Intens mekking på dataverkstedet

Bergens første "hackday" ble akkurat den produktive møteplassen vi hadde håpet på.

En hack­day er egentlig litt av et vågestykke. Her skal folk med helt ulik fag­bak­grunn møtes og i løpet av noen timer klare å klekke ut en god ide til en datak­ilde-basert net­tløs­ning, utvikle ideen og til slutt helst arbei­de fram en demo-ver­sjon. Her kan det rakne både en og tre ganger underveis.

Det første som slo meg i går, var at alle deltak­erne på Medi­Are­nas jule­dataverk­st­ed stilte topp motivert. De opp­møtte var delt inn i fem lag som umid­del­bart strenet inn i sine tildelte kon­tor­celler og sat­te i gang. Pausene var få og korte.

Medi­Are­na hadde skaf­fet seg betrak­telig fall­høyde ved å utlove stipen­der på 20.000 kro­ner til de to beste pros­jek­tene. Men også her lønte det seg å ta risiko. “Arbei­d­sti­den” var omme kl. 18, og da vi møttes to timer senere lev­erte alle lagene inspir­erte pre­sen­tasjon­er av gode prosjekter.

Juryen, der jeg var med, kåret disse vin­ner­pros­jek­tene (flere detal­jer, screen­shots osv. kom­mer etter hvert som jeg får tak i dem):

  • Finn ditt gode liv: Laget var sam­men­satt for anled­nin­gen av folk fra design­byrået Hal­tenbanken, Ideas2Evidence og CMR. “Finn ditt gode liv” er en nett-tjen­este og iPhone-app laget ved å sam­men­stille og visu­alis­ere datak­ilder. Tre testver­sjon­er: Num­mer ennum­mer tonum­mer tre. Bruk­eren skal hjelpes til å finne fram til det bost­edet (kom­mune, bydel, nabo­lag) som er best for ham/henne, ut fra hvilke krav man stiller til et godt liv. Laget bruk­te til dette data om kom­mune-Norge fra Kos­tra, kart­da­ta og ulike data fra SSB. Løs­nin­gen som ble demon­str­ert tok utgangspunkt i Horda­land, men kon­septet kan lett utvides til å gjelde hele Norge, andre land osv. Bruk­eren kan i løs­nin­gen velge mel­lom para­me­tre hun men­er er vik­tig (og vek­t­legge disse ulikt). Laget tok i bruk Pro­to­vis javascript­bib­liotek som hen­tet data fra Google-reg­n­eark. Se også lagets pre­sen­tasjon.
  • Bud­vis — tjen­este for datavi­su­alis­er­ing: Også dette var et sam­men­satt lag, der en design­er fra Grand­peo­ple slo seg sam­men med webutviklerne Grimelid og Nes. “Bud­vis” (demo) er tenkt som en tjen­este for den som ønsker å visu­alis­ere datasett og vise det fram på f.eks. eget nettst­ed eller blogg. Laget tok i bruk javascript som gener­erer et treemap (som ble mod­i­fis­ert for å gi et raf­fin­ert visuelt inntrykk). “Bud­vis” fikk ros for et smart kon­sept som møter et åpen­bart behov. Rik­tig­nok finnes det etter hvert en god del tilgjen­gelige verk­tøy for visu­alis­er­ing, men få av dem er så tiltal­ende som det laget skisserte. Se også deres pre­sen­tasjon.

De øvrige lagene ble også møtt med klapp­salver. Laget fra Bergens Tidende pre­sen­terte Bergen kom­munes bud­sjett som et “net­tbrettspill” døpt “Kom­munopol”. Gjen­nom dette “Monopol”-inspirerte spillet skal bruk­eren selv fordele skat­te­penger og få erfar­ing med å pri­or­itere budsjettposter.

BT i aksjon på nett og tavle! (foto: Eirik Stavelin)

Et sam­men­satt lag fra Kyber, Orangeri­et og Essens tok også i bruk et spillele­ment i sitt kon­sept. Også her var data fra Bergen kom­munes bud­sjett utgangspunk­tet. Ved å svare på spørsmål, skulle bruk­eren ledes fram til en forståelse av bud­sjet­tets rel­e­vans for henne. Laget bruk­te også tag­ging for å kunne knytte bud­sjet­tet til nyhets­dekn­ing i nettmediene. 

Laget fra Keyteq ville hjelpe folk til å se sam­men­henger i bud­sjet­tet, og sam­tidig lage en ressurs medi­er kunne benytte seg av. Løs­nin­gen skulle vise hva bud­sjet­ten­dringer kunne få å bety for vel­gerne. Også Keyteq hadde lagt arbeid i en gjen­no­mar­bei­det visu­alis­er­ing (se demo­side).

Hva kan vi så lære av dataverk­st­edet? Her er noe av det jeg noterte meg:

  • Avgrens­ing frem­mer kreativitet: Lagene ble tvunget til å velge mel­lom tre datasett — Bergen kom­munes bud­sjett for 2011, Kos­tra og et datasett om pendling fra Horda­land fylkeskom­mune. Avgrensin­gen reduser­er tiden som går med til å lete etter inter­es­sante data, og man kom­mer fortere på idesporet.
  • Informer på forhånd: Utfyl­lende infor­masjon om data­grunnlag og opp­legg var pub­lis­ert på forhånd, noe som sikkert hadde fått i gang ideskapin­gen hos mange allerede i forkant.
  • Kom­petans­espred­ning: Mange av lagene som del­tok hadde åpen­bart en særde­les heldig sam­menset­ning av kom­petanse innen programmering/utvikling, design, analyse og jour­nal­is­tikk. Med litt flaks gnistr­er det av samar­bei­det fra første øyeblikk.
  • Ikke under­vur­der design: Det var påfal­l­ende hvor visuelt tiltal­ende mange av pros­jek­tene var. Dette er noe å tenke på for alle som job­ber med data­jour­nal­is­tikk og data­baserte prosjekter.

Jeg vet ikke hvor vik­tig stipend-gul­roten var for deltak­erne. Kan­skje den ga ekstra inspi­rasjon, men på meg vir­ket det som faglig ærgjer­righet og konkur­ran­se­in­stinkt var nok til å få folk til å yte sitt beste.

Flere skriver­ier om juleverkstedet:

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, Medi­Are­na. Medi­Are­na said: RT @voxpubl: Fak­ta først: Intens mekking på dataverk­st­edet http://bit.ly/ecIerS […]

til toppen