Data-prosjekter blant “Nettskap”-vinnerne

Fire av vinnerne i regjeringens Nettskap-konkurranse vil ta i bruk offentlige datakilder.

Forny­ings­de­parte­mentet har kåret vin­nerne i konkur­ransen “Nettskap”, der til sam­men 2,5 mil­lion­er kro­ner deles ut i støtte til web-pros­jek­ter for inno­vasjon, demokra­tis­er­ing og effek­tivis­er­ing. I alt 17 pros­jek­ter har fått støtte, og som ven­tet er det stor spen­nvid­de i temaene søk­erne har tatt for seg. Departe­mentet har fått hjelp fra en egen ekspert­gruppe til å vur­dere søknadene.

Minst fire av pros­jek­tene har videre­bruk av offentlig sek­tors data som et vik­tig aspekt, ifølge departe­mentets opp­sum­mer­ing. Det dreier seg om disse prosjektene:

 • Dig­Jak con­serv­er: Et for­valt­nings- og dag­boksys­tem for grun­neiere og jegere. Søk­er er 3net AS. “Tjen­esten kom­biner­er bruk­erdelt­agelse og gjen­bruk av data på et (nytt) nis­jeom­råde”, ifølge ekspertgruppen.
 • Borg­erkanalen: Nettst­ed, mobi­lap­p­likasjon og saks­be­han­dler­sys­tem for steds­basert innrap­por­ter­ing om feil og man­gler til det offentlige. Søk­er er Com­putas AS. “Tjen­esten leg­ger opp til høy grad av bruk­er­gener­erte data samt bruk av offentlige data,” skriv­er ekspertgruppen.
 • Dig­i­tale døds­fall: Nettst­ed og mobi­lap­p­likasjon for å sam­men­stille infor­masjon om døds­fall. Søk­er er For­lagsser­vice Kjetil Bru­vik. “Nis­jet­jen­este som tar i bruk offentlige data på et område hvor dette ikke har vært gjort før (i det min­ste i Norge),” begrun­ner ekspertgruppen.
 • Riverflow.no: Nettst­ed som sam­men­stiller offentlige data og bruk­er­skapt data om forhold rundt og vann­stand i elver. Søk­er er Nils Tar­jei Hjelme og Kris­t­ian Wal­dal. “Pros­jek­tet dekker et tydelig nis­je­be­hov, med bidrag fra brukere med spis­skom­petanse og direk­te utbytte av egen og andres bidrag”, skriv­er ekspertgruppen.

Departe­mentet har ikke pub­lis­ert infor­masjon om hvilke datak­ilder pros­jek­tene vil ta i bruk eller hvor­dan dataene skal pre­sen­teres. Vi tar gjerne imot infor­masjon fra vin­nerne om dette! Bruk kom­men­tar­fel­tet eller kon­takt oss på annen måte.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

8 KOMMENTARER

 1. Skulle gjerne sett noen gjen­bruke lære­p­lan­data­basen til Utdan­nings­di­rek­toratet som er uhyre rik og kom­pleks datak­ilde som bare et titalls brukere benyt­ter, selv om 700 000 per­son­er har sin hverdag styrt av tek­st/html-ver­sjo­nen av samme. 

  Diskusjon­stråd på Wikipedia Tinget

 2. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Audun Wan­gen, Offentlige data. Offentlige data said: Data-pros­jek­ter blant “Nettskap”-vinnerne: Fire av vin­nerne i reg­jerin­gens Nettskap-konkur­ranse vil ta i bruk offe… http://bit.ly/cTdgbH […]

 3. Thomas Naper says:

  Flott ini­tia­tiv, men synes “Borg­erkanalen” er skrem­mende lik “Min­Gate” Pors­grunn kom­mune lanserte i feb­ru­ar. Den deles gratis til alle som ønsker løs­nin­gen, og utvikles kontinuerlig.

  • Inter­es­sant. At kom­mune- og borg­eror­i­en­terte lokasjons­baserte infor­masjon­ssys­te­mer likn­er hveran­dre er i grun­nen ikke så veldig rart. De har jo felles inspi­rasjon­skilder, slik som vi viste til i vår Nettskap-søk­nad. Her finnes det jo mange aktør­er, ikke minst i USA, som ser muligheten for å kunne inn­melde forhold om omgivelsene. Vi og dere som job­ber med IT-støt­ten i Pors­grunn er gode norske eksem­pler. Det finnes sikkert andre også.

   Fin webklient dere har laget, for­resten! Vi som job­ber med Borg­erkanalen nå realis­er­er dette på mobil klient. Og vi utvek­sler med glede erfaringer med dere når vi kom­mer litt ut på høsten.

 4. Dag Simonsen says:

  Borg­erkanalen er jo svært lik Min­Gate som Pors­grunn kom­mune har utviklet! Pors­grunn kom­mune gir ut kildeko­den til løs­nin­gen gratis til de kom­munene som ønsker Min­Gate, det er del­ingskul­tur det;)

 5. Borg­erkanalen består av tre sce­nar­i­er, hvo­rav én av dem er innrap­por­ter­ing til komm­nuer tilsvarende Min­Gate sin web-løs­ning (forøvig en spen­nende og flott tjen­este som jeg også ser er i aktiv bruk, veldig bra!!!). 

  Borg­erkanalen er ment å være en bruk­ersen­trisk app­likasjon på bruk­erns mobil­tele­fon. Bruk­eren ska kunne rap­portere til kom­muner, statlige etater og bedrift, samt trekke på offentlige åpne data som f.eks. bygge­sak­er. Rap­por­terin­gen er ment å rutes videre til aktuell kom­mune, etat eller bedrift. 

  Pros­jek­tet er ment som en inspi­rasjon for hvilke muligheter som er mulig med kom­bi­nasjo­nen Gov 2.0 + åpne data og mobili­et, og vi ønsker gjerne å diskutere slike muligheter med flere.

 6. Må si at det er mange lig­nende løsninger.
  Se bloggen til http://www.bedreby.no for lenke av mange slike løs­ninger i norge.
  Det går også ann å se på fiksgatami.nuug.no. Det er mange som finner opp hjulet,
  men får håper hjulet blir bedre for hver gang da…

 7. Informed Indi­vid­ual skal benytte offentlig infor­masjon fra bl.a Brøn­nøy­sund­sreg­istrene, og mer hvis det blir tilgjen­gelig. Et inter­re­sant datasett er forbrukerklager.

til toppen