Samfunnet gjenspeila i barne-TV?

Ytringsfrihet og selvsensur i seriene ”Jul i Svingen” og ”Jul i Blåfjell” er tema for vinneren av tredjepremien i Ungdomskonkurransen Fritt Ord 2010.

Ulla Sval­heim fra Tvede­strand videre­gå­en­de sko­le vant tredje­pre­mi­en i Ung­doms­kon­kur­ran­sen Fritt Ord 2010 med bidra­get «Sam­fun­net gjen­spei­la i bar­ne-TV”. Vox Pub­li­ca pre­sen­te­rer her et utdrag av Sval­heims arbeid, hen­tet fra den avslut­ten­de kon­klu­sjo­nen. Du kan også las­te ned bidra­get i sin hel­het (pdf).

Konklusjon — hva byggesteinene består av

Alle spørs­må­la mine kan nok opp­sum­me­res i det­te ene: hva er det serie­ne har som bygge­stei­ner, er det feel­good eller er tyng­den stør­re? Alt­så, øns­ker serie­ne kun å under­hol­de og gle­de, eller fin­nes det et øns­ke om å ytre en mening også? Eller, sagt på en tred­je måte: er serie­ne ofre for selv­sen­su­ren?

”Jul i Svin­gen” gjen­spei­ler et sam­funn så idyl­lisk at det gir inn­trykk av å være nær­mest per­fekt. Inte­gre­rin­ga er full­kom­men, frem­med­fø­lel­sen oven­for and­re og nye kul­tu­rer er over­vun­net og ikke len­ger til­ste­det, like­stil­ling er stort sett til­fel­let. Ingen er dypt ueni­ge. For alle sto­re pro­blem­stil­lin­ger er fer­dig­løs­te, og det som gjen­står er kose­li­ge tema­er som omhand­ler venn­skap og det å våge, saker som alle kan si seg eni­ge i. Seri­en hop­per over pro­blem­stil­lin­ge­ne, for kosens skyld. Det er feel-good i lan­ge baner.

For­hol­det til den krist­ne jula sklir rett inn i den­ne hold­nin­ga; det er bed­re å unn­gå et pro­blem enn å ta det opp, det er bed­re å slen­ge ut ymse menin­ger enn å etab­le­re enn ideo­lo­gi.

”Jul i Blå­fjell” har et mer aktivt for­hold til pro­blem­stil­lin­ge­ne sine. Frem­med­fryk­ten over­vin­nes og det kon­ser­va­ti­ve leve­set­tet deres for­and­res. Også med tan­ke på kris­ten­dom­men og jule­bud­ska­pet har seri­en et mer aktivt for­hold enn den ”Jul i Svin­gen har”. For kris­ten­dom­men, i form av all­menn­re­li­giø­si­te­ten, er til ste­de i Byg­da, noe den ikke er i Svin­gen. Seri­en etab­le­rer også bed­re en ideo­lo­gi, men ideo­lo­gi­en inne­bæ­rer ikke den nye jula og hva den måt­te inne­bære. Ideo­lo­gi­en er pre­ga av blå­nis­se­ne og deres dyp­øko­lo­gi.

Beg­ge serie­ne er pre­ga av myke kan­ter; ingen har et stort øns­ke om å pro­vo­se­re eller ytre sine menin­ger, men spil­ler på en kose­lig­het og det å dyr­ke fram gle­de.

TEMA

U

ngdomsk
onkurra
nsen Fr
itt Ord

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen