Fritt Ord gir 100.000 kroner til Ad:varsel

Fritt Ords tilskudd til Ad:varsel er en håndsrekning til norske varslere og et viktig bidrag til mer informasjon om varsling.

Fritt Ord har gitt 100.000 kro­ner i støt­te til Ad:varsel.  Blog­gen er en av 16 blogg­pro­sjek­ter som får øko­no­misk støt­te til utvik­ling, drift eller nyetab­le­ring.  Fritt Ord skri­ver selv om ord­nin­gen og til­de­lin­gen:

Fritt Ords blogg­ut­lys­ning er et eks­pe­ri­men­telt pro­sjekt som tar sik­te på å ska­pe nye platt­for­mer for hvor­dan nett­me­die­ne kan ta form i Nor­ge. Utlys­nin­gen søker også å byg­ge opp alter­na­ti­ve stem­mer. Blog­ger som åpner for debatt og dia­log, og pro­sjek­ter som er nyska­pen­de innen­for det nors­ke blogg­uni­ver­set er blitt prio­ri­tert.

Det­te er et hånd­slag til en blogg som er dedi­kert de kan­skje mest utsat­te i norsk arbeids­liv og offent­lig­het: vars­ler­ne. De lever en ussel til­væ­rel­se i lim­bo mel­lom ytrings­fri­he­tens skinn og illo­ja­li­te­tens ytters­te mør­ke. Ad:varsel skal med Fritt Ords gene­rø­se hjelp, etab­le­re seg på nytt i norsk sam­funns­de­batt — nå også  i sam­ar­beid med nett­ma­ga­si­net Vox Pub­li­ca.

Arbeids­ta­ke­res ytrings­fri­het og vars­ling spe­si­elt vil bli et sta­dig mer aktu­elt tema etter hvert som fram­veks­ten av sosia­le medi­er tvin­ger virk­som­he­ter og myn­dig­he­ter til å ten­ke kom­mu­ni­ka­sjon på nye måter. Ad:varsels opp­drag er å ret­te søke­lys på vars­ling og arbeids­ta­ke­res ytrings­fri­het, med spe­si­elt fokus på å få styr­ket lov­ver­ket og bidra til bed­re og kla­re­re vern av vars­le­re.

Sam­ar­bei­det med Fritt Ord og Vox Pub­li­ca vil gi ny ener­gi og nytt fokus på vars­ler­nes og vars­lin­gens situa­sjon i Nor­ge.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen