Kraftledninger fordelt på fylker — som regneark

Det er ikke bare i Hardanger det bygges kraftlinjer. En liten oversikt over datakilder.

Utbyg­gin­gen av strøm­net­tet i Hardan­ger — Sima-Sam­nanger — skaper igjen over­skrifter. I morges stop­pet Stat­nett byg­gin­gen av den første del­traseen midler­tidig etter at aksjon­is­ter dukket opp på anleggsstedet.

Sam­tidig pre­sen­ter­er Dagsavisen en meningsmåling fra TNS-Gallup som vis­er at et fler­tall av norske strømkun­der ønsker utbyg­gin­gen velkom­men. 55 pros­ent er for Hardan­ger-utbyg­gin­gen, mens 25 pros­ent er mot. Målin­gen vis­er også at 62 pros­ent av strømkun­dene men­er at hen­synet til å begrense kli­maen­drin­gene må gå foran naturvern­hen­syn, ifølge avisen.

Men det er ikke bare i Hardan­ger det er kraftlin­jer under byg­ging, eller hvor det er søkt om kons­esjon for utbyg­ging. Norges vass­drags- og energidi­rek­torat (NVE) har en søk­bar over­sikt over kons­esjon­ssak­er for nettpros­jek­ter. Her kan en velge mel­lom å se på sak­er som er under behan­dling, sak­er som er fer­dig behan­dlet, og sak­er som er på høring. Doku­mentene i hver enkelt sak er pub­lis­ert i pdf-for­mat, inklud­ert en kart­fram­still­ing av traseen.

Dette kan imi­dler­tid gjøres bedre. Her er det å håpe at NVE vil legge ut selve kart­dataene (koor­di­nater) for hver kons­esjon­ssak, slik at for eksem­pel lokale og regionale medi­er let­tere kan lage gode pre­sen­tasjon­er av disse vik­tige sak­ene. Slik kan den demokratiske høring­spros­essen forbedres. På egne nettsider skriv­er NVE at de prøver å gjøre data mest mulig tilgjen­gelig “for etatar og andre med ten­estelege behov”. Det er vanske­lig å se at kraft­sys­tem­da­ta må for­be­holdes etater (selv om enkelte typer data antake­lig skjer­mes av sikkerhetshensyn).

Noe data finnes. NVE har en tabell over kraftled­ningsnet­tet fordelt på fylk­er. Jeg har hen­tet den ut fra nettsi­den og gjort den tilgjen­gelig som et Google­doc reg­n­eark, hvor­fra data kan eksporteres i ulike formater.

OBS: Dette er helt sikkert ikke en full­s­tendig over­sikt over tilgjen­gelige data om kraft­net­tet. For eksem­pel har naturligvis Stat­nett mye infor­masjon. Sel­skapet har nylig pub­lis­ert en invester­ings­plan for strøm­net­tet fram mot 2020.

Kjen­ner du til andre datak­ilder om strøm­net­tet? Si fra i kom­men­tar­fel­tet, på e‑post eller via Twit­ter.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

5 KOMMENTARER

 1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Vox Pub­li­ca, Offentlige data. Offentlige data said: Kraftled­ninger fordelt på fylk­er — som reg­n­eark: Det er ikke bare i Hardan­ger det bygges kraftlin­jer. En liten ove… http://bit.ly/aZLsam […]

 2. Uten å være skråsikker har vel dette litt med hvor­dan Kartver­ket ser på sak­en. Så vidt jeg vet så har ikke de “frie” data, og det er vel disse Stat­nett bruker. 

  Bare en tanke.

 3. Kraft­sys­temet er defin­ert som kri­tisk infra­struk­tur for Norge for­di kon­sekvensene av og ikke kunne trans­portere strøm fra A til B kan bli svært store for sam­fun­net. For å beskytte kraft­sys­temet mot eksem­pelvis sab­o­tas­je, er hov­e­drege­len at detal­jert infor­masjon om sen­tral- og region­al­net­tet ikke skal offentlig­gjøres. Dette er spe­si­fis­ert i forskrift om bered­skap i kraft­forsynin­gen, kapit­tel 6.

  I prak­sis betyr det at vi ikke kobler sam­men infor­masjon om den fysiske plasserin­gen av kraft­traseer med infor­masjon om spen­ningsnivå eller overføringskapasitet.

  Det er åpn­ing for at det blir gitt mer detal­jert infor­masjon ved behov. Dette skjer eksem­pelvis i sam­men­heng med offentlige høringer knyt­tet byggesøk­nad­er, men over en begrenset tidspe­ri­ode per sak. 

  En over­sikt over sen­tral- og region­al­net­tets led­ningstraseer finner du i NVE-Atlas, en kart­tjen­este fra NVE som innehold­er mye inter­es­sant kartdata.

  Mvh
  Erik Johnsen
  Råd­giv­er — NVE

  • Mange takk for svar fra NVE, Johnsen. Det er ikke vanske­lig å forstå at sikker­het­shen­syn tas her. Men hvis begren­snin­gene som lig­ger i at infor­masjon om kraft­traseenes plasser­ing ikke skal kobles med spenningsnivå/kapasitet over­holdes — er det da noe til hin­der for å gjøre koor­di­nater for traseene tilgjen­gelig? Når de uansett er pub­lis­ert i NVE-atlaset?

 4. Beklager sent svar. Koor­di­natene til traseene vil nok ikke bli frigitt av sikker­het­shen­syn (inntil videre). Så sies det at lin­jene allerede er plassert i NVE Atlas, samt at disse kan plottes utfra egne obser­vasjo­nen og at det der­for er mulig å skaffe til veien koor­di­natene uansett. 

  Svaret er at det er mulig å selv skaffe til veien koor­di­natene, enten via NVE Atlas eller å gå/fly langs traseene med en GPS, men det krev­er en bety­delig egensinnsats. Vi vur­der­er den fak­tiske plasserin­gen av region­al- og sen­tral­net­tet som sen­si­tiv infor­masjon, og koor­di­nater er der­for ikke tilgjen­gelig­gjort for viderebruk. 

  Det skal av sikker­hetsmes­sige årsak­er ikke være for lett, kort og godt.

  NVE sit­ter på mye data som kan tilgjen­gelig­gjøres for videre­bruk, men hva vi vil pri­or­itere først samt hvor lang eller kort tid det vil ta oss å gjøre dette, er foreløpig uklart. Vi tar gjerne i mot inn­spill og ønsker, og når jeg har noe mer konkret å fortelle kan vi komem tilbake til dette.

  Mhv
  Erik Johnsen
  Senior­råd­giv­er — NVE

til toppen