Samfunnet gjenspeila i barne-TV?

Ytringsfrihet og selvsensur i seriene ”Jul i Svingen” og ”Jul i Blåfjell” er tema for vinneren av tredjepremien i Ungdomskonkurransen Fritt Ord 2010.

Ulla Sval­heim fra Tvedestrand videregående skole vant tred­jepremien i Ung­dom­skonkur­ransen Fritt Ord 2010 med bidraget “Sam­fun­net gjen­speila i barne-TV”. Vox Pub­li­ca pre­sen­ter­er her et utdrag av Sval­heims arbeid, hen­tet fra den avs­lut­tende kon­klusjo­nen. Du kan også laste ned bidraget i sin hel­het (pdf).

Konklusjon — hva byggesteinene består av

Alle spørsmåla mine kan nok opp­sum­meres i dette ene: hva er det seriene har som byggestein­er, er det feel­go­od eller er tyn­g­den større? Alt­så, ønsker seriene kun å under­holde og glede, eller finnes det et ønske om å ytre en mening også? Eller, sagt på en tred­je måte: er seriene ofre for selvsensuren?

”Jul i Svin­gen” gjen­speil­er et sam­funn så idyl­lisk at det gir inntrykk av å være nærmest per­fekt. Inte­greringa er ful­lkom­men, fremmed­følelsen oven­for andre og nye kul­tur­er er overvun­net og ikke lenger tilst­edet, likestill­ing er stort sett til­fel­let. Ingen er dypt uenige. For alle store prob­lem­still­inger er fer­digløste, og det som gjen­står er koselige temaer som omhan­dler vennskap og det å våge, sak­er som alle kan si seg enige i. Serien hop­per over prob­lem­still­in­gene, for kosens skyld. Det er feel-good i lange baner.

Forhold­et til den kristne jula sklir rett inn i denne hold­ninga; det er bedre å unngå et prob­lem enn å ta det opp, det er bedre å slenge ut ymse meninger enn å etablere enn ideologi.

”Jul i Blåf­jell” har et mer aktivt forhold til prob­lem­still­in­gene sine. Fremmed­fryk­ten overvinnes og det kon­ser­v­a­tive leveset­tet deres foran­dres. Også med tanke på kris­ten­dom­men og jule­bud­skapet har serien et mer aktivt forhold enn den ”Jul i Svin­gen har”. For kris­ten­dom­men, i form av all­men­nre­ligiøsiteten, er til stede i Byg­da, noe den ikke er i Svin­gen. Serien etablerer også bedre en ide­olo­gi, men ide­olo­gien innebær­er ikke den nye jula og hva den måtte innebære. Ide­olo­gien er pre­ga av blånis­sene og deres dypøkologi.

Begge seriene er pre­ga av myke kan­ter; ingen har et stort ønske om å provosere eller ytre sine meninger, men spiller på en kose­lighet og det å dyrke fram glede.

TEMA

U

ngdomsk
onkurra
nsen Fr
itt Ord

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen