Mer databasejournalistikk!

Vil mediene satse mer på databasert journalistikk i 2010? Håpet lever.

Den svenske mediebloggen Same Same But Dif­fer­ent har satt i gang en spen­nende serie der de forsøk­er å se inn i krys­tal­lkulen: Hva vil skje i møtet mel­lom gam­le og nye medi­er i 2010?

I dag er det utviklingsredak­tør Pelle Sten i Sven­s­ka Dag­bladets tur, og han framhev­er “data­basjour­nal­is­tik” — jour­nal­is­tikk via pro­gram­mer­ing, datastøt­tet jour­nal­is­tikk — som en av tren­dene som vil skimtes tydeligere neste år. I Sverige er det val­går, og det bør inspirere redak­sjonene, men­er han:

Läsar­na vill veta hur deras lokalpoli­tik­er rös­tar, både i kom­munen och i riks­da­gen. De vill veta hur poli­tik­er­na rös­tar i frå­gor­na som berör deras kvarter och städer. De vill veta hur voteringar­na stäm­mer överens med vallöftena.

Sten peker på TV4s Kalla fak­ta om de folk­val­da som et lovende forsøk. Her kan vel­gerne sjekke riks­dagsrep­re­sen­tantenes inntek­ter og fravær. Men Sten føler seg ikke sikker på at vi vil få se flere gode pros­jek­ter i denne ret­ning: Han fryk­ter at mediehusene igjen vil “tap­pa bollen” og se seg for­biløpt av “pig­ga entu­si­aster och nördar”.

Her på bloggen skrev jeg tidligere i høst om behovet for pre­sis og opp­datert infor­masjon om hva kom­munepoli­tikere stem­mer i enkelt­sak­er. Jour­nal­ist Tom Erik Thors­en plukket opp poenget og for­t­alte om egne erfaringer fra Skien:

For noen dager siden job­bet jeg med en sak om en mulig storhavn på Auen­lan­det i Pors­grunn. Bystyret i Skien har sagt nei til å utrede dette, mens Pors­grunn og Bam­ble kom­muner har sagt ja. I pro­tokollen i Skien står det bare at ved­taket ble fat­tet med 34 mot 21 stem­mer. Jav­el, men hvem stemte hva? En tele­fon til for­mannskap­skon­toret gjorde meg ikke særlig klokere, og det er ikke for­mannskap­skon­torets skyld. For pro­tokollen sier ikke noe om hvilke rep­re­sen­tan­ter som stemte hva. Der­som hver rep­re­sen­tants stemme blir reg­istr­ert kan man gå tilbake og lett bringe dette på det rene. Vi slip­per å gjette oss til hvem som stemte hva. Dette ville være en styrke for demokrati­et. Sin­dre Skiens­borg­er vil kunne sjekke hvilke poli­tikere som stem­mer etter hans smak. Og vi i pressen vil slippe å gjette.

Thors­en kon­klud­er­er med at “kalen­deren sier 2009”, mens voter­ingssys­temene er på steinalder­nivå (la oss i hvert fall være enig om at de bare så vidt er på Guten­berg-nivå!). Det er merke­lig hvor­dan del­er av sam­fun­net er tek­nol­o­gisk hyper-opp­datert, side om side med at vi finner slike åpen­bart util­strekke­lige løs­ninger på et så vik­tig felt som lokalpoli­tikken. Dette må det gjøres noe med, og økt inter­esse fra medi­ene kan bidra.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen