Kraftledninger fordelt på fylker — som regneark

Det er ikke bare i Hardanger det bygges kraftlinjer. En liten oversikt over datakilder.

Utbyg­gin­gen av strøm­net­tet i Har­dan­ger — Sima-Sam­nan­ger — ska­per igjen over­skrif­ter. I mor­ges stop­pet Stat­nett byg­gin­gen av den førs­te del­tra­se­en mid­ler­ti­dig etter at aksjo­nis­ter duk­ket opp på anleggs­ste­det.

Sam­ti­dig pre­sen­te­rer Dags­avi­sen en menings­må­ling fra TNS-Gal­lup som viser at et fler­tall av nors­ke strøm­kun­der øns­ker utbyg­gin­gen vel­kom­men. 55 pro­sent er for Har­dan­ger-utbyg­gin­gen, mens 25 pro­sent er mot. Målin­gen viser også at 62 pro­sent av strøm­kun­de­ne mener at hen­sy­net til å begren­se klima­end­rin­ge­ne må gå foran natur­vern­hen­syn, iføl­ge avi­sen.

Men det er ikke bare i Har­dan­ger det er kraft­lin­jer under byg­ging, eller hvor det er søkt om kon­se­sjon for utbyg­ging. Nor­ges vass­drags- og energi­di­rek­to­rat (NVE) har en søk­bar over­sikt over kon­se­sjons­sa­ker for nett­pro­sjek­ter. Her kan en vel­ge mel­lom å se på saker som er under behand­ling, saker som er fer­dig behand­let, og saker som er på høring. Doku­men­te­ne i hver enkelt sak er pub­li­sert i pdf-for­mat, inklu­dert en kart­fram­stil­ling av tra­se­en.

Det­te kan imid­ler­tid gjø­res bed­re. Her er det å håpe at NVE vil leg­ge ut selve kart­da­ta­ene (koor­di­na­ter) for hver kon­se­sjons­sak, slik at for eksem­pel loka­le og regio­na­le medi­er let­te­re kan lage gode pre­sen­ta­sjo­ner av dis­se vik­ti­ge sake­ne. Slik kan den demo­kra­tis­ke hørings­pro­ses­sen for­bed­res. På egne nett­si­der skri­ver NVE at de prø­ver å gjø­re data mest mulig til­gjen­ge­lig «for eta­tar og and­re med tenes­te­le­ge behov». Det er vans­ke­lig å se at kraft­sys­tem­data må for­be­hol­des eta­ter (selv om enkel­te typer data anta­ke­lig skjer­mes av sik­ker­hets­hen­syn).

Noe data fin­nes. NVE har en tabell over kraft­led­nings­net­tet for­delt på fyl­ker. Jeg har hen­tet den ut fra nett­si­den og gjort den til­gjen­ge­lig som et Google­doc regne­ark, hvor­fra data kan eks­por­te­res i uli­ke for­ma­ter.

OBS: Det­te er helt sik­kert ikke en full­sten­dig over­sikt over til­gjen­ge­li­ge data om kraft­net­tet. For eksem­pel har natur­lig­vis Stat­nett mye infor­ma­sjon. Sel­ska­pet har nylig pub­li­sert en inves­te­rings­plan for strøm­net­tet fram mot 2020.

Kjen­ner du til and­re data­kil­der om strøm­net­tet? Si fra i kom­men­tar­fel­tet, på e‑post eller via Twit­ter.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

5 KOMMENTARER

 1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Vox Pub­li­ca, Offent­li­ge data. Offent­li­ge data said: Kraft­led­nin­ger for­delt på fyl­ker — som regne­ark: Det er ikke bare i Har­dan­ger det byg­ges kraft­lin­jer. En liten ove… http://bit.ly/aZLsam […]

 2. Uten å være skrå­sik­ker har vel det­te litt med hvor­dan Kart­ver­ket ser på saken. Så vidt jeg vet så har ikke de «frie» data, og det er vel dis­se Stat­nett bru­ker.

  Bare en tan­ke.

 3. Kraft­sys­te­met er defi­nert som kri­tisk infra­struk­tur for Nor­ge for­di kon­se­kven­se­ne av og ikke kun­ne trans­por­te­re strøm fra A til B kan bli svært sto­re for sam­fun­net. For å beskyt­te kraft­sys­te­met mot eksem­pel­vis sabo­ta­sje, er hoved­re­ge­len at detal­jert infor­ma­sjon om sen­tral- og regio­nal­net­tet ikke skal offent­lig­gjø­res. Det­te er spe­si­fi­sert i for­skrift om bered­skap i kraft­for­sy­nin­gen, kapit­tel 6.

  I prak­sis betyr det at vi ikke kob­ler sam­men infor­ma­sjon om den fysis­ke plas­se­rin­gen av kraft­tra­se­er med infor­ma­sjon om spen­nings­nivå eller over­fø­rings­ka­pa­si­tet.

  Det er åpning for at det blir gitt mer detal­jert infor­ma­sjon ved behov. Det­te skjer eksem­pel­vis i sam­men­heng med offent­li­ge hørin­ger knyt­tet bygge­søk­na­der, men over en begren­set tids­pe­riode per sak.

  En over­sikt over sen­tral- og regio­nal­net­tets led­nings­tra­se­er fin­ner du i NVE-Atlas, en kart­tje­nes­te fra NVE som inne­hol­der mye inter­es­sant kart­data.

  Mvh
  Erik John­sen
  Råd­gi­ver — NVE

  • Man­ge takk for svar fra NVE, John­sen. Det er ikke vans­ke­lig å for­stå at sik­ker­hets­hen­syn tas her. Men hvis begrens­nin­ge­ne som lig­ger i at infor­ma­sjon om kraft­tra­se­enes plas­se­ring ikke skal kob­les med spenningsnivå/kapasitet over­hol­des — er det da noe til hin­der for å gjø­re koor­di­na­ter for tra­se­ene til­gjen­ge­lig? Når de uan­sett er pub­li­sert i NVE-atla­set?

 4. Bekla­ger sent svar. Koor­di­na­te­ne til tra­se­ene vil nok ikke bli fri­gitt av sik­ker­hets­hen­syn (inn­til vide­re). Så sies det at lin­je­ne alle­re­de er plas­sert i NVE Atlas, samt at dis­se kan plot­tes utfra egne obser­va­sjo­nen og at det der­for er mulig å skaf­fe til vei­en koor­di­na­te­ne uan­sett.

  Sva­ret er at det er mulig å selv skaf­fe til vei­en koor­di­na­te­ne, enten via NVE Atlas eller å gå/fly langs tra­se­ene med en GPS, men det kre­ver en bety­de­lig egen­s­inn­sats. Vi vur­de­rer den fak­tis­ke plas­se­rin­gen av regio­nal- og sen­tral­net­tet som sen­si­tiv infor­ma­sjon, og koor­di­na­ter er der­for ikke til­gjenge­lig­gjort for videre­bruk.

  Det skal av sik­ker­hets­mes­si­ge årsa­ker ikke være for lett, kort og godt.

  NVE sit­ter på mye data som kan til­gjenge­lig­gjø­res for videre­bruk, men hva vi vil prio­ri­te­re først samt hvor lang eller kort tid det vil ta oss å gjø­re det­te, er fore­lø­pig uklart. Vi tar gjer­ne i mot inn­spill og øns­ker, og når jeg har noe mer kon­kret å for­tel­le kan vi komem til­ba­ke til det­te.

  Mhv
  Erik John­sen
  Senior­råd­gi­ver — NVE

til toppen