Arenaen for alle

Alle snakker om offentligheten: Ekkokamre, polarisering, godhetstyranni, sosiale medier, Googles makt... Men hva er "offentlighet" – og hva er poenget?

I okto­ber besøk­te den amerikanske poli­tiske filosofen Jason Bren­nan Uni­ver­sitetet i Oslo. Han har utgitt en av de hotteste bøkene på fel­tet poli­tisk filosofi for tida, Against Democ­ra­cy (2016). Der argu­menter­er han for at demokrati er forkastelig for­di det gir alskens uop­plyste og sløvsinnede borg­ere stem­merett på lin­je med de som vet og kan noe. Han ønsker seg et epis­tokrati – kunnskapsstyre – i stedet.

Bren­nans bok er hipt og mor­somt skrevet. Men tankemes­sig er den ikke så langt unna hva stort­ingsrep­re­sen­tan­ter de første tiårene etter 1814 tenk­te og sa. De betrak­tet seg net­topp som “lan­dets beste menn” – at damer kunne delta var hin­sides fan­tasien deres. De var gjerne rys­tet over man­ge­len på både kunnskap og stil hos bøn­dene som hadde slup­pet inn på Tinget. Tred­je kapit­tel i ALLMENNINGEN. His­to­rien om norsk offent­lighet beskriv­er og analy­ser­er denne elit­is­men, som smykket seg med ord som “for­nuft” og “opplyst all­men­nvil­je” selv om den kan­skje mest rep­re­sen­terte forsvar for embets­man­nselitens egne sosiale interesser.

Å kjenne offent­lighetens his­to­rie er alt­så å kunne gjenkjenne tema i offentlig debatt på tvers av et vari­erende antall år, tiår eller hun­dreår. Men at Bren­nans bok min­ner om norsk embets­man­nselit­isme, betyr ikke at den ikke tar for seg en gyldig prob­lematikk, en som har vært diskutert i fler­foldige omganger i mange land helt fram til i dag.

Foto: Einar Sakariassen/Oslo Muse­umcba

Offent­ligheten er for alle. Barn på et dagh­jem i Oslo lyt­ter på radio. Bildet er tatt ca. 1950.

Den sto for eksem­pel sen­tralt da Stortinget diskuterte om kvin­ner skulle kunne stemme. Diskusjo­nen skil­dres i All­men­nin­gen. Kvinnene ble av mange fram­stilt ikke bare som uvi­tende, men også som irrasjonelle, følelsesstyrte. Lig­nende bekym­ringer gjaldt selvføl­gelig også de eien­dom­sløse mennene med lave inntek­ter som fikk all­menn stem­merett 15 år før alle kvin­ner fikk det.

Argu­mentene var knyt­tet til inter­nasjon­alt utbredte forestill­inger om kvin­ner og arbei­dere – som for øvrig også kom til uttrykk i bekym­ringer over filmme­di­et og kinoenes effek­ter på akku­rat disse umodne pub­likums­grup­pene. All­men­nin­gen skil­dr­er både denne mot­standen og, på den andre siden, den store gle­den kinop­ub­likum­met hen­tet fra det tidlig amerikan­sk-domin­erte reper­toaret. At gle­den var utbredt i alskens sosiale grup­per og lag, kom også fram da Mary Pick­ford og man­nen hennes, Dou­glas Fair­banks, besøk­te Oslo i juni 1924 – og ble hyl­let i alle avis­er, fra høyre til ven­stre. De var de første kjendis­er en var på for­navn med.

Om essayet
Essayet ble først pub­lis­ert i Dag­bladet 12. desem­ber 2017.

Amerikaneren Wal­ter Lipp­mann argu­menterte på 1920-tal­let i tråd med Bren­nan for at sam­fun­net var blitt så kom­plis­ert at bare ekspert­er burde bestemme, på sine respek­tive områder. Ingen van­lige men­nesker hadde forut­set­ninger for å ha begrunnede meninger om alt. Filosofen og psykolo­gen John Dewey var ikke uenig i det siste, men mente at van­lige men­nesker, når de skjønte at poli­tiske spørsmål berørte noe vik­tig for dem, gjerne gikk sam­men om å skaffe seg rel­e­vant kunnskap og utvikle for­nuftige idéer og forslag verdt å drøfte. Medieso­si­olo­gen Michael Schud­son pub­lis­erte for ca. 15 år siden lig­nende tanker.

Drar noen kjensel på disse posisjonene i dagens diskusjon­er, er det ikke veldig over­rask­ende. De fleste ser ver­di­en av å luke vekk de falske nyhetene og sikre en rimelig sannhets­ge­halt i resten. Slagsmålet om Sta­tis­tisk sen­tral­byrå nylig vis­er fremst hvor avgjørende vik­tig lever­ansene av et tro­verdig kunnskaps­grunnlag for poli­tiske diskusjon­er og beslut­ninger er. Svært mye sam­funnsviten­skapelig forskn­ing har siden 1950-tal­let levd av å dekke et stort behov for kunnskaper, i reg­jer­ingsap­pa­ratet, i Stortinget, i sivil­sam­fun­net og blant van­lige borg­ere. Alt dette kan gjerne ses som uttrykk for at vi ønsker en grad av epis­tokrati.

Det er ikke minst de poli­tiske og kul­turelle erfarin­gene i de nasjonale offent­lighetene som gjør oss forskjel­lige fra folk i andre land

Det finnes alt­så slike felles tema i alle vestlige lands diskusjon­er om demokrati­et og dets vilkår. Og det finnes inter­nasjonale offent­ligheter av ulike slag, som på kun­stens område eller i ulike akademiske disi­plin­er. EU har lenge øns­ket seg og støt­tet forskn­ing om en fun­gerende europeisk offent­lighet. Det fins også ansatser til en glob­al offent­lighet, som blir syn­lig ved for eksem­pel naturkatas­tro­fer, olymp­iske lek­er og enkelte krigshan­dlinger – samt i sosiale mediers evne til inter­nasjonale gjen­nom­brudd: #metoo. Likev­el er de nasjonale offent­lighetene klart de vik­tig­ste for folk flest det meste av året. Det er ikke minst de poli­tiske og kul­turelle erfarin­gene i de nasjonale offent­lighetene som gjør oss forskjel­lige fra folk i andre land. Vi kan vitse om Brå som brakk staven, om Jens Pikenes og Mette-Mar­it med andre norske, ikke med svensker, dansker, ital­ienere, japanere eller senegalesere.

Offent­ligheten har i dig­i­tale tider en etter hvert uover­skuelig mengde under- og særof­fent­ligheter av mange slag. Men disse avgrensede offentlige rommene har for det første porøse veg­ger, som offent­lighetens frem­ste teo­retik­er, Jür­gen Haber­mas, har sagt det. Skjer det sam­leier til sko­genes beste på sce­nen under en rock­e­fes­ti­val, blir det fort kjent både vidt og bredt gjen­nom en rekke medi­er. Nat­tlige virtuelle sam­taler mel­lom menn på Face­book kan bli gjort til gjen­stand for behan­dling på kro­nikkplass i lands­dekkende avis­er. For det andre er svært mange av de små offent­lighetene på ulike måter knyt­tet opp mot de sen­trale scenene i det enorme sirkuset en kan forestille seg dagens offent­lighet ligner.

Sam­menkoblin­gen i en sen­tral, felles are­na er avgjørende

Sam­menkoblin­gen i en sen­tral, felles are­na er avgjørende ikke bare for dan­nelsen av en nasjon­al kul­turell iden­titet. Det er også grunnlaget for at det Grunnlovens para­graf 100 kaller “en åpen og opplyst offentlig sam­tale”, skal kunne foregå og i prin­sip­pet bidra til styring av lan­det. I dig­i­tale tider, med fare for fil­ter­bobler og ekkokam­re, har forskere vist at disse trus­lene ennå ikke er realis­ert i Norge. Den som kjen­ner offent­lighetens his­to­rie, vil i til­legg vite at bevis­ste forsøk på balka­nis­er­ing av offent­ligheten i såkalte “leirof­fent­ligheter” i mel­lomkrigsti­da, slo feil. Det gir jo en viss fortrøst­ning når en prøver å se framover.

Forskere slo fast i siste Mak­tutred­ning at “folkestyret forvit­r­er”, ikke minst for­di tradis­jonelle kanaler for poli­tisk makt, som de poli­tiske par­tiene og folke­beveg­elsene, har mis­tet noe av sin betyd­ning. Kan­skje offent­lighetens betyd­ning har økt tilsvarende?

Desto vik­tigere er det at stat­en lever opp til “infra­struk­tu­rans­varet” den pålegges av Grunnlovens §100 og gjør sitt for at offent­ligheten hold­er ordentlig kvalitet og diversitet.

TEMA

O

ffentli
ghet

91 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen