Fritt Ord-pris til arbeider om klimadekning, Tsjetsjenia og barne-TV

Prisene utdelt i Ungdomskonkurransen Fritt Ord for 2010.

Kjer­sti Skaa­raa­en Her­berg fra Gjø­vik videre­gå­en­de sko­le vant første­pri­sen i årets utga­ve av kon­kur­ran­sen med arbei­det «Climate Chan­ge Cover­age in Bri­tish New­spa­pers». Jury­en begrun­ner val­get slik:

Opp­ga­ven er en under­sø­kel­se av hvor­dan de to kon­ser­va­ti­ve bri­tis­ke avi­se­ne The Dai­ly Mail og The Dai­ly Tele­graph behand­ler spørs­må­let om men­neske­skap­te klima­end­rin­ger. Avi­se­ne er tyde­lig skep­tis­ke til opp­fat­nin­gen om at klima­end­rin­ger kan være for­år­sa­ket av men­nes­ker. For­di avi­se­ne tar stil­ling til det­te spørs­må­let ut fra hvor­dan de mener at leser­kret­sen vur­de­rer saken, blir det­te en opp­ga­ve om hvor­dan selv­sen­sur kan inn­snev­re menings­dan­nel­sen i pres­sen i kon­tro­ver­si­el­le spørs­mål – for­di avi­se­ne ikke tar sjan­sen på å kom­me på kant med sine lese­re. Det gjør opp­ga­ven inter­es­sant i et ytringsfrihetsperspektiv.

Andre­pre­mi­en gikk til Ida Bang Strand fra Ringe­rike videre­gå­en­de sko­le med arbei­det «Dek­nin­gen av de for­døm­tes krig — en ana­ly­se av rus­sis­ke jour­na­lis­ters ytrings­fri­het i Tsje­tsje­nia.» Om det­te utta­ler juryen:

Kan­di­da­ten har stu­dert rus­sis­ke jour­na­lis­ters ytrings­fri­het i Tsje­tsje­nia. Opp­ga­ven byg­ger på et bredt inn­sam­let mate­ria­le fra en rek­ke kil­der, som men­neske­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­ner, rap­por­ter, bøke­ne til Anna Polit­kovs­ka­ja og så vide­re. Det er blitt en grun­dig opp­ga­ve som går rett inn i et klas­sisk ytrings­fri­hetste­ma: presse­fri­he­tens vil­kår i krig. Jour­na­lis­te­ne risi­ke­rer sine egne liv under utøvel­sen av sitt yrke under sli­ke for­hold. Opp­ga­ven viser tyde­lig at ytrings­fri­hets­spørs­mål i sin ytters­te kon­se­kvens kan dreie seg om liv eller død for de impliserte.

Pris­ut­de­ler Liv Bliks­rud sam­men med vin­ner­ne (fra venst­re): Kjer­sti S. Her­berg, Ida Bang Strand og Ulla Sval­heim (foto: Andreas B. Johansen)

Tredje­pre­mi­en ble til­delt Ulla Sval­heim fra Tvede­strand videre­gå­en­de sko­le for arbei­det «Sam­fun­net gjen­spei­la i bar­ne-TV?» Jury­ens uttalelse:

Kan­di­da­ten har her valgt et høyst ori­gi­nalt tema: jule­ka­lend­re­ne som sen­des i bar­ne-TV i løpet av advents­ti­den – belyst gjen­nom spørs­mål om selv­sen­sur og ytrings­fri­het. Opp­ga­ven fore­tar en inn­gå­en­de ana­ly­se av ”Jul i svin­gen” og ”Jul i Blå­fjell”. Sval­heim har en god obser­va­sjons­evne og gjør skar­pe og modi­ge ana­ly­ser av fjern­sy­nets jule­ka­lend­re. Hun fin­ner at jule­ka­lend­re­ne blir poli­tisk kor­rek­te i den for­stand at de ned­to­ner at den nors­ke jule­fei­rin­gen byg­ger på en kris­ten tra­di­sjon – slik at de blir uty­de­li­ge og ukla­re i sin for­mid­ling av advents­tid og jule­fei­ring — ikke minst i sitt møte med våre nye lands­menn med bak­grunn fra and­re kulturer.

Første­pri­sen er på 10.000 kro­ner, 2. pri­sen 7.000 kro­ner, mens 3. pris­vin­ne­ren får 5.000 kro­ner. I til­legg blir alle tre vin­ne­re invi­tert på rei­se til Stras­bourg med besøk i Euro­pa­par­la­men­tet og Menneskerettighetsdomstolen.

I jury­en satt fors­ker Eld­rid Mage­li, His­to­risk insti­tutt, Uni­ver­si­te­tet i Oslo, cand. philol. Ing­rid Haug, Insti­tutt for bri­tis­ke og ame­ri­kans­ke stu­di­er, Uni­ver­si­te­tet i Oslo, første­lek­tor Ellen K. Hen­rik­sen, Fysisk insti­tutt, Univ. i Oslo, fors­ker og dok­tor i medie­vi­ten­skap Hen­rik Bas­ti­an­sen, Høg­sko­len i Vol­da, og pro­fes­sor Trond Schu­ma­cher (leder), Bio­lo­gisk insti­tutt, Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Jury­en har også pekt ut pris­vin­ner­ne i de øvri­ge kon­kur­ran­se­ne for unge fors­ke­re.

TEMA

U

ngdomsk
onkurra
nsen Fr
itt Ord

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen