Nyhetsbrev uke 50

Blant temaene: Klima, statens pengebruk og demokrati i Kina.

Det kine­sis­ke demo­kra­ti­ma­ni­fes­tet Char­ta 08 fore­lig­ger nå for førs­te gang på norsk. Les det i sin hel­het på Vox Pub­li­ca. Olav Anders Øvre­bø har også snak­ket med pro­fes­sor i kine­sisk Hal­vor Eif­ring om hvor­dan Char­ta 08 bør for­stås i en kine­sisk his­to­risk sam­men­heng.

Eli­sa­beth Eide har på sin side skre­vet om medie­dek­nin­gen av kli­ma­topp­mø­te­ne på Bali og i Køben­havn.

Tirs­dag 14. desem­ber gikk Ber­gens førs­te «Hack­day» av sta­be­len. Olav Anders Øvre­bø opp­sum­me­rer i et inn­legg på Fak­ta først hvor­dan den­ne dagen fore­gikk. Fak­ta først fort­set­ter også med å pre­sen­te­re aktu­el­le data­sett. Siden sist er to data­sett pre­sen­tert — stats­gjeld og bud­sjett­data i Euro­pa, og den nors­ke sta­tens inn­tek­ter og penge­bruk måned for måned. I til­legg tar Øvre­bø også for seg den sis­te WikiLek­ka­sjen, og pre­sen­te­rer en visu­ell frem­stil­ling av reak­sjo­ne­ne på Twit­ter laget av Nick Diakopou­los.

På reto­rikk­blog­gen har Jens Kjeld­sen kom­met med to nye inn­legg siden sist. Den­ne gan­gen ser han nær­me­re på hvor­vidt ver­bal uklar­het er en vel­sig­nel­se eller en for­ban­nel­se, og han tar for seg for­hol­det mel­lom bil­der og ord.

Medie­støt­te er frem­de­les et aktu­elt tema, og i det nyes­te inn­leg­get på Pres­sens pris tar Ragn­hild Møl­ster for seg fransk nød­hjelp til papir- og nett­avi­ser. Medie­støtte­ut­val­gets rap­port kom i dag, og vil bli fulgt opp i dage­ne som kom­mer.

På blog­gen Ad:varsel kan Pål Hivand mel­de om at LO lover økt støt­te til vars­le­re.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Man­dag 3. janu­ar arran­ge­res kon­fe­ran­sen ”Sam­funns­sik­ker­het og nye trus­sel­bil­der” ved Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger, og tors­dag 13. janu­ar arran­ge­res ”2nd Inter­na­tio­nal Con­fe­ren­ce on Democracy as Idea and Prac­tice” ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling «Aktu­el­le len­ker». Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: journalism.co.uk mel­der om at Brus­sel får sin egen utga­ve av WikiLe­aks, og i føl­ge Dags­avi­sen støt­ter libe­ra­le mus­li­mer et for­bud mot hijab.

For å lese artik­le­ne:

Char­ta 08
Det kine­sis­ke demo­kra­ti­ma­ni­fes­tet i sin hel­het, i norsk over­set­tel­se. Av Char­ta 08.

Char­ta 08: Et mode­rat mani­fest som kre­ver dypt­gri­pen­de end­rin­ger
Det kine­sis­ke demo­kra­ti­ma­ni­fes­tet omfav­ner “uni­ver­sel­le ver­di­er” og rører med det ved noe vel­dig føl­somt i kine­sisk debatt, sier pro­fes­sor i kine­sisk Hal­vor Eif­ring. Av Olav Anders Øvre­bø.

Hvem snak­ker om kli­ma?
Klima­end­rin­ge­ne er glo­ba­le, jour­na­lis­tik­ken om dem fort­satt lokal — men en ny ver­dens­or­den med nye lede­re og “syn­de­re” kan skim­tes i dek­nin­gen, viser en stu­die av to kli­ma-topp­mø­ter. Av Eli­sa­beth Eide.

Fak­ta først:
Intens mek­king på data­verk­ste­det

Ber­gens førs­te “hack­day” ble akku­rat den pro­duk­ti­ve møte­plas­sen vi had­de håpet på. Av Olav Anders Øvre­bø.

Stats­gjeld og bud­sjett­data i Euro­pa: visu­ali­sert og til ned­las­ting
Red­nings­pak­ke for Irland, fle­re euro­land kan stå for tur — her er noen nøk­kel­data for euro­pe­isk øko­no­mi. Av Olav Anders Øvre­bø

Følg sta­tens penge­bruk og inn­tek­ter måned for måned
Sen­tral data­kil­de: Måneds­tall fra stats­regn­ska­pet pub­li­se­res for førs­te gang. Av Olav Anders Øvre­bø

Hva sier Twit­ter-fol­ket om WikiLe­aks?
Visu­ali­se­ring av reak­sjo­ne­ne på den sis­te WikiLek­ka­sjen. Av Olav Anders Øvre­bø.

Reto­rikk­blog­gen
Vel­sig­net uklar­het

Er ver­bal uklar­het en vel­sig­nel­se eller en for­ban­nel­se. Av Jens Kjeld­sen.

Det var som å se det med egne øyne
Jeg kan for­tel­le deg at en mann slår en kvin­ne, men det er ikke helt det sam­me som å se det selv. Av Jens Kjeld­sen.

Pres­sens pris
Fransk nød­hjelp til papir- og nett­avi­ser

Frank­ri­ke med nær 5 mil­li­ar­der kro­ner i eks­tra presse­støt­te over tre år. Av Ragn­hild Møl­ster.

Ad:varsel
LO lover støt­te til vars­ler­ne

På årets kar­tell­kon­fe­ran­se lovet LO økt støt­te til arbeids­ta­ke­re som vars­ler om kri­tikk­ver­di­ge for­hold på arbeids­plas­sen. Av Pål Hivand.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Vi i redak­sjo­nen vil også benyt­te anled­nin­gen til å tak­ke for året som har gått, og øns­ke alle våre lese­re en rik­tig god jul og et godt nytt år.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen