Intens mekking på dataverkstedet

Bergens første "hackday" ble akkurat den produktive møteplassen vi hadde håpet på.

En hack­day er egent­lig litt av et våge­styk­ke. Her skal folk med helt ulik fag­bak­grunn møtes og i løpet av noen timer kla­re å klek­ke ut en god ide til en data­kil­de-basert nett­løs­ning, utvik­le ide­en og til slutt helst arbei­de fram en demo-ver­sjon. Her kan det rak­ne både en og tre gan­ger underveis.

Det førs­te som slo meg i går, var at alle del­ta­ker­ne på Medi­A­re­nas jule­data­verk­sted stil­te topp moti­vert. De opp­møt­te var delt inn i fem lag som umid­del­bart stre­net inn i sine til­del­te kon­tor­cel­ler og sat­te i gang. Pau­se­ne var få og korte.

Medi­A­re­na had­de skaf­fet seg betrak­te­lig fall­høy­de ved å utlo­ve sti­pen­der på 20.000 kro­ner til de to bes­te pro­sjek­te­ne. Men også her løn­te det seg å ta risi­ko. «Arbeids­ti­den» var omme kl. 18, og da vi møt­tes to timer sene­re lever­te alle lage­ne inspi­rer­te pre­sen­ta­sjo­ner av gode prosjekter.

Jury­en, der jeg var med, kåret dis­se vin­ner­pro­sjek­te­ne (fle­re detal­jer, scre­en­s­hots osv. kom­mer etter hvert som jeg får tak i dem):

  • Finn ditt gode liv: Laget var sam­men­satt for anled­nin­gen av folk fra design­by­r­å­et Hal­ten­ban­ken, Ideas2Evidence og CMR. «Finn ditt gode liv» er en nett-tje­nes­te og iPhone-app laget ved å sam­men­stil­le og visu­ali­se­re data­kil­der. Tre test­ver­sjo­ner: Num­mer ennum­mer tonum­mer tre. Bru­ke­ren skal hjel­pes til å fin­ne fram til det boste­det (kom­mu­ne, bydel, nabo­lag) som er best for ham/henne, ut fra hvil­ke krav man stil­ler til et godt liv. Laget bruk­te til det­te data om kom­mu­ne-Nor­ge fra Kost­ra, kart­data og uli­ke data fra SSB. Løs­nin­gen som ble demon­strert tok utgangs­punkt i Horda­land, men kon­sep­tet kan lett utvi­des til å gjel­de hele Nor­ge, and­re land osv. Bru­ke­ren kan i løs­nin­gen vel­ge mel­lom para­met­re hun mener er vik­tig (og vekt­leg­ge dis­se ulikt). Laget tok i bruk Proto­vis java­script­bi­blio­tek som hen­tet data fra Goog­le-regne­ark. Se også lagets pre­sen­ta­sjon.
  • Bud­vis — tje­nes­te for data­vi­su­ali­se­ring: Også det­te var et sam­men­satt lag, der en desig­ner fra Grand­pe­op­le slo seg sam­men med webut­vik­ler­ne Gri­me­lid og Nes. «Bud­vis» (demo) er tenkt som en tje­nes­te for den som øns­ker å visu­ali­se­re data­sett og vise det fram på f.eks. eget nett­sted eller blogg. Laget tok i bruk java­script som gene­re­rer et tre­emap (som ble modi­fi­sert for å gi et raf­fi­nert visu­elt inn­trykk). «Bud­vis» fikk ros for et smart kon­sept som møter et åpen­bart behov. Rik­tig­nok fin­nes det etter hvert en god del til­gjen­ge­li­ge verk­tøy for visu­ali­se­ring, men få av dem er så til­ta­len­de som det laget skis­ser­te. Se også deres pre­sen­ta­sjon.

De øvri­ge lage­ne ble også møtt med klapp­sal­ver. Laget fra Ber­gens Tiden­de pre­sen­ter­te Ber­gen kom­mu­nes bud­sjett som et «nett­brett­spill» døpt «Kom­muno­pol». Gjen­nom det­te «Monopol»-inspirerte spil­let skal bru­ke­ren selv for­de­le skatte­pen­ger og få erfa­ring med å prio­ri­te­re budsjettposter.

BT i aksjon på nett og tav­le! (foto: Eirik Stavelin)

Et sam­men­satt lag fra Kyber, Oran­ge­ri­et og Essens tok også i bruk et spill­ele­ment i sitt kon­sept. Også her var data fra Ber­gen kom­mu­nes bud­sjett utgangs­punk­tet. Ved å sva­re på spørs­mål, skul­le bru­ke­ren ledes fram til en for­stå­el­se av bud­sjet­tets rele­vans for hen­ne. Laget bruk­te også tag­ging for å kun­ne knyt­te bud­sjet­tet til nyhets­dek­ning i nettmediene. 

Laget fra Keyteq vil­le hjel­pe folk til å se sam­men­hen­ger i bud­sjet­tet, og sam­ti­dig lage en res­surs medi­er kun­ne benyt­te seg av. Løs­nin­gen skul­le vise hva bud­sjett­end­rin­ger kun­ne få å bety for vel­ger­ne. Også Keyteq had­de lagt arbeid i en gjen­nom­ar­bei­det visu­ali­se­ring (se demo­side).

Hva kan vi så lære av data­verk­ste­det? Her er noe av det jeg noter­te meg:

  • Avgren­sing frem­mer krea­ti­vi­tet: Lage­ne ble tvun­get til å vel­ge mel­lom tre data­sett — Ber­gen kom­mu­nes bud­sjett for 2011, Kost­ra og et data­sett om pend­ling fra Horda­land fyl­kes­kom­mu­ne. Avgren­sin­gen redu­se­rer tiden som går med til å lete etter inter­es­san­te data, og man kom­mer for­te­re på idesporet.
  • Infor­mer på for­hånd: Utfyl­len­de infor­ma­sjon om data­grunn­lag og opp­legg var pub­li­sert på for­hånd, noe som sik­kert had­de fått i gang ide­ska­pin­gen hos man­ge alle­re­de i forkant.
  • Kom­pe­tanse­spred­ning: Man­ge av lage­ne som del­tok had­de åpen­bart en sær­de­les hel­dig sam­men­set­ning av kom­pe­tan­se innen programmering/utvikling, design, ana­ly­se og jour­na­lis­tikk. Med litt flaks gnist­rer det av sam­ar­bei­det fra førs­te øyeblikk.
  • Ikke under­vur­der design: Det var påfal­len­de hvor visu­elt til­ta­len­de man­ge av pro­sjek­te­ne var. Det­te er noe å ten­ke på for alle som job­ber med data­jour­na­lis­tikk og data­ba­ser­te prosjekter.

Jeg vet ikke hvor vik­tig sti­pend-gul­ro­ten var for del­ta­ker­ne. Kan­skje den ga eks­tra inspi­ra­sjon, men på meg vir­ket det som fag­lig ærgjer­rig­het og kon­kur­ranse­instinkt var nok til å få folk til å yte sitt beste.

Fle­re skri­ve­ri­er om juleverkstedet:

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, Medi­A­re­na. Medi­A­re­na said: RT @voxpubl: Fak­ta først: Intens mek­king på data­verk­ste­det http://bit.ly/ecIerS […]

til toppen