Det var som å se det med egne øyne

Jeg kan fortelle deg at en mann slår en kvinne, men det er ikke helt det samme som å se det selv

«Vi lever i et bilde­sam­funn», hører man ofte i våre dager. Og det gjør vi. Men men­nes­ket har all­tid vært visu­elt. Selv den 2000 år gam­le ver­ba­le reto­rik­ken er visu­ell. Synet er den skar­pes­te san­sen, skri­ver Cice­ro i sine ver­ker. Sam­men med and­re antik­ke reto­ri­ke­re opp­ford­rer han tale­ren til å appel­le­re til øyet: Du må tale slik at til­hø­rer­ne opp­le­ver at de selv står foran hen­del­se­ne du beret­ter om. De må føle at de ser det med egne øyne.

Det­te er noe enk­le­re i våre dager. Bil­der, video­er, fjern­syn, inter­nett og skjer­mer over­alt gir oss mulig­he­ten for fak­tisk å plas­se­re til­hø­rer­ne foran hen­del­se­ne. Det er jo frem­de­les ikke hen­del­se­ne selv, men det bidrar unek­te­lig en mye stør­re for­nem­mel­se av nær­vær. Tenk for eksem­pel at jeg for­tel­ler deg om et kunst­verk — en slags per­for­mance — med kvin­ne som ser deg uttryks­løst i øyne­ne, mens en arm vil­kår­lig gir hen­ne øre­fik. Kan­skje du ten­ker at det er nå litt under­lig med dis­se rare kunst­ne­re, eller kan­skje du ten­ker at det er en pas­sen­de meta­for for menns under­tryk­kel­se av kvin­ner og sam­fun­nets mas­ku­li­ne hege­mo­ni — eller kan­skje du ten­ker, det var nå ikke sær­lig pent gjort, sånn å slå på kvin­ner. Men uan­sett hva du ten­ker, så er det anta­ge­lig ikke helt det sam­me som å se det selv. Så prøv å stå foran hen­del­sen på kunst­ner Marit Føl­stads hjem­me­side. Gå på menu/video, klikk på lin­ken mar­ket av bil­det med kvin­nen (Føl­stad) som mot­tar en øre­fik. Fil­men er egent­lig mye leng­re, men jeg tip­per den er lang nok til at den berør deg mer — og på en annen måte — enn den ver­ba­le beskri­vel­sen jeg nett­opp gav.

Du kom­mer til hjem­me­si­den ved å klik­ke på bil­det neden­for:

TEMA

R

etorikk

103 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen