Fjernsynet jubilerer: Digital fortelling om de første 50 årene

NRK fjernsynet fylte 50 år 20. august, og har en historie full av minneverdige øyeblikk. Vi har samlet noen av dem, og presenterer her et sammendrag av norsk fjernsyns utvikling tiår for tiår.

«Vår» NRK-his­to­rie er laget i pre­sen­ta­sjons­sys­te­met Pre­zi og er ment som et eks­pe­ri­ment i digi­tal for­tel­ling. Slik navi­ge­rer du deg gjen­nom fortellingen:

Play­kna­ppen i ned­re del av vin­du­et tar deg til nes­te steg i pre­sen­ta­sjo­nen, men du kan også navi­ge­re mer til­fel­dig ved å tryk­ke direk­te på ele­men­ter eller dra i under­la­get. Til høy­re i vin­du­et lig­ger zoom-meny­en mar­kert med pluss, minus og et hus (hjem). I Pre­zi er alle inn­holds­ele­men­ter hots­pots og verk­tøy­et zoo­mer inn på det du tryk­ker på — hol­der du inne muse­kna­ppen kan du for­flyt­te deg på under­la­get. En ide for utforsk­ning er å zoo­me seg helt ut (hjem) så man ser det ful­le bil­det og vel­ge seg hva man vil se på. Pre­zi­en kan også ses i full­skjerm via meny­val­get «more».

Vær opp­merk­som på at Pre­zi bru­ker litt tid på å las­te den førs­te sli­den. Vi anbe­fa­ler litt tål­mo­dig­het i star­ten — det vil løn­ne seg!

Hvis du øns­ker å vise for­tel­lin­gen på din egen nett­side, så kan du det også. Velg «embed» under meny­val­get «more». Husk å kredi­te­re Vox Pub­li­ca og lenk til­ba­ke til oss.

Vi i Vox Pub­li­ca er vel­dig inter­es­sert i til­bake­mel­din­ger på det­te førs­te for­sø­ket. Hva fun­ge­rer? Hva fun­ge­rer ikke? Er det noen typer artikler/stoff som egner seg bed­re enn and­re? Har du tips til sys­te­mer som bør tes­tes? Skriv gjer­ne en kom­men­tar under eller gi oss en lyd via Twit­ter eller e‑post.

TEMA

N

RK

95 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

13 KOMMENTARER

 1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Ragn­hild Møl­ster and Håvard Legreid, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Vi har laget digi­tal for­tel­ling om fjern­sy­nets førs­te 50 år i Nor­ge. Stolt over resul­ta­tet! http://bit.ly/9r2Rat #nrk […]

 2. Inter­es­sant at alle klipp fra NRKs arkiv i Pre­zi’en må hen­tes fra YouT­ube, ikke nrk.no, for­di NRKs nett-TV mang­ler de fles­te av funk­sjo­ne­ne som gjør det enkelt å dele.

 3. Enormt godt poeng der Harald. På NRK.no/skole finns man­ge fine klipp, men ingen embed. Det vir­ker dess­ver­re slik at NRK fort­satt insis­te­rer på å ha sine ting innen­for mure­ne­ne av egen site. Nå var det uan­sett slik at pre­zi sin inte­gra­sjon mot yout­ube var så god at vi nok vil­le fore­truk­ket tuben uan­sett for det­te prosjektet.

  • NRK hører på fol­ket — nå er embed­ding mulig på NRK Skole :)

   En opp­da­te­ring på NRKs nett-tv avspil­ler i dag mulig­gjør det­te. Vi i NRK Sko­le har valgt å åpne det­te, da det har vært etter­spurt av etter hvert gans­ke man­ge brukere.

 4. Inter­es­sant presentasjon!

  Den tek­nis­ke grun­nen til at nett-tvklipp ikke kan embed­des, er ikke at vi i NRK insis­te­rer på å ha ting innen­for mure­ne, men at Nett-TV etter­hvert er en gans­ke gam­mel dame som ikke kan alle de tin­ge­ne ung­sau­er som yout­ube får til…

  Som det frem­kom­mer f.eks. : http://nrkbeta.no/2010/05/12/nrk-nett-tv-en-gammel-tiaaring/ job­ber vi med en ny ver­sjon av nett-tv, med litt flaks er den på plass til vår­en. Men det er et omfat­ten­de pro­sjekt, så når de uli­ke dele­ne er på plass skal ikke jeg forskuttere.

  Et annet aspekt, er at NRK nok føler seg noe mer bun­det av norsk lov i hva vi gjør og ikke gjør enn pri­vat­per­soner på YouT­ube. Såle­des vil man nok også i fort­set­tel­sen måt­te gå til YouT­ube om man skal ha inn­hold NRK ikke har ret­tig­he­ter til å videre­for­mid­le på nett.

  • takk for det Anders :> nå var jo fak­tisk poen­get med saken til en viss grad å hyl­le NRK for fan­tas­tis­ke øye­blikk gjen­nom man­ge år. 

   NRK­be­ta repre­sen­te­rer på man­ge måter de håp jeg har for frem­ti­dens NRK, og har stått bak man­ge gode ting. Stor gle­de var det å se Hein­rich Stam­mler på tuben for tre år siden — for ikke å snak­ke om Ber­gens­ba­nen og Byba­nen på ned­las­ting nå nylig.

   Jeg ser at NRK.no/skole har en slags delings­løs­ning — vil den­ne bli erstat­tet med en skik­ke­lig embed eller hva er tan­ke­ne her?

 5. Når var det OL i Toron­to? Trod­de det var Van­cou­ver vi så i HD i 2010…

 6. Ved siden av Pre­zi vil jeg anbe­fa­le å ta en titt på det dans­ke pro­duk­tet ahead.com. Jeg lag­de nett­opp en inter­ak­tiv pla­kat­se­rie om Ole Bull for Ber­gen Offent­li­ge Biblio­tek i ahead som demon­stre­rer endel av mulig­he­te­ne der.

 7. Sik­ke en cool Pre­zi dere har lagd. Jeg ser fem til nye Pre­zi-pre­sen­ta­sjo­ner og til å dis­ku­te­re sli­ke digi­ta­le pre­sen­ta­sjons­pro­gram­mer med deg.

  JK

til toppen