Åpnet opp det tyske statsbudsjettet

Brukte to helger og JavaScript-verktøy til å lage gjennombruddsprosjekt for åpne data i Tyskland.

Et lite, men aktivt mil­jø arbei­der for åpen til­gang til offent­lig sek­tors data­kil­der i Tysk­land. Offe­ner Haus­halt — “åpent stats­bud­sjett” — er det førs­te pro­sjek­tet som har fått stør­re opp­merk­som­het i medie­ne, og betrak­tes som et lite gjen­nom­brudd for ide­en om åpne data i Tysk­land.

Start­si­den visu­ali­se­rer stør­rel­ses­for­hol­det mel­lom de uli­ke føde­ra­le depar­te­men­te­nes bud­sjet­ter. Man kan klik­ke seg vide­re og se de enkel­te bud­sjett­pos­ter. Data­ene kan eks­por­te­res i uli­ke for­ma­ter, noe som gjør at and­re igjen kan arbei­de vide­re med mate­ria­let. Hver side har kom­men­tar­mu­lig­het, og bru­ker­ne kan leg­ge inn len­ker til and­re rele­van­te nett­si­der. Inter­es­sant nok pre­sen­ter­te NRK i går det nors­ke stats­bud­sjet­tet på en måte som lig­ner visu­elt, men er laget anner­le­des rent tek­nisk.

Vox Pub­li­ca møt­te Frie­drich Lin­den­berg og Dani­el Diet­rich, to av de tre som står bak pro­sjek­tet, til en sam­ta­le i Ber­lin.

Visu­ali­se­ring av det tys­ke føde­ra­le bud­sjet­tet.


Ble dere over­ras­ket av at reak­sjo­ne­ne på Offe­ner Haus­halt har vært så posi­ti­ve?
For arbei­det for åpne data i Tysk­land er det enormt vik­tig å lage appli­ka­sjo­ner som viser med kon­kre­te eksemp­ler hva man kan få til med offent­lig sek­tors data. Vi håper at fle­re og fle­re vil spør­re seg om hvor­for infor­ma­sjon fra myn­dig­he­te­ne ikke er så til­gjen­ge­lig som den bur­de være, og om de selv kan gjø­re noe med det­te.

Hvor mye tid har dere brukt på pro­sjek­tet?
Vi var tre styk­ker som sat­te i gang, to pro­gram­me­re­re og en kon­sept­ut­vik­ler. Vi arbei­det tre til fire dager med kon­sept og rese­arch, tre dager med å bear­bei­de data­ene og rundt fire dager med pre­sen­ta­sjo­nen. Et slikt pro­sjekt kan man alt­så gjen­nom­føre på et par hel­ger. Alt had­de natur­lig­vis vært vesent­lig enk­le­re hvis finans­de­par­te­men­tet had­de stilt data­ene til dis­po­si­sjon i et maskin­les­bart for­mat. Fri­gi­vel­se av data­ene ble avslått med hen­vis­ning til faren for at de kun­ne mis­for­stås, men med­ar­bei­der­ne i depar­te­men­tet ser også ut til å like vår proto­type — nå har de begynt å sen­de oss data like­vel.

Dere måt­te alt­så “skra­pe” data­ene — hvor­dan gjor­de dere det­te?
Vi las­tet ned html-sider og pdf-doku­men­ter fra finans­de­par­te­men­tets nett­sted. Så par­set (ana­ly­ser­te) vi dem og la dem inn i en data­base. Fra den­ne data­ba­sen eks­por­ter­te vi data­ene i JSON- og RDF-for­mat, noe som gjor­de den vide­re bear­bei­din­gen enk­le­re.

Dere har brukt Java­Script-verk­tøy i pre­sen­ta­sjo­nen, ikke Flash. Hvil­ke vur­de­rin­ger lig­ger bak det­te val­get?
Vi har mye erfa­ring med web­tek­no­lo­gi­er som Java­Script, men ikke så mye med Flash. Sam­ti­dig er visu­ali­se­rin­ge­ne man kan lage med Java­Script-verk­tøy som Proto­vis, Rap­haël og The­Jit like til­ta­len­de som Flash-ani­ma­sjo­ner. Senest fra og med den nes­te gene­ra­sjo­nen nett­le­se­re med maskin­v­are­ak­se­le­ra­sjon for html-gra­fikk vil Flash anta­ke­lig spil­le en beskje­den rol­le innen infor­ma­sjons­vi­su­ali­se­ring.

Kan man egent­lig gjø­re noe slikt som Offe­ner Haus­halt rela­tivt hur­tig, når man først har kjenn­skap til verk­tøy­ene? Jeg ten­ker f.eks. på redak­sjo­ner, hvor man ofte må arbei­de svært raskt.
De nevn­te Java­Script-biblio­te­ke­ne og Goog­les visu­ali­se­rings-API er ver­di­ful­le verk­tøy for jour­na­lis­ter. Dess­ver­re befin­ner man­ge av verk­tøy­ene seg fort­satt i en utvik­lings­fase, så det er ikke alt som fun­ge­rer slik man gjer­ne had­de øns­ket. De er like­vel rela­tivt enk­le å bru­ke og litt Java­Script eller Proces­sing kan man lett lære seg. Slik kan man raskt byg­ge inter­ak­ti­ve appli­ka­sjo­ner som invi­te­rer lese­ren til å utfors­ke et tema.

Har dere alle­re­de tenkt på hvor­dan dere vil videre­ut­vik­le Offe­ner Haus­halt? Hva kan for­bed­res?
Offe­ner Haus­halt er en proto­typ og et verk­tøy. Det er vik­tig at hver enkelt bud­sjett­post har sin egen URL, slik at bor­ge­re og jour­na­lis­ter kan hen­vi­se til enkelt­punk­ter i artik­ler og debat­ter. Offe­ner Haus­halt for­tel­ler i seg selv ingen his­to­rie; for å lage sli­ke må man gjø­re vide­re under­sø­kel­ser og lage en for­tel­ling ut av det.

Appli­ka­sjo­nen kan videre­ut­vik­les på man­ge måter. Vi har alle­re­de data om sta­tens inn­tek­ter i til­legg til utgif­te­ne, men pre­sen­te­rer ikke dis­se ennå. Det had­de også vært nyt­tig å pre­sen­te­re stats­regn­ska­pet ved siden av bud­sjet­tet. Vide­re vil­le det vært inter­es­sant å kjen­ne til og ana­ly­se­re sta­tens fak­tis­ke utbe­ta­lin­ger, slik man gjør i Eng­land med COINS-data­ba­sen.

Det vil­le også vært spen­nen­de å sam­men­lig­ne det tys­ke bud­sjet­tet med ande­re nasjo­ners. Slik kun­ne man sam­men­lig­ne utgif­ter til sosi­al og helse, utdan­ning og for­svar — jus­tert for inn­byg­ger­tall eller BNP. Sær­lig innen­for Euro­pa kun­ne man på den­ne måten sik­kert utlø­se noen spen­nen­de dis­ku­sjo­ner.

Dere har alle­re­de pla­ner om å bru­ke det­te verk­tøy­et til å pre­sen­te­re også del­stats- og kom­mune­bud­sjet­ter?
Vi blir nå kon­tak­tet av en del kom­mu­ner som gjer­ne skul­le ha pre­sen­tert sitt eget bud­sjett i et slikt sys­tem. Det er vi vel­dig gla­de for og vil gjer­ne bidra, men akku­rat nå har vi ikke tid til å føl­ge opp alle hen­ven­del­ser. Vi vur­de­rer å til­by en slik tje­nes­te i fram­ti­den.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Harald Gro­ven and Vox Pub­li­ca, Offent­li­ge data. Offent­li­ge data said: Åpnet opp det tys­ke stats­bud­sjet­tet: Bruk­te to hel­ger og Java­Script-verk­tøy til å lage gjen­nom­brudds­pro­sjekt for å… http://bit.ly/cHiQV8 […]

  2. Å få stats­bu­sjet­tet ut i et for­mat som kan vises som tre­emap vil være lett fra Finans­de­par­te­men­tets øko­nomi­sys­tem, men vil være svært plud­re­te fra tekst­do­ku­men­te­ne som ble slup­pet 5. okto­ber, noe som har vært dis­ku­tert før. PDF-utga­ven av stats­bud­sjet­tet er til og med utstyrt med pass­ord!

    Det er man­ge gode java­script-verk­tøy for å lage tre­emap-visu­ali­se­rin­ger, men ingen som lager så avan­ser­te som de bes­te Flash-utvik­le­de som for eksem­pel Natu­ral Scien­ce Muse­um of Bar­ce­lo­na.

    Blant gode java­skript­bi­blio­tek jeg har tes­tet er The Jit

til toppen