Statlige etater får beskjed om å frigi rådata

Skal gjøre rådata tilgjengelig i maskinlesbare formater fra 2011.

I arbei­det med å fri­gi offent­lig sek­tors data­kil­der har både pisk, gul­røt­ter og intenst mas fra ivrig trip­pen­de bru­ke­re sin funk­sjon. For­ny­ings­de­par­te­men­tet smel­ler nå litt med pis­ken i form av en såkalt fel­les­fø­ring. Det­te er krav som inn­går i til­de­lings­bre­ve­ne depar­te­men­te­ne sen­der til de under­lig­gen­de direk­to­ra­te­ne og eta­te­ne, og som beskri­ver hva de skal gjø­re i 2011.

Her er for­mu­le­rin­gen om data-fri­gi­vel­se:

Eta­te­ne skal gjø­re egne­de og eksis­te­ren­de rådata til­gjen­ge­li­ge i maskin­les­ba­re for­ma­ter. Det­te gjel­der infor­ma­sjon som har sam­funns­mes­sig ver­di, som kan videre­bru­kes, som ikke er taus­hets­be­lag­te og der kost­na­de­ne ved til­gjenge­lig­gjø­ring antas å være beskjed­ne (bort­fall av inn­tek­ter ved salg av data anses som en kost­nad). For­ma­ter og bruks­vil­kår må være i over­ens­stem­mel­se med Refe­ranse­ka­ta­lo­gen og FADs førin­ger på nett­ste­det data.norge.no. Infor­ma­sjon om hvil­ke rådata som er til­gjen­ge­li­ge, skal pub­li­se­res på virk­som­he­tens nett­side. Det­te bør ses i sam­men­heng med regist­re­ring av data­sett på nett­ste­det data.norge.no. Eta­ter som vur­de­rer å etab­le­re nye eller å opp­gra­de­re eksis­te­ren­de pub­li­kums­tje­nes­ter med utgangs­punkt i rådata, skal nor­malt gjø­re dis­se råda­ta­ene offent­lig til­gjen­ge­li­ge i maskin­les­bar form, der­som ingen­ting er til hin­der for slik til­gjenge­lig­gjø­ring av rådata. Før virk­som­he­ten even­tu­elt selv etab­le­rer nye pub­li­kums­løs­nin­ger basert på rådata, må det vur­de­res om det er mer kost­nads­ef­fek­tivt å til­gjenge­lig­gjø­re rådata i maskin­les­ba­re for­ma­ter som grunn­lag for at and­re kan utvik­le tje­nes­ter. Det skal frem­kom­me av års­rap­por­ten hvil­ke data som er gjort til­gjen­ge­li­ge. Der­som pub­li­kums­tje­nes­ter blir etab­lert uten til­gjenge­lig­gjø­ring av rådata, skal det­te begrun­nes i års­rap­por­ten.

Ver­ken «rådata» eller «maskin­les­bart for­mat» er nær­me­re defi­nert, så her får sik­kert depar­te­men­tet noen spørs­mål. Men det­te er også vik­ti­ge tema­er som det uan­sett job­bes med å avkla­re.

Uan­sett, det­te er et vik­tig og godt ini­tia­tiv fra depar­te­men­tet. Ikke minst vil man­ge set­te pris på påmin­nel­sen om å vur­de­re fri­gi­vel­se av rådata før en etat set­ter i gang med egne, ofte dyre pub­li­kums­tje­nes­ter der data­ene gjer­ne vink­les på en spe­si­ell måte. Prin­sip­pet om «ut med rådata først» er essen­si­elt.

(Mer om fellesføringen/piskesmellet på data.norge.no-bloggen).

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Alex­an­der Bjer­kan and Offent­li­ge data, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Fak­ta først: Stat­li­ge eta­ter får beskjed om å fri­gi rådata http://bit.ly/cYmVCN […]

til toppen