Unike tilbud skal gi mediene penger i kassen

- Skal du ta deg betalt digitalt, må du lage annerledes produkter, mener VG Multimedias direktør. Rapport fra seminar om medier og forretningsmodeller.

Spørs­må­let om hvor­dan frem­ti­dens jour­na­lis­tikk skal finan­sie­res enga­sjer­te både aka­de­mi­ke­re og bran­sje­folk under et semi­nar i Ber­gen sist ons­dag. Arran­gør var Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap, UiB, og blant inn­le­der­ne var tre nors­ke digi­tal-sje­fer — Jo Chris­ti­an Oter­hals, admi­ni­stre­ren­de direk­tør i VG Multi­me­dia, Tor Arne Fang­hol, digi­tal redak­tør i Ber­gens Tiden­de og Rolf Dyr­nes Svend­sen, digi­tal redak­tør i Adresse­avi­sen.

Det var ingen uenig­het blant de tre om at det er det uni­ke pro­duk­tet som må stå i fokus hvis man skal kun­ne ta seg betalt for inn­hold på nett. Jo Chris­ti­an Oter­hals vis­te til at medie­nes svar på den digi­ta­le utford­rin­gen har vært å pro­du­se­re mer av det sam­me. Det­te går ikke på sikt, og skal man kun­ne ta seg betalt digi­talt, må man lage anner­le­des pro­duk­ter. Tor Arne Fang­hol pek­te på at bru­ker­ne bare vil beta­le når de opp­p­le­ver at inn­hol­det har ver­di, og der­for må inn­hol­det være unikt. Man kan pro­du­se­re unikt inn­hold på for­skjel­li­ge måter, og Fang­hol trakk blant annet frem bekvem­me­lig­het, at lese­ren får rett infor­ma­sjon på rett sted til rett tid, og bru­ke­rens opp­le­vel­se av inn­hol­det som vik­ti­ge aspek­ter.

Hvilken forretningsmodell skal man velge?

Men vil bru­ker­be­ta­ling på nett løse alle bran­sjens prod­le­mer? Patrik Wiks­tröm, første­ama­nu­en­sis ved Jönkö­ping Inter­na­tio­nal Busi­ness School, pek­te på at hit­til har medie­ne kun­net kla­re seg med for­ret­nings­mo­del­ler basert på asym­met­risk infor­ma­sjon, hvor pub­li­kum har betalt for å få til­gang til infor­ma­sjon de ellers ikke had­de fått tak i. I dagens digi­ta­le ver­den blir den­ne for­ret­nings­mo­del­len imid­ler­tid vans­ke­li­ge­re og vans­ke­li­ge­re å opp­rett­hol­de.

Spørs­må­let alle stil­ler seg er der­med; hvil­ken for­ret­nings­mo­dell er den bes­te? Hvil­ken skal man vel­ge? Det dans­ke råd­gi­vings­fir­ma­et Kon­tra­ban­de har i sam­ar­beid med kon­su­lent­by­rå­et Wemind sett på uli­ke ini­tia­ti­ver til til nytenk­ning rundt finan­sie­ring av jour­na­lis­tikk i 22 land. Søren Schultz Jør­gen­sen, jour­na­list og kon­su­lent i Kon­tra­ban­de, sa i sitt inn­legg at inno­va­sjo­nen i bran­sjen ikke nød­ven­dig­vis kom­mer fra de sto­re spil­ler­ne. Noen gan­ger kan det fak­tisk også være en hem­sko å være stor.

I Kon­tra­ban­des rap­port iden­ti­fi­se­res seks uli­ke for­ret­nings­mo­del­ler, hvor beta­ling for inn­hold og annon­ser frem­de­les har en sen­tral plass. I til­legg kom­mer også for­ret­nings­mo­del­ler som inn­tek­ter fra and­re pro­duk­ter, mins­ke­de kost­na­der gjen­nom omor­ga­ni­se­rin­ger, syn­di­ke­rin­ger og part­ner­skap, og fond og dona­sjo­ner (rap­por­ten kan las­tes ned her — pdf-for­mat).

Inn­tek­ter fra fond og dona­sjo­ner er en trend som spe­si­elt har gjort seg gjel­den­de i USA. Sven Egil Omdal, medie­kom­men­ta­tor og jour­na­list i Stav­an­ger Aften­blad, pek­te på man­ge av de sam­me inn­tekts­tren­de­ne som Jør­gen­sen i sin pre­sen­ta­sjon av ini­tia­ti­ver som fore­går i USA. Omdal vis­te blant annet til Voi­ce of San Diego, som er nett­opp et fonds­fi­nan­siert nett­me­di­um som ute­luk­ken­de sat­ser på tung jour­na­lis­tikk. Like­vel hev­det Omdal at selv om kva­li­te­ten på mye av det som blir star­tet opp er god, så er det «ingen balan­se mel­lom det som blir skapt og det som går tapt».

Lærdom fra musikkindustrien?

Musikk­in­du­stri­en er kan­skje den bran­sjen som har­dest har fått kjen­ne hvor­dan digi­tal utvik­ling kan gå utover inn­tekts­grunn­la­get. Musi­ke­re og plate­sel­skap har måt­tet ta opp kam­pen med pira­ter som til­byr musikk gra­tis, og Patrik Wiks­tröm men­te at det ikke er umu­lig at res­ten av medie­in­du­istru­en kan dra nyt­te av lær­dom­mer musikk­in­du­stri­en har gjort seg. Spørs­må­let musikk­bran­sjen har måt­tet stil­le seg er «hvor­dan kon­kur­re­rer man med gra­tis?».

Wiks­tröm gav et inn­blikk i hvor­dan musikk­in­du­stri­en ten­ker rundt det­te spørs­må­let, og et hoved­po­eng også i den­ne bran­sjen er at det løn­ner seg å fin­ne en nisje som gir eie­ren av inn­hol­det kon­troll, og som vans­ke­lig kan til­bys gra­tis. Han vis­te også til «pakke­te­ring» og «bund­ling» som muli­ge måter å kon­kur­re­re med gra­tis på. Å til­by uli­ke ele­men­ter sam­men på en bestemt måte vil gjø­re det vans­ke­li­ge­re for pira­ter å til­by nøy­ak­tig det sam­me inn­hol­det gra­tis.

TEMA

M

edier

99 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Thor Bjar­ne Bore, Bjar­ne Buset. Bjar­ne Buset said: RT @thorbjarnebore: «Skal du ta deg betalt digi­talt, må du lage anner­le­des pro­duk­ter» http://bit.ly/8ZwoVH […]

til toppen