Å fortelle historier med datakilder

Det dukker stadig opp nye eksempler på datadrevet journalistikk -- her er en liten samling.

I fjor høst etter­lys­te jeg fle­re eksemp­ler på data­dre­vet jour­na­lis­tikk. Nå begyn­ner både pro­sjek­ter, erfa­rings­rap­por­ter og ana­ly­ser å duk­ke opp. En liten sam­ling fra de sis­te uke­ne:

 • Data­base­jakt med WikiLe­aks: Espen Ander­sen for­tel­ler om hvor­dan NRK bear­bei­det og pre­sen­ter­te mate­ria­le fra de lek­ke­de Afgha­ni­stan-doku­men­te­ne.
 • Land­bruks­støt­te: Tom­my Kaas beret­ter om hvor­dan han fikk ut data om norsk land­bruks­støt­te på opp­drag fra VG. Kaas er i Ber­gen først­kom­men­de tirs­dag og for­tel­ler om sine erfa­rin­ger med data­dre­vet jour­na­lis­tikk, så vent mer fra Kaas her.
 • For­tel­lin­ger og rådata: Alan McLean fra New York Times har lagt ut en svært inter­es­sant pre­sen­ta­sjon om hvor­dan avi­sen arbei­der med data­kil­der. Se neden­for.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. Det er kan­skje litt off topic men det frems­te eksemp­let på data­dre­vet jour­na­lis­tikk er vel egent­lig Skatte­lis­te­ne.

  I 4 år lå samt­li­ge fos­ter­barn ute på net­tet (kil­de: http://www.dinside.no/824461/listene-navngir-fosterbarn), uten at nett­pub­li­ka­sjo­ne­ne tenk­te på å spør­re om hvor­for det lå ett og toårin­ger i data­ma­te­ria­let. I årets lis­ter kan man fort­satt fin­ne en rek­ke 16–17 årin­ger som hav­ner i skatte­lis­te­ne uten inn­tekt og for­mue.

  Ved pub­li­se­ring av så sto­re data­sett må man også dis­ku­te­re hvor vidt det­te skal fin­nes via søke­mo­to­rer. Per­son­lig har jeg ingen­ting i mot at lig­nin­gen pub­li­se­res, men jeg skjem­mes å bo i et land hvor det førs­te man fin­ner ut om et annet men­nes­ke når man goog­ler de er hva de tje­ner via 8–9 kon­kur­re­ren­de skatte­liste­løs­nin­ger.

  Om man skal leg­ge hvor­dan nors­ke nett­avi­ser publiserer/har pub­li­sert skatte­lis­te­ne så har vi grunn til bekym­ring. Jeg håper på Vær var­som reg­ler for sto­re data­sett før man begyn­ner å pub­li­se­re stør­re meng­der data.

 2. Det er nep­pe feil å påstå at skatte­lis­te­ne er den for­men for data­dre­vet jour­na­lis­tikk som nors­ke redak­sjo­ner har brukt mest res­sur­ser på til nå.

  Og jeg synes ikke ditt inn­legg er off topic — tvert imot. Det er svært vik­tig å dis­ku­te­re per­son­verns­pørs­mål paral­lelt med den øken­de inter­es­sen for data­dre­vet jour­na­lis­tikk. Etter min mening bør skatte­lis­te­ne for­bli et sær­til­fel­le. Det aller mes­te av data­dre­vet jour­na­lis­tikk bør være basert på data som ikke kan bru­kes til å iden­ti­fi­se­re enkelt­per­soner. Det­te er også noe vi på Info­me­dia poeng­ter­te i rap­por­ten vi pub­li­ser­te tid­li­ge­re i år.

til toppen