Offentlige data — The movie (del 1)

Nytten av offentlige data effektivt demonstrert med eksempel fra samferdsel.

Fri­gi­vel­se av offent­lig sek­tors data kan begrun­nes på man­ge måter. De van­li­ge er nærings­ut­vik­ling (råstoff for inno­va­sjon, der­med økt verdi­ska­ping), effek­ti­vi­se­ring (bed­re og mer effek­ti­ve offent­li­ge tje­nes­ter), demo­kra­ti (økt og mer effek­tivt inn­syn i hva folke­valg­te og offent­lig for­valt­ning gjør på fel­les­ska­pe­ts veg­ne). En ame­ri­kansk video viser på en smart måte styr­ken i dis­se argu­men­te­ne — sær­lig de to førs­te kom­mer godt fram her:

A Case for Open Data in Tran­sit from Stre­et­films on Vimeo.

Og opp­føl­ge­ren blir for­hå­pent­lig­vis laget i Nor­ge. For­ny­ings­de­par­te­men­tet har lyst ut pro­sjek­tet.

(Video­en fun­net hos våre ven­ner i Open Data Network).

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Kris­ti­an Bys­heim, Offent­li­ge data. Offent­li­ge data said: Offent­li­ge data — The movie (del 1): Nyt­ten av offent­li­ge data effek­tivt demon­strert med eksem­pel fra sam­ferd­sel. http://bit.ly/cDOQQd […]

til toppen