LO ut mot Erna Solberg

LO står bak Titanic-angrep mot de borgerlige: Uskyldig humor, hevder LO Ung.

Det er få dager igjen til val­get, og poli­tis­ke par­ti­er og orga­ni­sa­sjo­ner mobi­li­se­rer og aksjo­ne­rer for fullt. Den sis­te tiden har det sir­ku­lert et sati­risk, og til­syne­la­ten­de avsen­der­løst bil­de på Face­bo­ok. Bil­det er en paro­di på en svært kjent film­pla­kat for en film om en svært kjent hen­del­se i ver­dens­his­to­ri­en, nem­lig skjeb­nen til RMS Tita­nic. Bil­det er en foto­rea­lis­tisk teg­ning, og inne­hol­der kjen­te aktø­rer fra det poli­tis­ke Nor­ge: parti­le­der­ne i Kris­te­lig Folke­par­ti, Høy­re, Venst­re og Frem­skritts­par­ti­et. Det er snakk om Erna, Siv, Tri­ne og Knut Arild, hvis navn også fin­nes øverst på pla­ka­ten. Midt på pla­ka­ten, står ordet «NORWAY» tryk­ket med stor skrift, som tit­te­len på en fik­tiv film. Nederst står set­nin­gen «De trod­de de var på et skip som ikke kun­ne syn­ke».

- Ingen tiltro til de borgerlige

Rune Bug­ten, orga­ni­sa­sjons­råd­gi­ver i LO Ung, for­tel­ler at rekla­men er en kom­men­tar til de bor­ger­li­ge par­ti­enes poli­tikk og valg­kamp­stra­te­gi:

– Reklame­pla­ka­ten spil­ler på de bor­ger­li­ges noe over­leg­ne tro på at ingen­ting kan gå galt. Vi har her i Nor­ge byg­get opp et sam­funn rundt den nors­ke model­len — og det at man kan gjø­re små end­rin­ger uten at det vil gå utover sys­te­met som hel­het, har vi ingen til­tro til.

Hentet fra Facebook. En alternativ versjon, som inkluderer avsender er tilgjengelig på LOs nettsider.

Hen­tet fra Face­bo­ok. En alter­na­tiv ver­sjon som inklu­de­rer avsen­der er til­gjen­ge­lig på LOs nett­si­der.

Tilsynelatende ikke reklame?

Der­som en først kom over rekla­men på Face­bo­ok, kan det godt hen­de at en ikke fikk inn­trykk av at det­te er en poli­tisk rekla­me. Face­bo­ok­ver­sjo­nen av bil­det mang­ler nem­lig avsen­der. Nevn­te ver­sjon har også vært delt mye, og det er verdt å spør­re om det­te blant annet skyl­des at bud­ska­pet til­syne­la­ten­de ikke vir­ker som et inn­legg fra en poli­tisk aktør. Slik som bil­det frem­står oven­for, lig­ner det kan­skje mer på inn­hold som ofte blir mye delt og spredt på inter­nett — det er mor­somt, spil­ler på popu­lær­kul­tur, og det er godt hånd­verk i teg­nin­gen. At det er en syn­lig avsen­der end­rer ikke på det­te, men det er slett ikke sik­kert at folk vil­le vært like vil­li­ge til å dele det­te vide­re om de var klar over at de satt med en poli­tisk rekla­me i fan­get.

Ute i gate­ne vil det være tyde­lig at det­te er fra LO — Rune Bug­ten, LO

Det er LO Ung som står bak paro­di­en. Rune Bug­ten for­sik­rer at det ikke var LO Ungs inten­sjon at Face­bo­ok-ver­sjo­nen mang­ler avsen­der:

– Grun­nen til at det ikke er noen avsen­der på Face­bo­ok-ver­sjo­nen, er at den har blitt klip­pet for å pas­se til et digi­talt for­mat.

Han påpe­ker også at det er mulig å las­te ned hele rekla­men på LO sine nett­si­der:

– På den ver­sjo­nen, og den ver­sjo­nen som vi skal hen­ge opp ute i gate­ne, er LO tyde­lig mar­kert som avsen­der, sier han.

- Ikke negativ

Rekla­men frem­stil­ler ikke de bor­ger­li­ge i et spe­si­elt hel­dig lys, og en kan påstå at den er et kraf­tig angrep. Hoved­lin­je­ne kan sies å være en mani­festa­sjon av det bor­ger­li­ge kaos, og de muli­ge kon­se­kven­se­ne en høyre­re­gje­ring kan få for lan­det, som i det­te til­fel­let later til å være kata­stro­fa­le. Rune Bug­ten mener ikke at rekla­men er neg­a­tiv:

– Det­te er bruk av humor. Det er typisk for LO Ung­dom, det å bru­ke humor og å ha det litt artig.

Bug­ten viser til tid­li­ge­re kam­pan­jer, som for eksem­pel en teg­ning av Carl I. Hagen som cow­boy under påskrif­ten «Not Wan­ted», i 2005, samt en tid­li­ge­re kam­pan­je som vis­te Erna Sol­berg som fri­hets­gud­in­nen i New York, i til­legg til en pla­kat med Kjell Mag­ne Bon­de­vik som Mik­ke Mus. Han mener utspil­let er innen­for ansten­dig­he­tens gren­ser:

Poli­ti­ker­ne på bil­det tar nok det­te med et smil — Rune Bug­ten, LO

– I den inten­si­ve delen av en valg­kamp må man skjæ­re gjen­nom og få opp­merk­som­het. Man må være ori­gi­nal. Poli­ti­ker­ne som blir avbil­det her er vant til å stå i stor­men, og de tar nok det­te med et smil.

LO Ung er ikke fremmed for parodier på politikere. Her Carl I. Hagen som western-skurk. (Kilde: LO Ung)

LO Ung er ikke frem­med for paro­di­er på poli­ti­ke­re. Her Carl I. Hagen som western-skurk. (Kil­de: LO Ung)

Pengebruk på 2009-nivå

Øivind T. Han­sen i LOs infor­ma­sjons- og råd­giv­nings­av­de­ling for­tel­ler til Vox Pub­li­ca at han fore­lø­pig ikke kan gi noen kon­kre­te tall på hvor mye pen­ger som bru­kes på reklame­ma­te­ri­ell i årets valg­kamp:

– Hvor mye vi bru­ker blir avklart etter 9. sep­tem­ber, men vi bru­ker omtrent det sam­me som i 2009.

Pen­ge­ne blir for det mes­te brukt på annon­ser i fag­bla­de­ne til LO, spred­ning av fol­de­re med infor­ma­sjon om hva de uli­ke poli­tis­ke par­ti­ene mener, og kom­mer­si­el­le til­tak via annon­ser i VG og Dag­bla­det, for­tel­ler Han­sen. I til­legg kom­mer radio­re­kla­mer på P4 og en rek­ke lokal­ra­dio­sta­sjo­ner:

Vi skal kom­mu­ni­se­re at regje­rin­gen fort­satt er det bes­te alter­na­ti­vet for arbeids­ta­ker­ne ‑Øivind Han­sen, LO

– Vår jobb er å nå LOs 900 000 med­lem­mer. Vi skal gi infor­ma­sjon om hvor par­ti­ene står, samt føl­ge opp LO-kon­gres­sens ved­tak om at vi skal kom­mu­ni­se­re at den sit­ten­de regje­rin­gen har levert, og fort­satt er det bes­te alter­na­ti­vet for arbeids­ta­ker­ne.

Direktekontakt viktigst

Han­sen frem­he­ver at det ikke nød­ven­dig­vis er til­stede­væ­rel­se i sosia­le medi­er som er aller vik­tigst for LO:

– LO har omfat­ten­de arbeids­plass­be­søk. Vi skal i til­legg være syn­li­ge i media om arbeids­livs­sa­ker, samt at vi bru­ker egne medi­er i fag­be­ve­gel­sen. Det er vik­tigst.

Han­sen påpe­ker også at de bru­ker begren­se­de res­sur­ser på kom­mer­si­el­le annon­ser i stør­re aviser, og løf­ter frem direk­te kom­mu­ni­ka­sjon til med­lem­me­ne som helt sen­tralt i LOs stra­te­gi:

– Det er de til­lits­valg­te og mål­ret­tet info direk­te til med­lem­me­ne som er vik­tigst.

Han­sen leg­ger til at det i seg selv ikke er noe opp­sikts­vek­ken­de at LO del­tar aktivt i valg­kam­pen:

– LO har enga­sjert seg i valg­kam­per i 100 år.

TEMA

F

acebook

72 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Igjen ein glit­ran­de obser­va­sjon, med påføl­gjan­de kom­men­ta­rar frå Meg­nus. Stå på!

til toppen