Fritt Ord gir 100.000 kroner til Ad:varsel

Fritt Ords tilskudd til Ad:varsel er en håndsrekning til norske varslere og et viktig bidrag til mer informasjon om varsling.

Fritt Ord har gitt 100.000 kro­ner i støtte til Ad:varsel.  Bloggen er en av 16 blog­g­pros­jek­ter som får økonomisk støtte til utvikling, drift eller nyetab­ler­ing.  Fritt Ord skriv­er selv om ord­nin­gen og tildelingen:

Fritt Ords bloggutlysning er et eksper­i­mentelt pros­jekt som tar sik­te på å skape nye plat­tformer for hvor­dan nettme­di­ene kan ta form i Norge. Utlysnin­gen søk­er også å bygge opp alter­na­tive stem­mer. Blog­ger som åpn­er for debatt og dia­log, og pros­jek­ter som er nyskapende innen­for det norske blog­gu­ni­ver­set er blitt prioritert.

Dette er et hånd­slag til en blogg som er dedik­ert de kan­skje mest utsat­te i norsk arbei­d­sliv og offent­lighet: varslerne. De lever en ussel tilværelse i lim­bo mel­lom ytrings­fri­hetens skinn og illo­jalitetens ytter­ste mørke. Ad:varsel skal med Fritt Ords gen­erøse hjelp, etablere seg på nytt i norsk sam­funns­de­batt — nå også  i samar­beid med nettma­gasinet Vox Pub­li­ca.

Arbei­d­stak­eres ytrings­fri­het og varsling spe­sielt vil bli et stadig mer aktuelt tema etter hvert som framvek­sten av sosiale medi­er tvinger virk­somheter og myn­digheter til å tenke kom­mu­nikasjon på nye måter. Ad:varsels opp­drag er å rette søkelys på varsling og arbei­d­stak­eres ytrings­fri­het, med spe­sielt fokus på å få styr­ket lovver­ket og bidra til bedre og klarere vern av varslere.

Samar­bei­det med Fritt Ord og Vox Pub­li­ca vil gi ny ener­gi og nytt fokus på varslernes og varslin­gens situ­asjon i Norge.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen