spå­dom føre­set at ingen vil kun­na ynsk­ja ei anna utvikling enn den som er mest sannsyn­leg akku­rat no. Spå­dom­men hans er grunn­leg­gande pre­ga av at dei mark­nadsmekanis­mane som utviklar seg på lese­bret­tet og inter­net­tet er gode, og at dei må få råda fritt når dei berre har etablert seg ordent­leg. Han skriv at det burde vera moge­leg å aksel­erera utviklin­ga i ret­ning av lese­bret­tbruk. ”Gi alle avisene som i dag får denne sub­si­di­en en engang­sut­be­tal­ing på tre års press­es­tøtte. Slik vil de få et sterkt insi­ta­ment for å bevege seg raskt over i den nye tilværelsen”. Dette er vakre ord i øyrene til Steve Jobs. 

Eg vil koma med ein spå­dom som ikkje tek for gitt at ”den nye tilværelsen” er lese­bret­tet. Og istaden­for å snakka bre­itt og ans­vars­fråskri­vande om alle medi­er, slik Dokk Holm gjer, vil eg snakka om lokale medi­er. Kva bør gjerast med press­es­tøt­ta der­som føremålet er å bevara livskraftige jour­nal­is­tiske kom­mu­nikasjons­former i bygde-Norge?

Det vil vera framtid­sret­ta å bru­ka press­es­tøt­ta til å sub­si­diera ei papi­ravis i einkvar by, bygde­by og småstad

Fyrste del av spå­domen min er kon­serverande. Papi­ravis­er har ein kom­mu­nika­tiv kvalitet i sin eigen rett, og den er knytt til faste dagar for utg­jev­ing, dis­tribusjon til kioskar, butikkar, sjuke­hus, eldresen­ter, etc. og til sjølve leseop­plevin­ga ved eit bord og på eit kne på rute­bil­stasjo­nen. Reint estetisk har også papi­ravisene kvalite­tar knytt til skrift­stor­leik, bilete og lay­out på sida som fun­ger­er godt til formidling av nyheitssak­er. Der­som press­es­tøt­ta vert innret­ta på å beskyt­ta denne kom­mu­nikasjons­for­ma mot økonomisk fal­litt, vil den fram­leis ha ei vik­tig rolle i lokale offentlegheit­er om ti år. Funksjo­nen som dag­sor­denset­jar, iden­titets­markør og meir eller min­dre kon­tro­ver­siell aktør i kom­munepoli­tikken vil då tru­leg vera endå sterkare enn no. I ein tid­salder pre­ga av smart-tele­fonar, lap­top og lese­brett vil det vera framtid­sret­ta å bru­ka press­es­tøt­ta til å sub­si­diera ei papi­ravis i einkvar by, bygde­by og smås­tad. Det vil seia at press­es­tøt­ta på eit område bør fungera akku­rat som no.

Andre del av spå­domen er etablerande. Det trengst nye dig­i­tale aktørar i det lokale medieland­skapet, og press­es­tøt­ta kan innret­tast på å stim­ulera tekniske og jour­nal­is­tiske ten­ester laga for bær­bare data­mask­in­er, mobil­tele­fonar og lese­brett. Til dømes er det myk­je som tyder på at lokaljour­nal­is­tikk med fordel kan lagast for brukarar med GPS-utrusta mobil­tele­fon. Forsk­ing­spros­jek­tet ”Lokanytt” ved Uni­ver­sitetet i Bergen og Høgskulen i Vol­da har i fleire år utfors­ka mulighei­tane for slik lokaljour­nal­is­tikk, og me har tes­ta den ut empirisk i Bergen, Vol­da og Voss (sjå www.demostasjon.no).

Utviklin­ga av nye medieløysin­gar må foregå i form av empiriske utprøvingar

Brukaren beveg­er seg gjen­nom lokalmiljøet, og får servert nyheit­er som er direk­te rel­e­vant for den plassen ho er på til eik­var tid. Sak­ene er knytt for eksem­pel til eit gate­hjørne der eit over­fall skjed­de, ei bru der reg­u­ler­ings­pla­nen enno er under diskusjon, eller eit jorde der det føregår arke­ol­o­giske under­søkingar. Slik lokaljour­nal­is­tikk vil gjera innbyg­garane meir sen­si­tive for sam­funnsrel­e­vante trekk ved stad­er dei beveg­er seg gjen­nom til kvardags, og informera om ting som har skjedd eller skal skje akku­rat der dei fer­dast. Tradis­jonelle nyheitssak­er kan også pre­sen­terast i dette grensesnittet.

Lokanytt-pro­to­typen har det same prob­lemet som dei fleste andre dig­i­tale ini­tia­tiv: det er dyrt å pro­dusera kvalitetsinnhald, og inntek­tsmu­lighei­tane er små. Det trengst ein ordent­leg redak­sjon med vak­t­sje­far, jour­nal­is­tar og fotogra­far, sam­stun­des som pub­likum vil for­ven­ta at det heile er gratis tilgjen­ge­leg. Men Lokanytt er i det min­ste eit konkret, innhald­sori­en­tert sce­nario som har poten­siale for velplasserte annonser og eventuelt ei abon­nementsor­d­ning, der­som det vert forsøkt realis­ert. Dessu­tan illus­tr­erer det at utviklin­ga av nye medieløysin­gar må foregå i form av empiriske utprøvin­gar både på uni­ver­sitet og høgsku­lar og i pri­vat sektor.

Kort opp­sum­mert spår eg at norske bygder og småb­yar fram­leis har ein livskraftig lokal medieøkolo­gi om ti år der­som Stortinget vedtek å sat­sa på ein kom­bi­nasjon av kon­serverande støtte til papi­ravis­er og etablerande støtte til mobile, lokasjon­sori­en­terte medi­er. Det ver­ste som kan skje er at Erling Dokk Holm får gjen­nom­slag for tanken om ein­sidig støtte til dig­i­tale løysingar. 

TEMA

P

ressest
øtte

41 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

 1. I staden for at Lars Nyre går laus på den min­dre infor­ma­tive og over­lag lese­bret­tfik­serte, nær sagt Apple-vennlege (i løpet av veka er det nem­leg no blitt Face­book som i staden skal red­de avisene) kro­nikken hans Erling Dokk Holm, hadde det vore myk­je meir gavn­leg å få sjå han kom­mentere spå­dom­mane i den mange gongar likare fun­derte artikke­len hans Sven Egil Omdal i Samti­den nr. 1 2010, “Avis­dø­den”.

 2. Erling Dokk holm says:

  Hei Lars Nyre
  det kan jo hende at jeg tar feil, at over­gan­gen til ulike dig­i­tale leser­me­di­er ikke går så raskt som jeg har spådd. Jeg lik­er per­son­lig papir veldig godt, mye bedre enn skjerm, men hvis man leg­ger til grunn hvor­dan pen­e­trasjo­nen av andre dig­i­tale teknolo­gi­er har utviklet seg de siste årene, så blir det vanske­lig å tenke seg at dette ikke også kan skje på avis­fron­ten. Det er her jeg men­er at du og andre må argu­mentere, hvis du kan over­be­vise meg om at trykking og dis­tribusjon av papi­ravis­er er en teknolo­gi som kan fun­gere i et mediemarked der dig­i­tale plat­tformer ekspan­der­er, så lyt­ter jeg gjerne.
  Det kan gjerne hende at mitt forslag om å gi avisene en stor sum nå – for eksem­pel tre års press­es­tøtte i ett jafs – slik at de får pus­terom til å komme over i en ny medievirke­lighet, er dårlig. Kan­skje er det slik at papir vil fort­sette å dominere. Ingent­ing hadde gledet meg mer. Men da må man alt­så fork­lare hvor­for og hvor­dan. Når du skriv­er at man ved å støtte papi­ravis­er i hver by og bygd, akku­rat som i dag, så vil man sikre at de fort­satt eksis­ter­er blir jeg mer usikker. 

  Jeg synes du har gode argu­menter for at papi­rav­isa er et godt medi­um – dens regelmes­sighet, dens estetikk og evne til å være iden­titets­byggende. Men jeg er ikke sikker på om den vil kunne over­leve selv om den får støtte til å komme ut, (ok, kan­skje hvis støt­ten ble så stor at den ikke trengte inntek­ter), så lenge mange lesere vil fore­trekke dig­i­tale medi­er. Hvis du og jeg i løpet av få år har fått ett eller annet leser­brett – hva skjer da? Vil vi fort­satt ønske å abon­nere på en papi­ravis. Hvor mange under 40 år jar ikke sagt opp fast­tele­fo­nen etter at de fikk mobil­tele­fon? Din andre pås­tand er jo ganske iden­tisk med min: ” Det trengst nye dig­i­tale aktørar i det lokale medieland­skapet, og press­es­tøt­ta kan innret­tast på å stim­ulera tekniske og jour­nal­is­tiske ten­ester laga for bær­bare data­mask­in­er, mobil­tele­fonar og lese­brett.” Så da skjøn­ner jeg ikke hvor­for du skriv­er så ned­set­tende om mine meninger.
  Omdals gode artikkel i Samti­den, har også noen huller. At Dag­bladet og VG fall­er mest nå, er neppe en god for­sikring mot at abon­nementsavisene i fremti­den vil falle like mye eller mer. Det finnes en under­liggende dynamikk i leser­markedet som dessverre vil slå dårlig ut for mange andre aktør­er og det er at unge men­nesker i liten grad ser ut til å bli abon­nementer i samme grad som deres forel­dre ble på samme tidspunkt.
  Hvis man tror at ny teknolo­gi som også pre­sen­ter­er tekst på en god måte ikke utgjør en sterk utfor­dring for de eksis­terende medi­ene som papi­ravisene, så må man gjerne gjøre det. Mitt anliggende med denne artikke­len har vært å påpeke at dig­i­tale medi­er endr­er mye ganske raskt, og at press­es­tøtte er et vesentlig gode i et demokratisk sam­funn. Jeg vet ikke hvilken form den bør ha om fem år, men jeg tror at det er vik­tig at vi tenker på denne støt­ten som en flek­si­bel insti­tusjon som kan omformes slik at den til en hver tid gir mest mulig god jour­nal­is­tikk. Å binde den opp i en type medi­er virk­er på meg som en ganske upro­duk­tiv tilnærming.

  Og helt til slutt. Når jeg tror at ulike ver­sjon­er av leser­brett vil føre til at papi­ravisene dør, så kan du gjerne avfeie det med at dette er et poli­tisk utsagn som Steve Jobs lik­er å høre. Det å stem­ple meg som en poli­tisk lib­er­al­ist og ellers for­tolke meg som om jeg var en rep­re­sen­tant for Apple må du gjerne gjøre. Men det blir litt vanske­lig å diskutere når man hele tiden til­legges meninger og moralske egen­skaper som er av denne sim­ple art. Det jeg vil er å diskutere medi­er, ikke person.

 3. Hei leste ditt inn­legg i mag­a­sinet om folkestolen Stress­less orginal och Royal,der du skriv­er at det ikce har värt noen design­er bak for­men på disse sto­lene, det stem­mer icke Möre desigteam tog frem stress­less orginal och Jan Erik Lind­gren tok ensam frem stress­less Roy­al i 1989–80 da han var ansatt som eneste desaigneren på Eko­rnes fab, Möre design team och Jan Erik Lind­gren har är utdan­net for­m­gi­vere fra K.T.H Hvor­dan du får stress­less stolen til och ligne på Charles Eams lounge Chair er meg en gåte.Dette er jo en stund siden du skrev men jeg bor i Sverige och föl­ger icke så mye med hva som skrives i Norske avis­er. Dette har jo ingent­ing med lese­brett å gjöre men jeg mått bare rette på det du har skrevet . Astrid

til toppen