Statlige etater får beskjed om å frigi rådata

Skal gjøre rådata tilgjengelig i maskinlesbare formater fra 2011.

I arbei­det med å fri­gi offentlig sek­tors datak­ilder har både pisk, gul­røt­ter og intenst mas fra ivrig trip­pende brukere sin funksjon. Forny­ings­de­parte­mentet smeller nå litt med pisken i form av en såkalt felles­føring. Dette er krav som inngår i tildel­ings­brevene departe­mentene sender til de under­liggende direk­toratene og etatene, og som beskriv­er hva de skal gjøre i 2011.

Her er for­mu­lerin­gen om data-frigivelse:

Etatene skal gjøre egnede og eksis­terende råda­ta tilgjen­gelige i maskin­les­bare for­mater. Dette gjelder infor­masjon som har sam­funns­mes­sig ver­di, som kan videre­brukes, som ikke er taushets­be­lagte og der kost­nadene ved tilgjen­gelig­gjøring antas å være beskjedne (bort­fall av inntek­ter ved salg av data ans­es som en kost­nad). For­mater og bruksvilkår må være i overensstem­melse med Refer­ansekat­a­lo­gen og FADs føringer på nettst­edet data.norge.no. Infor­masjon om hvilke råda­ta som er tilgjen­gelige, skal pub­lis­eres på virk­somhetens nett­side. Dette bør ses i sam­men­heng med reg­istrering av datasett på nettst­edet data.norge.no. Etater som vur­der­er å etablere nye eller å opp­gradere eksis­terende pub­likum­st­jen­ester med utgangspunkt i råda­ta, skal nor­malt gjøre disse rådataene offentlig tilgjen­gelige i maskin­les­bar form, der­som ingent­ing er til hin­der for slik tilgjen­gelig­gjøring av råda­ta. Før virk­somheten eventuelt selv etablerer nye pub­likum­sløs­ninger basert på råda­ta, må det vur­deres om det er mer kost­nad­sef­fek­tivt å tilgjen­gelig­gjøre råda­ta i maskin­les­bare for­mater som grunnlag for at andre kan utvikle tjen­ester. Det skal fremkomme av årsrap­porten hvilke data som er gjort tilgjen­gelige. Der­som pub­likum­st­jen­ester blir etablert uten tilgjen­gelig­gjøring av råda­ta, skal dette begrunnes i årsrapporten.

Verken “råda­ta” eller “maskin­les­bart for­mat” er nærmere defin­ert, så her får sikkert departe­mentet noen spørsmål. Men dette er også vik­tige temaer som det uansett jobbes med å avklare. 

Uansett, dette er et vik­tig og godt ini­tia­tiv fra departe­mentet. Ikke minst vil mange sette pris på påmin­nelsen om å vur­dere fri­givelse av råda­ta før en etat set­ter i gang med egne, ofte dyre pub­likum­st­jen­ester der dataene gjerne vin­kles på en spe­siell måte. Prin­sip­pet om “ut med råda­ta først” er essensielt.

(Mer om fellesføringen/piskesmellet på data.norge.no-bloggen).

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Alexan­der Bjerkan and Offentlige data, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Fak­ta først: Statlige etater får beskjed om å fri­gi råda­ta http://bit.ly/cYmVCN […]

til toppen