Nyhetsbrev uke 21

Blant temaene: Offentlighetsloven, Facebook og Wikipedia.

Vox Pub­li­ca har siden sist lansert en ny spalte — “Sett fra pen­sjon­skassen”. Denne spal­ten vil avløse “Apenes‘ anneks”, men skriben­ten er den samme — Georg Apenes. I det første inn­legget i denne nye spal­ten tar Apenes for seg Høyre og deres stand­punkt til datalagringsdirektivet.

I forbindelse med Nordiske Mediedager arran­geres også hvert år en ung­dom­skon­fer­anse, og Kari­na Asb­jørnsen og Anne A. R. Husa har tatt for seg Carl Chris­t­ian Grøn­dahls inn­legg om Face­book og andre sosiale medi­er på denne kon­fer­ansen. Debat­ten rundt Wikipedia og Store Norske Lek­sikon fort­set­ter, og denne gan­gen har wikipedi­aneren Erlend Bjørtvedt skrevet et svar til Fran­cis Sejer­st­eds inn­legg om nød­vendigheten av å bevare Store Norske.

Fak­ta først har siden sist blitt opp­datert med ett nytt inn­legg. Olav Anders Øvre­bø har denne gan­gen tatt for seg offent­lighet­sloven og mulighetene den gir for å få til­gang til data.

Også Val­gbloggen har fått et nytt inn­legg siden sist. Svei­n­ung Arne­sen spør nå om hvor­for vel­gere stem­mer som de gjør, og pre­sen­ter­er teori­er som kan hjelpe til med å fork­lare net­topp dette.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Lørdag 29. mai arran­geres kon­fer­ansen “The Hope for Human­ism: With­in the West, Beyond the West” på Lit­ter­aturhuset i Oslo. Tirs­dag 15. juni arran­geres Europakon­fer­ansen 2010: “Europa på spill” på Gam­le Logen i Oslo. Påmeld­ing til kon­fer­ansen sen­est 11. juni. Besøk Ago­rakalen­deren for å få en full over­sikt over alle arrange­menter, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling “Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: guardian.co.uk pre­sen­terte nylig et åpent brev fra Esayas Isaak om broren Daw­it Isaak, en sven­sk-eritreisk jour­nal­ist som sit­ter fengslet i Eritrea, og oep.no ønsker etter mange utset­telser velkom­men til Offentlig Elek­tro­n­isk Postjournal.

For å lese artiklene:

‘Ja’, ‘nei’ og Foss
Høyres stand­punkt til data­la­grings­di­rek­tivet: ”Et sted mel­lom ingent­ing og nesten noe”. Av Georg Apenes.

— Man­nen i gata får mer å si
Face­book og andre sosiale medi­er gjør at offentlige pros­ess­er blir mer gjen­nom­sik­tige, men­er Carl Chris­t­ian Grøn­dahl. Av Kari­na Asb­jørnsen og Anne A. R. Husa.

Fra Diderot til Wikipedia
Nesten alle i Wikipedia-sam­fun­net ville savnet Store Norske Lek­sikon der­som det forsvant. Wikipedi­an­er svar­er Fran­cis Sejer­st­ed. Av Erlend Bjørtvedt.

Fak­ta Først
Få tak i data med offentlighetsloven

Ønsker du til­gang til data fra et offentlig organ? Offent­lighet­sloven er et bedre verk­tøy enn mange er klar over. Av Olav Anders Øvrebø.

Val­gbloggen
Prestasjonspolitikk

Hvor­for stem­mer vel­gere som de gjør? Av Svei­n­ung Arnesen.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen