Fritt Ord-pris til arbeider om klimadekning, Tsjetsjenia og barne-TV

Prisene utdelt i Ungdomskonkurransen Fritt Ord for 2010.

Kjer­sti Skaaraaen Her­berg fra Gjøvik videregående skole vant førsteprisen i årets utgave av konkur­ransen med arbei­det “Cli­mate Change Cov­er­age in British News­pa­pers”. Juryen begrun­ner val­get slik:

Opp­gaven er en under­søkelse av hvor­dan de to kon­ser­v­a­tive britiske avisene The Dai­ly Mail og The Dai­ly Tele­graph behan­dler spørsmålet om men­neskeskapte kli­maen­dringer. Avisene er tydelig skep­tiske til opp­fat­nin­gen om at kli­maen­dringer kan være forår­saket av men­nesker. For­di avisene tar still­ing til dette spørsmålet ut fra hvor­dan de men­er at leserkret­sen vur­der­er sak­en, blir dette en opp­gave om hvor­dan selvsen­sur kan innsnevre menings­dan­nelsen i pressen i kon­tro­ver­sielle spørsmål – for­di avisene ikke tar sjansen på å komme på kant med sine lesere. Det gjør opp­gaven inter­es­sant i et ytringsfrihetsperspektiv.

Andrepremien gikk til Ida Bang Strand fra Ringerike videregående skole med arbei­det “Deknin­gen av de fordømtes krig — en analyse av rus­siske jour­nal­is­ters ytrings­fri­het i Tsjet­sje­nia.” Om dette uttaler juryen:

Kan­di­dat­en har stud­ert rus­siske jour­nal­is­ters ytrings­fri­het i Tsjet­sje­nia. Opp­gaven byg­ger på et bredt innsam­let mate­ri­ale fra en rekke kilder, som men­neskerettighet­sor­gan­isas­jon­er, rap­porter, bøkene til Anna Politkovska­ja og så videre. Det er blitt en grundig opp­gave som går rett inn i et klas­sisk ytrings­fri­het­stema: presse­fri­hetens vilkår i krig. Jour­nal­is­tene risik­er­er sine egne liv under utøvelsen av sitt yrke under slike forhold. Opp­gaven vis­er tydelig at ytrings­fri­hetsspørsmål i sin ytter­ste kon­sekvens kan dreie seg om liv eller død for de impliserte.

Prisut­del­er Liv Blik­srud sam­men med vin­nerne (fra ven­stre): Kjer­sti S. Her­berg, Ida Bang Strand og Ulla Sval­heim (foto: Andreas B. Johansen)

Tred­jepremien ble tildelt Ulla Sval­heim fra Tvedestrand videregående skole for arbei­det “Sam­fun­net gjen­speila i barne-TV?” Juryens uttalelse:

Kan­di­dat­en har her val­gt et høyst orig­inalt tema: julekalen­drene som sendes i barne-TV i løpet av adventsti­den – belyst gjen­nom spørsmål om selvsen­sur og ytrings­fri­het. Opp­gaven fore­tar en inngående analyse av ”Jul i svin­gen” og ”Jul i Blåf­jell”. Sval­heim har en god obser­vasjon­sevne og gjør skarpe og modi­ge analyser av fjern­synets julekalen­dre. Hun finner at julekalen­drene blir poli­tisk kor­rek­te i den for­stand at de ned­ton­er at den norske jule­feirin­gen byg­ger på en kris­ten tradis­jon – slik at de blir uty­delige og uklare i sin formidling av adventstid og jule­feir­ing — ikke minst i sitt møte med våre nye lands­menn med bak­grunn fra andre kulturer.

Førsteprisen er på 10.000 kro­ner, 2. prisen 7.000 kro­ner, mens 3. prisvin­neren får 5.000 kro­ner. I til­legg blir alle tre vin­nere invitert på reise til Stras­bourg med besøk i Europa­parla­mentet og Menneskerettighetsdomstolen.

I juryen satt forsker Eldrid Mageli, His­torisk insti­tutt, Uni­ver­sitetet i Oslo, cand. philol. Ingrid Haug, Insti­tutt for britiske og amerikanske studi­er, Uni­ver­sitetet i Oslo, førstelek­tor Ellen K. Hen­rik­sen, Fysisk insti­tutt, Univ. i Oslo, forsker og dok­tor i medieviten­skap Hen­rik Bas­tiansen, Høgskolen i Vol­da, og pro­fes­sor Trond Schu­mach­er (led­er), Biol­o­gisk insti­tutt, Uni­ver­sitetet i Oslo. Juryen har også pekt ut prisvin­nerne i de øvrige konkur­ransene for unge forskere.

TEMA

U

ngdomsk
onkurra
nsen Fr
itt Ord

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen