Mot normalt i presidentvalget

Resultatet ved årets amerikanske presidentvalg var helt som forventet. Derfor markerte valget det definitive gjennombruddet for valgprediksjon.

Nate Sil­ver er sta­tis­tik­eren som blog­ger for New York Times, og som vi har omtalt på denne bloggen tidligere. Han traff rik­tig utfall på alle de 50 amerikanske del­statene. Predik­sjon­s­marke­dene hadde Oba­ma som favoritt gjen­nom hele 2012, og var nok en gang over­be­visende tre­ff­sikre. Endelig har de fått den opp­merk­somheten de fortjener.

Det er nem­lig ikke første gang Nate Sil­ver eller predik­sjon­s­marke­dene lev­er­er meget tre­ff­sikre forut­sigelser av hvor­dan val­get skal ende. Det er nå snart et kvart århun­dre siden Iowa Elec­tron­ic Mar­kets lanserte det første predik­sjon­s­markedet for amerikanske pres­i­dent­valg, og de har siden da gjen­nomgående truf­fet nærmere det fak­tiske resul­tatet enn det meningsmålinger har gjort. Nate Sil­ver skapte seg et navn i noen min­dre kretser ved for­rige pres­i­dent­valg, og ful­gte ele­gant opp denne gan­gen med full pott fra sine sta­tis­tiske bereg­ninger av meningsmålinger og his­toriske data.

Meningsmålinger dominer­er fort­satt som vel­ger­analyse, og ingen enkelt val­gkamp har sett et så mas­sivt utvalg av regionale og nasjonale meningsmålinger som den vi net­topp var vitne til i USA. Sam­tidig erk­jen­ner et sti­gende antall per­son­er at i en tid der svarpros­en­ten i meningsmålinger stadig synker, så åpn­er det seg andre alter­na­tive metoder å følge val­gkam­putviklin­gen på: Nate Sil­ver bland­er meningsmålings­da­ta med annen kvan­tifis­er­bar infor­masjon. Når han tolk­er meningsmålings­dataene leg­ger han også inn para­me­tre om hvor tre­ff­sikre byråene har vært tidligere, hvor stort antall respon­den­ter som har svart, med mer. I til­legg leg­ger han vekt på andre mål­bare infor­masjon­skilder, som blant annet sta­tis­tiske mål på høyre/ven­stre-dreinin­gen i del­stat­en og hvor mye penger som er sam­let inn for hvert par­ti. Der­ifra gjør han en sam­let totalvur­der­ing med tanke på kan­di­datenes vin­ner­s­janser. Inter­esserte lesere kan her fordype seg i hans metodolo­gi. Predik­sjon­s­marke­dene lar per­son­er satse penger på et valgut­fall slik andre satser penger på oljeprisens utvikling, og så blir “prisen” på hver kan­di­dat tolket som det utfal­l­et markedet for­ven­ter. Disse er omtalt tidligere her på bloggen. Nyere — og foreløpig min­dre merit­terte fram­gangsmåter — består i å utnytte inter­net­tets pro­duk­sjon av store mengder data: Noen ital­ienere som kaller seg voic­es from the blogs bruk­te 40 mil­lion­er twit­ter­meldinger til å predikere Oba­ma som vin­ner med +3,5% av stemmene (det rette resul­tatet var +2,2%). De traff også med at Oba­ma ville ta Ohio, Vir­ginia og Flori­da. Utnyt­telsen av big data har alt­så også kom­met til poli­tikken, og jeg tror vi bare ser beg­yn­nelsen på utnyt­telsen av net­tets poten­siale som poli­tisk barometer.

Post scrip­tum: Noen har spurt meg hva som er vit­sen med å gå og stemme der­som val­get er avgjort på forhånd. Til det er det to svar. Det ene er at det aldri har vært noen vits å gå å stemme, om man men­er “vits” som i at ens egen stemme har noen inn­fly­telse på valgut­fal­l­et. Sjansen for at én stemme skal avgjøre et nasjon­alt valg er så mikroskopisk at den i prak­sis er null. Dette er i val­gforsknin­gen kjent som “hjemme­sit­terens paradoks”, der paradok­set lig­ger i at ikke flere hold­er seg hjemme på val­gda­gen når de vet at en enkelt stemme ikke utgjør noen forskjell. I dette per­spek­tivet spiller det ingen rolle om noen har predik­ert val­gre­sul­tatet på forhånd eller ikke.

Det andre svaret er at en predik­sjon ikke er en deter­min­is­tisk pro­feti. Det er en kval­i­fis­ert gjet­ning som er gjort, gitt den infor­masjo­nen man sit­ter med på et bestemt tid­spunkt. Om kon­tek­sten endr­er seg, kan også predik­sjo­nen endre seg. Og i mot­set­ning til predik­sjon­er i naturviten­skapen, kan men­neskene rea­gere på denne type predik­sjon­er, slik at predik­sjo­nen i seg selv kan være med på å endre kon­tek­sten. Fak­tisk var det under val­gkam­p­en rep­re­sen­tan­ter for det repub­likanske par­ti­et som mente at Nate Sil­ver øde­lagte mulighetene for Mitt Rom­ney i oppløpet av val­gkam­p­en, for­di han proklamerte Oba­ma som den mest sannsyn­lige vin­neren. I søken etter noen å skylde på har de nok overvur­dert Sil­vers påvirkn­ing på vel­gernes avgjørelser, men det reis­er naturlig nok inter­es­sante prob­lem­still­inger om skil­let mel­lom obser­vatør og aktør i politikken.

Med dette benyt­ter jeg også anled­nin­gen til å takke for meg som bidragsyter på val­gbloggen. Takk til alle som har fun­net inter­esse i å lese innleggene.

TEMA

V

alg

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen