Retorikk og medievitenskap

Hvorfor skal man ha forskere, studier og utdanninger i retorikk? Vi har jo allerede medievitenskap. Ja, men retorikk og medievitenskap er ikke det samme.

Ifølge Pla­tons Sokrates har retorikk ikke noe emne og er der­for slett ikke noe fag. Det er en slags akademisk ver­sjon av det tv-show som Jer­ry Sein­feld og George Costan­za en gang skapte. Som Costan­za begeistret utbrøt da han fikk ideen som ingen hadde tenkt på tidligere: “It’s a show about noth­ing!” Jeg er ikke sikker på om Aris­tote­les ville ha forstått George Costan­zas begeistring. Ingent­ing han­dler om ingent­ing. Heller ikke retorikk. Aris­tote­les definer­er retorikken som evnen til i enhver sak å se hvilke muligheter vi har til å overtale.

Opp­gaven for retoriske studi­er er å under­søke dette. Det er nem­lig mulig å “stud­ere årsak­ene til at folk lykkes – noen av ruti­ne, andre ved slum­pe­tr­e­ff. Og alle vil vel si seg enige i”, skriv­er Aris­tote­les, “at dette er det et fag har til opp­gave”. Tenker man over disse ordene, forstår man hvor vik­tig det retoriske studi­et er. Evnen til både å forstå kom­mu­nikasjon og til selv å kom­mu­nis­ere er sement og stein i opp­bygnin­gen av men­neske­lige sam­funn og relasjoner.

Retorikk på universitetet

Det ser ut til at også poli­tik­erne og utdan­nings­byråkrater har forstått dette. Da jeg for mange år siden beg­y­nte å arbei­de på Uni­ver­sitetet i Bergen, var det ikke mye som tydet på at norske skoleelever ble trenet i å ta ordet og holde det. Det kunne være en tærkrum­mende opplevelse å høre på stu­dent­p­re­sen­tasjon­er – ja egentlig på alle for­mer for pre­sen­tasjon­er fra alle slags men­nesker. Men nå er retorikk kom­met inn i skolenes lære­plan­er. Inter­essen på uni­ver­siteter og høgskol­er har vokst støtt de sen­este 15–20 årene. Og både Oslo og Bergen har nå uni­ver­sitet­sut­dan­ninger i retorikk.

Jeg tror at de fleste stu­den­ter for­later disse utdan­ninger som mer etiske retor­er og mer moral­sk etter­ret­telige talere enn da de beg­y­nte. Det høres både pom­pøst og naivt ut. Men det er ingen tvil om at retorikkstudi­et gjør noe med stu­den­tene. Det har jeg selv erfart, både som stu­dent på insti­tutt for retorikk i Køben­havn og som led­er av Retorikkpro­gram­met ved Uni­ver­sitetet i Bergen.

Flere av stu­den­tene beg­yn­ner med en vag forestill­ing om at de blir i stand til å over­be­vise alle om alt og alltid få vil­jen sin. Men de lær­er fort at retorikk både er en kun­st og en viten­skap. Det finnes viten­skapelige ret­ningslin­jer for påvirkn­ing. Men det finnes enda flere unntak. Man kan ikke lage opp­skrifter for over­talelse. Enhver situ­asjon, tale og men­neske er unik og må vur­deres på nytt. Jo mer stu­den­tene lær­er om retorikk, desto mer vet de om seg selv – og om men­nes­kets essens. For den retoriske evnen til å forstå og formi­dle er et vesen­strekk ved oss alle.

Men likev­el: hvor­for retorikk, når vi har medieviten­skap? Hva er egentlig forskjellen? Litt foren­klet kan man si at mens medieviten­skapen stud­er­er de rammene som medi­ene leg­ger for det å over­be­vise og utføre kom­mu­nika­tive funksjon­er, så stud­er­er retorikken hvor­dan men­nesker bruk­er medi­er til å over­be­vise og utføre kom­mu­nika­tive funksjoner.

Noen av forskjel­lene kan bli tydeligere gjen­nom Harold Lass­wells formel for hvor­dan man beskriv­er en kom­mu­nikasjon­shan­dling: “Hvem sier hva til hvem gjen­nom hvilken kanal med hvilken effekt?”

Hvem?

I både retorikken og medieviten­skapen stud­er­er man alle fem ele­menter (avsender, bud­skap, mot­tak­er, kanal, effekt). Men det man ser på, og måten man under­søk­er det vari­er­er. I det første led­det, (avsenderen) er medieviten­skapen især opp­tatt av medie­in­sti­tusjonene, og deres struk­tur, økono­mi, organ­is­er­ing, kul­tur og arbei­d­spros­ess­er, samt de juridiske og poli­tiske rammene som reg­ulerer dem. I forhold til dette har retorikken tradis­jonelt et mer begrenset avsender-per­spek­tiv sett i en mer situ­asjonell forståelse. En avsender opplever et “påtren­gende prob­lem”, noe som ikke er som det bør være, og forsøk­er å endre det med kom­mu­nikasjon. Hvor medieviten­skapens frem­gangsmåter i dette led­det for­trinnsvis har vært sam­funnsviten­skapelige, har retorikkens for­trinnsvis vært human­is­tiske. Medieviten­skapen har søkt struk­turelle og insti­tusjonelle fork­laringer, retorikken har lagt mer vekt på avsenderens bak­grunn, inten­sjon­er, han­dlekraft (“agency”) samt situ­asjonelle muligheter og utfordringer.

Hva?

I det andre led­det (“hva”) stud­er­er både medieforskere og retorikere ytrin­gene, deres for­mer og genre, deres innhold, uttrykk og estetikk, samt de retoriske grepene som for­mer og preger ytrin­gene. Her lig­ger medieviten­skapen og retorikken nærmest hveran­dre i objekt og metode. Det er tek­stene, tal­ene, filmene, hjemmes­i­den, kom­mu­nikasjo­nen i seg selv som under­søkes. Selv om medieviten­skapen også har tradis­jon for kvan­ti­ta­tiv innhold­s­analyse, dominer­er en human­is­tisk, tek­st­an­a­lytisk tilnærm­ing i begge fagene. Denne tradis­jo­nen er den sterkeste i retorisk forskn­ing: De nære, konkrete under­søkelser av bud­skapene og deres over­be­visende momenter: Hva er innhold­et og argu­mentene, hvor­dan er tek­sten bygget opp, utformet og for­mulert, hva er stilen og hvor­dan pre­sen­teres bud­skapet. Menin­gen er som regel ikke å fork­lare effek­ten eller å gi en opp­skrift på retorisk suk­sess, men hellere å gi en fyldig beskriv­else av retoriske situ­asjon­er og han­dlinger, som kan bidra til en bred og vari­ert forståelse av men­nes­kets retoriske handlingsrom.

Til hvem?

Hva angår mot­tak­eren, (“til hvem”), kan retorik­erne etter alt å dømme skryte på seg ver­dens første mål­gruppe-studie, utført av Aris­tote­les som i Retorikken beskriv­er men­neske­lige karak­tere­gen­skaper ut i fra alder­sklass­er og skjeb­nevilkår. For eksem­pel er de unge lett foran­derlige og ustadi­ge i sine ønsker. De er tillits­fulle for­di de ennå? ikke er blitt bedratt så ofte, og de er fulle av håp, for­di de ennå “ikke har lidd så mange ned­er­lag. Der­for er de også lette å bedra”. De eldre har nesten den mot­sat­te karak­ter av ung­dom­men. Deres erfar­ing har gjort dem mis­troiske og ond­skaps­fulle og av samme grunn verken elsker eller hater de fullt ut. For­di livet har ydmyket dem, er de skep­tiske, fryk­t­somme og smålige, og begjær­er kun det som er nød­vendig for å leve.

Mens slike beskriv­elser kan gi de fleste et ube­hagelig stikk av per­son­lig gjenkjen­nelse – og kan­skje en fork­lar­ing av par­ti­til­hørighet – har det vært spar­somt med retoriske utforskninger av pub­likum. Med noen få unntak er de fleste retoriske studi­er taler- eller tek­sto­ri­en­terte. Og når retorikere fak­tisk diskuter­er mot­tak­erne, er de mest opp­tatt av pub­likum som en teo­retisk eller tek­stlig kon­struk­sjon. De under­søk­er det uni­verselle pub­likum (C. Perel­man), kom­mu­nikasjo­nens sec­ond per­sona (E. Black), ytringers implis­erte eller kon­stituerte pub­likum (M. Char­land, M. C. McGee), det pub­likum som over­s­es eller ute­lates (P. Wan­der) eller de teo­re­tis­er­er over tilhør­erens kog­ni­tive pros­esser­ing av bud­skaper (W Benoit/M.J. Smythe). Kun i begrenset omfang behan­dler de den fak­tiske resep­sjo­nen av retorikken. I mot­set­ning til dette har medieviten­skapen lang tradis­jon for pub­likums- og resep­sjons­forskn­ing med empiriske til­ganger som retorikkforsknin­gen dessverre har en sørgelig man­gel på. For bort­sett fra hed­erlige unntak som Kath­leen Hall Jamieson, er det under­lig nok ikke mange retorikere som gjør kval­i­ta­tive inter­vju og fokusgruppeundersøkelser.

Hvilken kanal?

I studi­et av Lass­wells fjerde ledd (“hvilken kanal”) er medieviten­skapen på hjem­me­bane. Det er jo net­topp medieforskerne som stud­er­er medi­er som medi­er. Men også retorikere er opp­tatt av kanalen som medi­um og teknolo­gi; for det gjør en forskjell om man utøver retorikk på en taler­stol, i fjern­synet eller online. Hitlers skrem­mende, utstud­erte og emosjonelle utbrudd, virk­er bare kuriøse og lat­terlige når vi ser dem på Youtube i dag. Siden antikken har retorikere spekulert over hvilken betyd­nin­gen forskjel­lig teknolo­gi har for kom­mu­nikasjo­nen. Retorikken selv ble betrak­tet som en teknolo­gi (techne, gr.; ars, lt.), og tal­en og skriften som kanaler som påvir­ket retorikken. Det er ikke noen til­feldighet at mange av medi­um-teo­retik­erne er inspir­ert av retorikken. Tenk bare på Harold Innis, Mar­shall McLuhan, Wal­ter Ong, Jan Lind­hardt i Dan­mark og Anders Johansen i Norge.

Hvilken effekt?

Som fag er retorikken beryk­tet for å være fanatisk opp­tatt av det femte og siste led­det i Lass­wells formel. Siden Pla­ton har retorikken blitt angrepet for å han­dle om effekt. Kan­skje er det ikke så rart, når en av grunn­leg­gerne av fagets gjenkomst i mel­lomkrigsti­den, Her­bert A. Whichelns, skriv­er at den retoriske kri­tikken har “ett tydelig syn­spunkt. Den er ikke inter­essert i varighet, heller ikke i skjønnhet. Den er inter­essert i virkn­ing. Den betrak­ter en tale som en med­delelse til et konkret pub­likum og opp­fat­ter sin opp­gave som analyse og verd­set­telse av talerens måte å bringe videre sine tanker til sine tilhørere.”

Selv om denne posisjo­nen bidro til å etablere retorikkens gjenkomst, ble den også kri­tis­ert for å være for snev­er og for­mal­is­tisk og for å overse betyd­nin­gen av genre, etikk og pub­likums inn­fly­telse på taleren. Med post­mod­ernis­men ful­gte kri­tikken for et foreldet lineært syn på kom­mu­nikasjon, som kan­skje var passende for sin tid, men for enkel i forhold til samti­dens sosialkon­struk­tivis­tiske innsikter.

I realiteten er det forsvin­nende få retoriske studi­er som han­dler om effekt – i hvert fall i den betyd­nin­gen de fleste antar. Det er rik­tig at retoriske analyser ofte tar utgangspunkt i en antatt virkn­ing eller suk­sess. Basert på all­menne antagelser om mot­tagelsen og kvaliteten i tal­en selv går man ut fra at for eksem­pel Mar­tin Luther Kings I Have a Dream var vel­lykket, hvoret­ter man analy­ser­er retorikken for å vise hvor­for og hvor­dan den var vel­lykket. Men kun sjeldent har retorikere forsøkt å under­søke den fak­tiske virkningen.

Med den kon­struk­tivis­tiske og kon­sti­tu­tive vendin­gen i retorikken kom det økt opp­merk­somhet på effekt som mer enn fremkallelse av vur­deringer, hold­ninger og han­dlinger i forhold til bestemte sak­er. Retorikk ble til et studie av hvor­dan språk og kom­mu­nikasjon kon­tin­uerlig skaper, gjen­skaper og trans­former­er vår sosiale ver­den. Det er en grunn­leggende retorisk innsikt, men den er vanske­lig å etablere empirisk, og retorikkforsknin­gen tar ikke særlig ofte i bruk det arse­nal av metoder som medieforskerne og sosialp­sykologer flit­tig benyt­ter. Her er det mye retorikken kan lære av medieviten­skapen. Først og fremst i forhold til sam­funnsviten­skapelige metoder og publikumsstudier.

En filosofisk gjennomtenkning av de mulig overbevisende momenter

Min gam­le pro­fes­sor i retorikk fra Køben­havns Uni­ver­sitet, renes­sanse­men­nes­ket Jør­gen Fafn­er ville antagelig ikke ha likt at jeg flørter med de litt hard­ere viten­skaper. Han kri­tis­erte det han kalte for den tek­nol­o­giske retorikken, som med røt­ter i sosialp­sykolo­gien arbei­der på et empirisk-naturviten­skapelig grunnlag. Slik ”sci­en­tif­ic rhetoric”, skriv­er han, er en sann selv­mot­sigelse. Dens mål er å finne prin­sip­pene som kan forut­si om en gitt kom­mu­nikasjon vil ha den øns­kete effek­ten på en defin­ert mot­tager­gruppe. Men den befinner seg langt fra den human­is­tiske retorikken som Fafn­er bek­jente seg til. For ham var retorikken en filosofisk gjen­nomtenkn­ing av veltal­en­hetens forut­set­ninger.

Med det mente han “de prin­sip­pene vi må følge, hvis våre meninger skal trenge gjen­nom”. Målet for retorikkviten­skapen er å gi forståelse for det grunnlaget veltal­en­heten hvil­er på. For­di denne forståelsen sam­tidig er en forståelse av men­nes­ket som et språk­lig erk­jen­nende og han­dlende vesen, blir retorikken for Fafn­er til en human­is­tisk grun­nviten­skap. Som Aris­to­tles skrev: retorikken han­dler ikke om å over­be­vise, men om å finne de mulig over­be­visende momenter i enhver sak. Det er noe ganske annet.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen