Stor publikumsinteresse for offentlige data i USA

Fire av ti nettbrukere går direkte til datakildene, viser spørreundersøkelse.

Den amerikanske satsin­gen på å gjøre stadig mer data fra offentlig sek­tor tilgjen­gelig ser ut til å støte på stor inter­esse i befolknin­gen — over­rask­ende stor, vil nok mange si. I en spør­re­un­der­søkelse fra Pew Inter­net sier så mange som 23 pros­ent av alle net­tbrukere i USA at de i løpet av det siste året har besøkt nettst­edet recovery.gov, der de kan sjekke i detalj hvor­dan reg­jerin­gens enorme økonomiske red­ningspakke blir brukt. 16 pros­ent har besøkt data.gov, den sen­trale over­sik­ten over offentlig sek­tors datakilder.

Pew har i til­legg sjekket inter­essen ved å spørre om to andre typer offentlige data: 22 pros­ent har sjekket lovtek­ster på nett, mens 14 pros­ent har under­søkt dataene som vis­er hvem som har don­ert penger til poli­tik­eres val­gkamp­bud­sjet­ter. Totalt har fire av ti net­tbrukere besøkt minst en av disse fire type­ne data-samlinger.

Ser man på bruk­ernes bak­grunn, er høyt utdannede, høyin­ntek­ts­grup­per, menn og hvite over­rep­re­sen­tert. De som sjekker offentlige data er også ellers ivrige brukere av net­tet som infor­masjon­skanal. Grafikken vis­er flere detal­jer om forskjel­lene mel­lom ulike grupper.

Hvem er inter­essert i offentlige data? (ill: Pew Internet)

Pew-under­søkelsen tar for øvrig også for seg flere aspek­ter ved myn­dighetenes bruk av net­tet som informasjonskanal.

(Tips: Open Data Net­work).

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen