Nyhetsbrev uke 21

Blant temaene: Offentlighetsloven, Facebook og Wikipedia.

Vox Pub­li­ca har siden sist lan­sert en ny spal­te — «Sett fra pen­sjons­kas­sen». Den­ne spal­ten vil avlø­se «Ape­nes‘ anneks», men skri­ben­ten er den sam­me — Georg Ape­nes. I det førs­te inn­leg­get i den­ne nye spal­ten tar Ape­nes for seg Høy­re og deres stand­punkt til data­lag­rings­di­rek­ti­vet.

I for­bin­del­se med Nor­dis­ke Medie­da­ger arran­ge­res også hvert år en ung­doms­kon­fe­ran­se, og Kari­na Asbjørn­sen og Anne A. R. Husa har tatt for seg Carl Chris­ti­an Grøn­dahls inn­legg om Face­bo­ok og and­re sosia­le medi­er på den­ne kon­fe­ran­sen. Debat­ten rundt Wiki­pe­dia og Sto­re Nors­ke Lek­si­kon fort­set­ter, og den­ne gan­gen har wiki­pe­dia­ne­ren Erlend Bjørt­vedt skre­vet et svar til Fran­cis Sejer­steds inn­legg om nød­ven­dig­he­ten av å beva­re Sto­re Nors­ke.

Fak­ta først har siden sist blitt opp­da­tert med ett nytt inn­legg. Olav Anders Øvre­bø har den­ne gan­gen tatt for seg offent­lig­hets­lo­ven og mulig­he­te­ne den gir for å få til­gang til data.

Også Valg­b­log­gen har fått et nytt inn­legg siden sist. Svein­ung Arne­sen spør nå om hvor­for vel­ge­re stem­mer som de gjør, og pre­sen­te­rer teori­er som kan hjel­pe til med å for­kla­re nett­opp det­te.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Lør­dag 29. mai arran­ge­res kon­fe­ran­sen «The Hope for Huma­nism: Wit­hin the West, Beyond the West» på Lit­te­ra­tur­hu­set i Oslo. Tirs­dag 15. juni arran­ge­res Euro­pa­kon­fe­ran­sen 2010: «Euro­pa på spill» på Gam­le Logen i Oslo. Påmel­ding til kon­fe­ran­sen senest 11. juni. Besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling «Aktu­el­le len­ker». Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: guardian.co.uk pre­sen­ter­te nylig et åpent brev fra Esayas Isaak om bro­ren Dawit Isaak, en svensk-eri­tre­isk jour­na­list som sit­ter fengs­let i Eri­trea, og oep.no øns­ker etter man­ge utset­tel­ser vel­kom­men til Offent­lig Elekt­ro­nisk Post­jour­nal.

For å lese artik­le­ne:

‘Ja’, ‘nei’ og Foss
Høy­res stand­punkt til data­lag­rings­di­rek­ti­vet: ”Et sted mel­lom ingen­ting og nes­ten noe”. Av Georg Ape­nes.

— Man­nen i gata får mer å si
Face­bo­ok og and­re sosia­le medi­er gjør at offent­li­ge pro­ses­ser blir mer gjen­nom­sik­ti­ge, mener Carl Chris­ti­an Grøn­dahl. Av Kari­na Asbjørn­sen og Anne A. R. Husa.

Fra Dide­rot til Wiki­pe­dia
Nes­ten alle i Wiki­pe­dia-sam­fun­net vil­le sav­net Sto­re Nors­ke Lek­si­kon der­som det for­svant. Wiki­pe­dia­ner sva­rer Fran­cis Sejer­sted. Av Erlend Bjørt­vedt.

Fak­ta Først
Få tak i data med offent­lig­hets­lo­ven

Øns­ker du til­gang til data fra et offent­lig organ? Offent­lig­hets­lo­ven er et bed­re verk­tøy enn man­ge er klar over. Av Olav Anders Øvre­bø.

Valg­b­log­gen
Pre­sta­sjons­po­li­tikk

Hvor­for stem­mer vel­ge­re som de gjør? Av Svein­ung Arne­sen.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen