Offentlige data — The movie (del 1)

Nytten av offentlige data effektivt demonstrert med eksempel fra samferdsel.

Fri­givelse av offentlig sek­tors data kan begrunnes på mange måter. De van­lige er næring­sutvikling (råstoff for inno­vasjon, dermed økt verdiskap­ing), effek­tivis­er­ing (bedre og mer effek­tive offentlige tjen­ester), demokrati (økt og mer effek­tivt innsyn i hva folke­val­gte og offentlig for­valt­ning gjør på fel­lesskapets veg­ne). En amerikan­sk video vis­er på en smart måte styrken i disse argu­mentene — særlig de to første kom­mer godt fram her:

A Case for Open Data in Tran­sit from Street­films on Vimeo.

Og oppføl­geren blir forhåpentligvis laget i Norge. Forny­ings­de­parte­mentet har lyst ut prosjektet.

(Videoen fun­net hos våre ven­ner i Open Data Net­work).

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Kris­t­ian Bysheim, Offentlige data. Offentlige data said: Offentlige data — The movie (del 1): Nyt­ten av offentlige data effek­tivt demon­str­ert med eksem­pel fra sam­ferd­sel. http://bit.ly/cDOQQd […]

til toppen