Data-prosjekter blant «Nettskap»-vinnerne

Fire av vinnerne i regjeringens Nettskap-konkurranse vil ta i bruk offentlige datakilder.

For­ny­ings­de­par­te­men­tet har kåret vin­ner­ne i kon­kur­ran­sen «Nett­skap», der til sam­men 2,5 mil­lio­ner kro­ner deles ut i støt­te til web-pro­sjek­ter for inno­va­sjon, demo­kra­ti­se­ring og effek­ti­vi­se­ring. I alt 17 pro­sjek­ter har fått støt­te, og som ven­tet er det stor spenn­vid­de i tema­ene søker­ne har tatt for seg. Depar­te­men­tet har fått hjelp fra en egen eks­pert­grup­pe til å vur­de­re søk­na­de­ne.

Minst fire av pro­sjek­te­ne har videre­bruk av offent­lig sek­tors data som et vik­tig aspekt, iføl­ge depar­te­men­tets opp­sum­me­ring. Det drei­er seg om dis­se pro­sjek­te­ne:

 • Dig­Jak con­ser­ver: Et for­valt­nings- og dag­bok­sys­tem for grunn­ei­ere og jege­re. Søker er 3net AS. «Tje­nes­ten kom­bi­ne­rer bru­ker­del­ta­gel­se og gjen­bruk av data på et (nytt) nisje­om­rå­de», iføl­ge eks­pert­grup­pen.
 • Bor­ger­ka­na­len: Nett­sted, mobil­ap­pli­ka­sjon og saks­be­hand­ler­sys­tem for steds­ba­sert inn­rap­por­te­ring om feil og mang­ler til det offent­li­ge. Søker er Com­pu­tas AS. «Tje­nes­ten leg­ger opp til høy grad av bru­ker­ge­ne­rer­te data samt bruk av offent­li­ge data,» skri­ver eks­pert­grup­pen.
 • Digi­ta­le døds­fall: Nett­sted og mobil­ap­pli­ka­sjon for å sam­men­stil­le infor­ma­sjon om døds­fall. Søker er For­lags­ser­vice Kje­til Bru­vik. «Nisje­tje­nes­te som tar i bruk offent­li­ge data på et områ­de hvor det­te ikke har vært gjort før (i det mins­te i Nor­ge),» begrun­ner eks­pert­grup­pen.
 • Riverflow.no: Nett­sted som sam­men­stil­ler offent­li­ge data og bru­ker­skapt data om for­hold rundt og vann­stand i elver. Søker er Nils Tar­jei Hjel­me og Kris­ti­an Wal­dal. «Pro­sjek­tet dek­ker et tyde­lig nisje­be­hov, med bidrag fra bru­ke­re med spiss­kom­pe­tan­se og direk­te utbyt­te av egen og and­res bidrag», skri­ver eks­pert­grup­pen.

Depar­te­men­tet har ikke pub­li­sert infor­ma­sjon om hvil­ke data­kil­der pro­sjek­te­ne vil ta i bruk eller hvor­dan data­ene skal pre­sen­te­res. Vi tar gjer­ne imot infor­ma­sjon fra vin­ner­ne om det­te! Bruk kom­men­tar­fel­tet eller kon­takt oss på annen måte.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

8 KOMMENTARER

 1. Skul­le gjer­ne sett noen gjen­bru­ke lære­plan­da­ta­ba­sen til Utdan­nings­di­rek­to­ra­tet som er uhy­re rik og kom­pleks data­kil­de som bare et titalls bru­ke­re benyt­ter, selv om 700 000 per­soner har sin hver­dag styrt av tekst/html-ver­sjo­nen av sam­me.

  Dis­ku­sjons­tråd på Wiki­pe­dia Tin­get

 2. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Audun Wan­gen, Offent­li­ge data. Offent­li­ge data said: Data-pro­sjek­ter blant “Nettskap”-vinnerne: Fire av vin­ner­ne i regje­rin­gens Nett­skap-kon­kur­ran­se vil ta i bruk offe… http://bit.ly/cTdgbH […]

 3. Thomas Naper says:

  Flott ini­tia­tiv, men synes «Bor­ger­ka­na­len» er skrem­men­de lik «MinGate» Pors­grunn kom­mu­ne lan­ser­te i febru­ar. Den deles gra­tis til alle som øns­ker løs­nin­gen, og utvik­les kon­ti­nu­er­lig.

  • Inter­es­sant. At kom­mu­ne- og bor­ger­ori­en­ter­te loka­sjons­ba­ser­te infor­ma­sjons­sys­te­mer lik­ner hver­and­re er i grun­nen ikke så vel­dig rart. De har jo fel­les inspi­ra­sjons­kil­der, slik som vi vis­te til i vår Nett­skap-søk­nad. Her fin­nes det jo man­ge aktø­rer, ikke minst i USA, som ser mulig­he­ten for å kun­ne inn­mel­de for­hold om omgi­vel­se­ne. Vi og dere som job­ber med IT-støt­ten i Pors­grunn er gode nors­ke eksemp­ler. Det fin­nes sik­kert and­re også.

   Fin webkli­ent dere har laget, for­res­ten! Vi som job­ber med Bor­ger­ka­na­len nå rea­li­se­rer det­te på mobil kli­ent. Og vi utveks­ler med gle­de erfa­rin­ger med dere når vi kom­mer litt ut på høs­ten.

 4. Dag Simonsen says:

  Bor­ger­ka­na­len er jo svært lik MinGate som Pors­grunn kom­mu­ne har utvik­let! Pors­grunn kom­mu­ne gir ut kilde­ko­den til løs­nin­gen gra­tis til de kom­mu­ne­ne som øns­ker MinGate, det er delings­kul­tur det;)

 5. Bor­ger­ka­na­len består av tre sce­na­ri­er, hvor­av én av dem er inn­rap­por­te­ring til kom­m­nu­er til­sva­ren­de MinGate sin web-løs­ning (for­øvig en spen­nen­de og flott tje­nes­te som jeg også ser er i aktiv bruk, vel­dig bra!!!).

  Bor­ger­ka­na­len er ment å være en bru­ker­sent­risk appli­ka­sjon på bru­kerns mobil­te­le­fon. Bru­ke­ren ska kun­ne rap­por­te­re til kom­mu­ner, stat­li­ge eta­ter og bedrift, samt trek­ke på offent­li­ge åpne data som f.eks. bygge­sa­ker. Rap­por­te­rin­gen er ment å rutes vide­re til aktu­ell kom­mu­ne, etat eller bedrift.

  Pro­sjek­tet er ment som en inspi­ra­sjon for hvil­ke mulig­he­ter som er mulig med kom­bi­na­sjo­nen Gov 2.0 + åpne data og mobi­li­et, og vi øns­ker gjer­ne å dis­ku­te­re sli­ke mulig­he­ter med fle­re.

 6. Må si at det er man­ge lig­nen­de løs­nin­ger.
  Se blog­gen til http://www.bedreby.no for len­ke av man­ge sli­ke løs­nin­ger i nor­ge.
  Det går også ann å se på fiksgatami.nuug.no. Det er man­ge som fin­ner opp hju­let,
  men får håper hju­let blir bed­re for hver gang da…

 7. Infor­med Indi­vi­du­al skal benyt­te offent­lig infor­ma­sjon fra bl.a Brønn­øy­sunds­re­gist­re­ne, og mer hvis det blir til­gjen­ge­lig. Et inter­resant data­sett er for­bru­ker­kla­ger.

til toppen