Åpne, offentlige data: Samtalen fortsetter

Konferanser, seminarer, tvitring -- en liten lenkesamling.

Inter­es­sen for å åpne opp offent­lig sek­tors data for videre­bruk er upå­kla­ge­lig og utvil­somt øken­de. I dag arran­ge­rer Vest­lands­fors­king et semi­nar i Oslo med bred del­ta­kel­se. Debat­ten kan føl­ges på Twit­ter.

I går arran­ger­te EU-pro­sjek­tet Epsi­plat­form en stor kon­fe­ran­se i Mad­rid. Pre­sen­ta­sjo­ne­ne her­fra skal opp­sum­me­res og pub­li­se­res i etter­kant. Imens kan en føl­ge den vide­re debat­ten — på Twit­ter.

Arbei­det med krav­spe­si­fi­ka­sjo­nen til den nors­ke regje­rin­gens kom­men­de data­kilde­por­tal data.norge.no fort­set­ter. For­ny­ings­de­par­te­men­tet ber om inn­spill til arbei­det.

Twit­ter er en god kanal for å få tips om den inter­na­sjo­na­le utvik­lin­gen. Her anbe­fa­les stikk­or­det #open­data.

Tips om noe som bur­de vært med her? Bruk kom­men­tar­fel­tet eller @oovrebo.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Deling offent­li­ge data Olav Anders Øvre­bø skri­ver godt om deling av offent­li­ge data. (tags: open­data) […]

til toppen