Unike tilbud skal gi mediene penger i kassen

- Skal du ta deg betalt digitalt, må du lage annerledes produkter, mener VG Multimedias direktør. Rapport fra seminar om medier og forretningsmodeller.

Spørsmålet om hvor­dan fremti­dens jour­nal­is­tikk skal finan­sieres engas­jerte både akademikere og bran­sje­folk under et sem­i­nar i Bergen sist ons­dag. Arrangør var Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap, UiB, og blant innled­erne var tre norske dig­i­tal-sje­fer — Jo Chris­t­ian Oter­hals, admin­istr­erende direk­tør i VG Mul­ti­me­dia, Tor Arne Fang­hol, dig­i­tal redak­tør i Bergens Tidende og Rolf Dyrnes Svend­sen, dig­i­tal redak­tør i Adresseavisen.

Det var ingen uenighet blant de tre om at det er det unike pro­duk­tet som må stå i fokus hvis man skal kunne ta seg betalt for innhold på nett. Jo Chris­t­ian Oter­hals viste til at medi­enes svar på den dig­i­tale utfor­drin­gen har vært å pro­dusere mer av det samme. Dette går ikke på sikt, og skal man kunne ta seg betalt dig­i­talt, må man lage annerledes pro­duk­ter. Tor Arne Fang­hol pek­te på at bruk­erne bare vil betale når de opp­plever at innhold­et har ver­di, og der­for må innhold­et være unikt. Man kan pro­dusere unikt innhold på forskjel­lige måter, og Fang­hol trakk blant annet frem bekvem­me­lighet, at leseren får rett infor­masjon på rett sted til rett tid, og bruk­erens opplevelse av innhold­et som vik­tige aspekter.

Hvilken forretningsmodell skal man velge?

Men vil bruker­be­tal­ing på nett løse alle bran­sjens prodle­mer? Patrik Wik­ström, førstea­manu­en­sis ved Jönköping Inter­na­tion­al Busi­ness School, pek­te på at hit­til har medi­ene kun­net klare seg med for­ret­ningsmod­eller basert på asym­metrisk infor­masjon, hvor pub­likum har betalt for å få til­gang til infor­masjon de ellers ikke hadde fått tak i. I dagens dig­i­tale ver­den blir denne for­ret­ningsmod­ellen imi­dler­tid vanske­ligere og vanske­ligere å opprettholde.

Spørsmålet alle stiller seg er dermed; hvilken for­ret­ningsmod­ell er den beste? Hvilken skal man velge? Det danske råd­giv­ings­fir­maet Kon­tra­bande har i samar­beid med kon­sulent­byrået Wemind sett på ulike ini­tia­tiv­er til til nytenkn­ing rundt finan­sier­ing av jour­nal­is­tikk i 22 land. Søren Schultz Jør­gensen, jour­nal­ist og kon­sulent i Kon­tra­bande, sa i sitt inn­legg at inno­vasjo­nen i bran­sjen ikke nød­vendigvis kom­mer fra de store spillerne. Noen ganger kan det fak­tisk også være en hem­sko å være stor.

I Kon­tra­ban­des rap­port iden­ti­fis­eres seks ulike for­ret­ningsmod­eller, hvor betal­ing for innhold og annonser fremde­les har en sen­tral plass. I til­legg kom­mer også for­ret­ningsmod­eller som inntek­ter fra andre pro­duk­ter, minskede kost­nad­er gjen­nom omor­gan­is­eringer, syn­dik­eringer og part­ner­skap, og fond og donasjon­er (rap­porten kan lastes ned her — pdf-format).

Inntek­ter fra fond og donasjon­er er en trend som spe­sielt har gjort seg gjeldende i USA. Sven Egil Omdal, mediekom­men­ta­tor og jour­nal­ist i Sta­vanger Aften­blad, pek­te på mange av de samme inntek­t­stren­dene som Jør­gensen i sin pre­sen­tasjon av ini­tia­tiv­er som foregår i USA. Omdal viste blant annet til Voice of San Diego, som er net­topp et fonds­fi­nan­siert nettmedi­um som utelukkende satser på tung jour­nal­is­tikk. Likev­el hevdet Omdal at selv om kvaliteten på mye av det som blir startet opp er god, så er det “ingen bal­anse mel­lom det som blir skapt og det som går tapt”.

Lærdom fra musikkindustrien?

Musikkin­dus­trien er kan­skje den bran­sjen som hard­est har fått kjenne hvor­dan dig­i­tal utvikling kan gå utover inntek­ts­grunnlaget. Musikere og plate­sel­skap har måt­tet ta opp kam­p­en med pirater som tilbyr musikk gratis, og Patrik Wik­ström mente at det ikke er umulig at resten av mediein­duistru­en kan dra nytte av lær­dom­mer musikkin­dus­trien har gjort seg. Spørsmålet musikkbran­sjen har måt­tet stille seg er “hvor­dan konkur­rerer man med gratis?”.

Wik­ström gav et innblikk i hvor­dan musikkin­dus­trien tenker rundt dette spørsmålet, og et hov­ed­po­eng også i denne bran­sjen er at det løn­ner seg å finne en nis­je som gir eieren av innhold­et kon­troll, og som vanske­lig kan tilbys gratis. Han viste også til “pakke­ter­ing” og “bundling” som mulige måter å konkur­rere med gratis på. Å til­by ulike ele­menter sam­men på en bestemt måte vil gjøre det vanske­ligere for pirater å til­by nøyak­tig det samme innhold­et gratis.

TEMA

M

edier

99 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Thor Bjarne Bore, Bjarne Buset. Bjarne Buset said: RT @thorbjarnebore: “Skal du ta deg betalt dig­i­talt, må du lage annerledes pro­duk­ter” http://bit.ly/8ZwoVH […]

til toppen