Vårløsning

Tross gode nyheter om offentlige data stritter Kartverket imot, skriver Håkon Wium Lie i dette gjesteinnlegget.

Det har vært en god vår for offent­li­ge data. Tek­no­logi­rå­det har over­le­vert Fra Alt­inn til alt ut? til regje­rin­gen, og stats­råd Rig­mor Aas­rud har kvit­tert ved å lan­se­re data.norge.no. Det er bare en blogg i dag, men lun­ta er tent og vi gle­der oss til fyr­ver­ke­riet.

Den dår­li­ge nyhe­ten er at Sta­tens kart­verk fort­satt strit­ter mot. Kart­verks­sjef Anne Cathri­ne Frøst­rup er svært for­nøyd med dagens situa­sjon hvor smaks­prø­ver deles ut gra­tis, men hvor bru­ker­be­ta­ling er nor­men. Hun hev­der bru­ker­ne vet å verd­set­te gode kart­data og er vil­li­ge til å beta­le for det­te.

Selv mener jeg vi har et bety­de­lig under­for­bruk av kart i Nor­ge grun­net dagens pri­sings­po­li­tikk. De gebyr­be­ta­len­de bru­ke­re er kan­skje for­nøy­de, men vi and­re får ikke den til­gan­gen vi som skatte­be­ta­le­re har betalt for. Kart­data som er finan­sert med offent­li­ge mid­ler må også pub­li­se­res offent­lig. Og i 2010 betyr det­te gra­tis, på nett, med en lisens som til­la­ter gjen­bruk.

Her er fem krav jeg mener vi som skatte­be­ta­le­re og nett­bru­ke­re må kun­ne stil­le Sta­tens kart­verk:

  • Fort­sett prøve­tje­nes­te­ne! Sta­tens kart­verk til­byr i dag tje­ne­re som sør­ver kart­fli­ser til ikke-kom­mer­si­el­le tje­nes­ter. Vei­le­de­re viser hvor­dan man enkelt kan kom­me i gang. Bra! Fort­sett!
  • Til­by data­sett! Prøve­tje­nes­te­ne har i dag en begrens­ning på hvor man­ge kart­fli­ser som kan las­tes per IP-adres­se. Det kan være for­nuf­tig å begren­se antal­let for å sik­re at alle får noe. Men Sta­tens kart­verk bør også til­by kart som data­sett slik at man slip­per å las­te kart­fli­ser enkelt­vis. F.eks. kan kart­fli­se­ne for Har­dan­ger­vid­da eller Oslo­fjor­den pak­kes sepa­rat og til­bys over bittor­rent.
  • La and­re sør­ve kart­fli­se­ne! Tje­ne­re kan gå var­me, og antalls­be­grens­nin­ger er uprak­tis­ke når man står midt i fjord­en. Ved å til­la­te and­re å sør­ve kart­fli­ser (med kilde­hen­vis­ning!) fri­gis kapa­si­tet hos Sta­tens kart­verk, og tje­nes­te­ne blir mer robus­te.
  • Til­lat kom­mer­si­el­le tje­nes­ter! Det er vans­ke­lig å skil­le mel­lom kom­mer­si­el­le og ikke-kom­mer­si­el­le tje­nes­ter på net­tet. Er blog­gen din kom­mer­si­ell? Der­som du har spon­sor-len­ker på siden? Der­som du blir betalt for å skri­ve den? Det kan vir­ke urett­fer­dig at noen skal tje­ne pen­ger på data vi alle har betalt for å utvik­le, men gitt at kar­te­ne blir gra­tis tror jeg faren for urett­mes­sig pro­fitt er over­dre­vet. Og virk­som­he­te­ne som byg­ges på kart­data vil også beta­le skatt.
  • Legg ut rådata! Kart­fli­se­ne som til­bys i dag er små bil­der av kar­te­ne. De er pre­sen­ta­sjons­venn­li­ge og kan vises i van­li­ge nett­le­se­re. De under­lig­gen­de råda­ta­ene er vans­ke­li­ge­re å deko­de, men de åpner for nye og spen­nen­de tje­nes­ter. F.eks. kan man lage et kart som uthe­ver alle skjær i sjø­en.

(I førs­te rek­ke er det 50k-seri­en med topo­gra­fis­ke kart og sjø­kart som kre­ves pub­li­sert på den­ne måten. Sta­tens kart­verk har også ansvar for man­ge and­re kart­se­ri­er som har mind­re almen inter­es­se.)

Det er å håpe at Sta­tens kart­verk selv for­står hvor vin­den blå­ser. Der­som en tren­ger litt hjelp til vær­vars­lin­gen anbe­fa­les lisen­sen hos yr.no.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Glim­ren­de inn­spill, og fort­satt meget vik­ti­ge fak­to­rer. Det er en skam at vi ikke har mer åpne geodata – og da ten­ker jeg på de fak­tis­ke geoda­ta­ene, ikke bare bilde­re­pre­sen­ta­sjo­nen av dem – til­gjen­ge­lig i Nor­ge.

    Open­stre­et­map har fått gjort mye i løpet av de sis­te tre-fire åre­ne etter en litt treig start, men det fin­nes alle­re­de vel­dig mye data til­gjen­ge­lig – ikke minst his­to­ris­ke data – som vi ald­ri får til­gang til. Hva skjer f.eks. med kart­da­ta­ene som ble sam­let inn på 80-tal­let og som ikke har noen som helst kom­mer­si­ell ver­di len­ger?

    Det had­de garan­tert også vært for­nuf­tig å leg­ge ned gode og åpne ret­nings­lin­jer for hvor­dan offent­li­ge eta­ter (som også inklu­de­rer de mind­re rundt om i kom­mu­ne­ne) kan gjø­re sine data enkelt og åpent til­gjen­ge­lig for all­men­he­ten, uten at de må involve­re Sta­tens Kart­verk.

til toppen