Ideologienes tilbakekomst: Luddisme og webisme

Hvordan påvirker økende Internett-bruk samfunnet vårt? Nicholas Carr og Clay Shirky behandler dette temaet i to aktuelle bøker, og ender opp med litt forskjellige svar.

Carr har tid­li­ge­re skre­vet om hvor­dan infor­ma­sjons­tek­no­lo­gi for­vand­les fra for­ret­nings­kri­tis­ke inves­te­rin­ger til hylle­vare og infra­struk­tur, mens Skir­ky ga ut en mye omtalt bok om nett­sam­ar­beid i 2008. Beg­ge skri­ben­ter er blant de mest inn­fly­tel­ses­rike Inter­nett-ten­ker­ne i dag. Ide­ene deres videre­for­mid­les og spres nær­mest som data­vi­rus på net­tet og inn i tra­di­sjo­nel­le medi­er.

I de to nye bøke­ne er ikke tema­et de tek­no­lo­gis­ke nyvin­nin­ge­ne som sådan, men hvor­dan weben som et mer modent medi­um vir­ker inn på oss. For fem­ten år siden var PC-en et arbeids­verk­tøy. Avis­le­sing, plate­kjøp, bil­lett­be­stil­ling og sosi­alt sam­kvem fore­gikk and­re ste­der. I dag har alle dis­se akti­vi­te­te­ne inva­dert PC-en og smart­te­le­fo­nen over­alt og kon­ti­nu­er­lig.

Flyktighet

Weben slu­ker alle eksis­te­ren­de medie­for­mer og omfor­mer dem i sitt bil­de, skri­ver Nicholas Carr. I The Shal­lows er han opp­tatt av hvor­dan de nye medie­va­ne­ne påvir­ker indi­vi­det, og der­et­ter hvor­dan kul­tu­ren på leng­re sikt vil for­rin­ges. Carrs hoved­po­eng er at Inter­nett i dag dis­tra­he­rer og under­gra­ver den kon­sen­trer­te, kon­temp­la­ti­ve lesin­gen av leng­re reson­ne­men­ter, som typisk har vært å fin­ne i tryk­te bøker. Med hen­vis­ning til Mary­an­ne Wolfs bok Proust and the Squid, sier Carr at den­ne for­men for dyp lesing har vært en for­ut­set­ning for dyp ten­king og reflek­sjon, som igjen er grunn­leg­gen­de for sam­fun­net. Man kun­ne ten­ke seg at kom­bi­na­sjo­nen av dyp lesing og enkel til­gang til infor­ma­sjon vil­le være det bes­te av to ver­de­ner, men Carr mener at Inter­nett-opp­før­se­len vin­ner over den dype tenk­nin­gen. Og han viser til medie­sta­ti­stikk som under­byg­ger påstan­den. TV-tit­ting har fort­satt å øke paral­lelt med at Inter­nett-bru­ken har økt, mens tiden brukt til å lese tryk­te teks­ter (aviser, tids­skrif­ter og bøker) har gått ned i USA.

Omsla­get til Carrs bok.

Carr mener at ny forsk­ning om hjer­nens plas­tis­ke egen­ska­per kan for­kla­re den­ne utvik­lin­gen. Spe­si­el­le områ­der i hjer­nen kan øves opp til å mest­re enkel­te opp­ga­ver gjen­nom gjen­ta­kel­se. Forsk­nin­gen viser at hjer­nen end­res fysisk under slik gjen­tatt sti­mu­le­ring. Evnen til å lese og skri­ve er — i mot­set­ning til språ­ket som sådan — ikke natur­lig hos men­nes­ker, men til­eg­nes gjen­nom tre­ning og føl­ge­lig pre­ging av hjer­nen. Til­sva­ren­de vil and­re områ­der øves opp til å hånd­te­re multi­ta­s­king, sta­di­ge avbry­tel­ser og skan­ning av teks­ter, som kjenne­teg­ner dagens web. Også tid­li­ge­re tek­no­lo­gis­ke nyvin­nin­ger — slik som kar­tet, klok­ken og skrive­ma­ski­nen — har vir­ket inn på hjer­nen og måten vi ten­ker på.

Pessimisme

I The Shal­lows utdy­per Carr tan­ke­ne fra artik­ke­len Is Goog­le Making Us Stu­pid? i juli­/­au­gust-num­me­ret av The Atlan­tic fra 2008. Lite nytt brin­ges inn, men artik­ke­lens inn­hold under­byg­ges med fle­re kil­der og eksemp­ler. Der­for har Carrs hoved­po­en­ger alle­re­de vært drøf­tet grun­dig i uli­ke sam­men­hen­ger. Sær­lig inter­es­sant har dis­ku­sjo­nen på Ency­clo­pe­dia Bri­tan­ni­cas blogg vært, der både Carr og Clay Shir­ky bidrar. Shir­ky er for­und­ret over at Carr, som er en grun­dig kjen­ner av net­tets tek­no­lo­gi og kul­tur, fram­står som en lud­ditt. Den­ne beteg­nel­sen, opp­rin­ne­lig brukt om en grup­pe veve­re i Stor­bri­tan­nia som på begyn­nel­sen av 1800-tal­let øde­la maski­ne­ne som tru­et deres manu­el­le arbeids­inn­sats og leve­brød, anven­des i dag om Inter­nett-kri­ti­ke­re.

Shir­ky trek­ker fram And­rew Keen (kjent for den web 2.0‑pessimistiske boken The Cult of the Ama­te­ur) og tid­li­ge­re pre­si­dent for det ame­ri­kans­ke biblio­teks­for­bun­det Michael Gor­man som eksemp­ler på lud­dit­ter og uvi­ten­de kri­ti­ke­re av medi­et. Shir­ky ankla­ger Carr for å for­sva­re en lit­te­rær elite­kul­tur som ble drept alle­re­de av fjern­sy­net, man­ge år før weben ble et masse­me­di­um. «Ingen leser Krig og fred av Tol­stoj», sier Shir­ky. «Den er for lang, og ikke så inter­es­sant.»

Exit Gutenberg

I Cog­ni­ti­ve Sur­plus skri­ver Clay Shir­ky om hvor­dan økt fri­tid i post-indu­stri­el­le sam­funn blir brukt til TV-tit­ting på bekost­ning av sosia­le akti­vi­te­ter. Det lig­ger et hit­til uut­nyt­tet poten­si­al i alle dis­se time­ne som først nå med de sosia­le medie­ne kan omset­tes til sam­fun­nets bes­te gjen­nom nett­ba­ser­te dug­na­der. Hvis bare en brøk­del av hver enkelts fri­tid blir omdis­po­nert på den­ne måten, vil det glo­balt og i sum være nok til å ska­pe meng­der av Wiki­pe­dia­er. Og Shir­ky fin­ner at medie­va­ne­ne alle­re­de drei­es i den­ne ret­nin­gen. Bokens reson­ne­ment under­byg­ges med masse­vis av anek­do­ter, fra nett­tje­nes­ten Pick­up­P­al som set­ter bil­fø­re­re i kon­takt med pas­sa­sje­rer, til Josh Gro­ban-fans som orga­ni­se­rer vel­de­dig­hets­ar­beid gjen­nom Gro­ba­ni­tes for Charity.

Omsla­get til Shir­kys bok.

Shir­ky mener at Guten­berg-øko­no­mi­ens domi­nans nå er over. Bok­tryk­ker­kuns­ten skap­te en over­flod av bøker, men trykke­kost­na­de­ne var høye. Den øko­no­mis­ke risi­ko­en ved pro­duk­sjon ble over­ført til for­leg­ger­ne, som fil­trer­te og kva­li­tets­sik­ret utgi­vel­se­ne. Hele dagens medie­in­du­stri med bøker, radio, fjern­syn og kino­film har til­sva­ren­de fil­tre­rings­ledd, og til­hø­rer der­for Guten­berg-øko­no­mi­en. Inter­nett er der­imot det førs­te medi­et innen­for den post-Guten­bergs­ke øko­no­mi­en, der bru­ker­ne ikke len­ger er pas­si­ve mot­ta­ke­re, men bidrags­yte­re.

Inter­nett har kom­mu­ni­ka­sjons­mu­lig­he­ter, lave kost­na­der og kan bru­kes til å spre et ube­gren­set antall per­fek­te eksemp­la­rer av digi­ta­le objek­ter. «Men­nes­ke­ne som tid­li­ge­re var kjent som pub­li­kum» i Guten­berg-øko­no­mi­en, vil der­for sam­men kun­ne eks­pe­ri­men­te­re, ska­pe og dele nye for­mer og uttrykk.

La-skure-mentalitet

Det­te er en revo­lu­sjon på lin­je med trykk­pres­sen, sier Shir­ky. End­rin­ge­ne blir dra­ma­tis­ke og smerte­ful­le. Hvor­dan skal vi for­hol­de oss til det­te? Tra­di­sjo­na­lis­te­ne vil over­late kon­trol­len til ansvar­li­ge insti­tu­sjo­ner, mens radi­ka­ler­ne vil tes­te ut nye ting uten tan­ke på eksis­te­ren­de nor­mer og reg­ler. Man­ge ten­ker kan­skje at en mel­lom­løs­ning vil være det bes­te. Nei, sier Shir­ky. Eks­pe­ri­men­tér i vei, opp­ford­rer han. En peri­ode vil det være kaos, men van­li­ge sam­funns­bor­ge­re er de enes­te som er beret­ti­get til å avgjø­re hva som skal over­le­ve. Den­ne la-sku­re-men­ta­li­te­ten kjenne­teg­ner Shir­kys bok.

Selv om Carr og Shir­ky har vært på kol­li­sjons­kurs før, fram­står de ikke som tek­no­logi­po­li­tis­ke mot­po­ler gjen­nom dis­se bøke­ne. Til det er Carr for nyan­sert i sine ansku­el­ser. Han hyl­ler mulig­he­te­ne som tek­no­lo­gi­en gir, men maner til selv­di­si­plin for ikke å bli opp­slukt. (I et lite kapit­tel for­tel­ler han at han steng­te Twit­ter- og Face­bo­ok-kon­to­ene sine og stop­pet blog­gin­gen for å kun­ne kon­sen­tre­re seg om å skri­ve boken.) Shir­kys mot­set­ning er der­imot And­rew Keen. Der Keen i Cult of the Ama­te­ur bare pluk­ker fram neg­a­ti­ve eksemp­ler som viser webens og ama­tø­re­nes her­jin­ger i det etab­ler­te kul­tur­li­vet, vel­ger Shir­ky bare posi­ti­ve. Hvis Keen og Gor­man er lud­dit­ter, er Shir­ky en webist. Iføl­ge lit­te­ra­tur­ma­ga­si­net n+1 ser ikke webis­te­ne Inter­nett som tek­no­lo­gi eller et verk­tøy, men som en sosi­al beve­gel­se. Webis­ten har ikke noe klart mål med sin ideo­lo­gi, men tror at utfal­let av tek­no­logi­ut­vik­lin­gen uan­sett vil være posi­tivt for men­nes­ke­he­ten.

Beg­ge dis­se bøke­ne er tem­me­lig pole­mis­ke og vil anta­ke­lig raskt bli uak­tu­el­le. Men om noen år vil både bøke­ne og snak­ket om dem være ver­di­ful­le lev­nin­ger fra vår tid for his­to­ri­ke­re og sam­funns­fors­ke­re som vil under­sø­ke hvor­dan vi i 2010 stre­ver med å for­stå end­rin­ge­ne som skjer i skjæ­rings­punk­tet mel­lom tek­no­lo­gi, kul­tur og medi­er.

Omtalte bøker

Nicholas Carr: The Shal­lows: What the Inter­net is Doing to Our Brains (W. W. Nor­ton & Com­pany, 2010)
Clay Shir­ky: Cog­ni­ti­ve Sur­plus: Crea­ti­vity and Genero­sity in a Con­nected Age (The Pen­guin Press, 2010)

Artik­ke­len ble først pub­li­sert i Bok og Biblio­tek nr 4, 2010.

TEMA

I

nternet
t

13 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Harald Gro­ven, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ny artik­kel: Ideo­lo­gi­enes til­bake­komst: Lud­dis­me og webis­me http://bit.ly/a45RMk […]

til toppen