Mer databasejournalistikk!

Vil mediene satse mer på databasert journalistikk i 2010? Håpet lever.

Den svens­ke medie­blog­gen Same Same But Dif­fe­rent har satt i gang en spen­nen­de serie der de for­sø­ker å se inn i krys­tall­ku­len: Hva vil skje i møtet mel­lom gam­le og nye medi­er i 2010?

I dag er det utvik­lings­re­dak­tør Pel­le Sten i Svens­ka Dag­bla­dets tur, og han fram­he­ver «data­bas­jour­na­lis­tik» — jour­na­lis­tikk via pro­gram­me­ring, data­støt­tet jour­na­lis­tikk — som en av tren­de­ne som vil skim­tes tyde­li­ge­re nes­te år. I Sve­ri­ge er det valg­år, og det bør inspi­re­re redak­sjo­ne­ne, mener han:

Läsar­na vill veta hur deras lokal­po­li­ti­ker rös­tar, både i kom­mu­nen och i riks­da­gen. De vill veta hur poli­ti­ker­na rös­tar i frå­gor­na som berör deras kvar­ter och stä­der. De vill veta hur vote­rin­gar­na stäm­mer öve­rens med val­löf­tena.

Sten peker på TV4s Kal­la fak­ta om de folk­val­da som et loven­de for­søk. Her kan vel­ger­ne sjek­ke riks­dags­re­pre­sen­tan­te­nes inn­tek­ter og fra­vær. Men Sten føler seg ikke sik­ker på at vi vil få se fle­re gode pro­sjek­ter i den­ne ret­ning: Han fryk­ter at medie­hu­se­ne igjen vil «tap­pa bol­len» og se seg for­bi­løpt av «pig­ga entu­si­as­ter och nör­dar».

Her på blog­gen skrev jeg tid­li­ge­re i høst om beho­vet for pre­sis og opp­da­tert infor­ma­sjon om hva kom­mune­po­li­ti­ke­re stem­mer i enkelt­sa­ker. Jour­na­list Tom Erik Thor­sen pluk­ket opp poen­get og for­tal­te om egne erfa­rin­ger fra Ski­en:

For noen dager siden job­bet jeg med en sak om en mulig stor­havn på Auen­lan­det i Pors­grunn. Bysty­ret i Ski­en har sagt nei til å utre­de det­te, mens Pors­grunn og Bam­ble kom­mu­ner har sagt ja. I pro­to­kol­len i Ski­en står det bare at ved­ta­ket ble fat­tet med 34 mot 21 stem­mer. Javel, men hvem stem­te hva? En tele­fon til for­mann­skaps­kon­to­ret gjor­de meg ikke sær­lig klo­ke­re, og det er ikke for­mann­skaps­kon­to­rets skyld. For pro­to­kol­len sier ikke noe om hvil­ke repre­sen­tan­ter som stem­te hva. Der­som hver repre­sen­tants stem­me blir regist­rert kan man gå til­ba­ke og lett brin­ge det­te på det rene. Vi slip­per å gjet­te oss til hvem som stem­te hva. Det­te vil­le være en styr­ke for demo­kra­ti­et. Sind­re Ski­ens­bor­ger vil kun­ne sjek­ke hvil­ke poli­ti­ke­re som stem­mer etter hans smak. Og vi i pres­sen vil slip­pe å gjet­te.

Thor­sen kon­klu­de­rer med at «kalen­de­ren sier 2009», mens vote­rings­sys­te­me­ne er på stein­al­der­nivå (la oss i hvert fall være enig om at de bare så vidt er på Guten­berg-nivå!). Det er mer­ke­lig hvor­dan deler av sam­fun­net er tek­no­lo­gisk hyper-opp­da­tert, side om side med at vi fin­ner sli­ke åpen­bart util­strek­ke­li­ge løs­nin­ger på et så vik­tig felt som lokal­po­li­tik­ken. Det­te må det gjø­res noe med, og økt inter­es­se fra medie­ne kan bidra.

TEMA

J

ournali
stikk

132 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen