Nyhetsbrev uke 50

Blant temaene: Klima, statens pengebruk og demokrati i Kina.

Det kine­siske demokra­ti­man­i­festet Char­ta 08 fore­lig­ger nå for første gang på norsk. Les det i sin hel­het på Vox Pub­li­ca. Olav Anders Øvre­bø har også snakket med pro­fes­sor i kine­sisk Halvor Eifring om hvor­dan Char­ta 08 bør forstås i en kine­sisk his­torisk sammenheng.

Elis­a­beth Eide har på sin side skrevet om mediedeknin­gen av kli­matopp­møtene på Bali og i København.

Tirs­dag 14. desem­ber gikk Bergens første “Hack­day” av sta­be­len. Olav Anders Øvre­bø opp­sum­mer­er i et inn­legg på Fak­ta først hvor­dan denne dagen foregikk. Fak­ta først fort­set­ter også med å pre­sen­tere aktuelle datasett. Siden sist er to datasett pre­sen­tert — stats­g­jeld og bud­sjett­da­ta i Europa, og den norske statens inntek­ter og penge­bruk måned for måned. I til­legg tar Øvre­bø også for seg den siste Wik­iLekkas­jen, og pre­sen­ter­er en visuell frem­still­ing av reak­sjonene på Twit­ter laget av Nick Diakopoulos.

På retorikkbloggen har Jens Kjeld­sen kom­met med to nye inn­legg siden sist. Denne gan­gen ser han nærmere på hvorvidt ver­bal uklarhet er en vel­signelse eller en for­ban­nelse, og han tar for seg forhold­et mel­lom bilder og ord.

Medi­estøtte er fremde­les et aktuelt tema, og i det nyeste inn­legget på Pressens pris tar Ragn­hild Møl­ster for seg fran­sk nød­hjelp til papir- og net­tavis­er. Medi­estøt­teut­val­gets rap­port kom i dag, og vil bli ful­gt opp i dagene som kommer.

På bloggen Ad:varsel kan Pål Hivand melde om at LO lover økt støtte til varslere.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Mandag 3. jan­u­ar arran­geres kon­fer­ansen ”Sam­funnssikker­het og nye trussel­bilder” ved Uni­ver­sitetet i Sta­vanger, og tors­dag 13. jan­u­ar arran­geres ”2nd Inter­na­tion­al Con­fer­ence on Democ­ra­cy as Idea and Prac­tice” ved Uni­ver­sitetet i Oslo. Besøk Ago­rakalen­deren for å få en full over­sikt over alle arrange­menter, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling “Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: journalism.co.uk melder om at Brus­sel får sin egen utgave av Wik­iLeaks, og i følge Dagsavisen støt­ter lib­erale mus­limer et for­bud mot hijab.

For å lese artiklene:

Char­ta 08
Det kine­siske demokra­ti­man­i­festet i sin hel­het, i norsk over­set­telse. Av Char­ta 08.

Char­ta 08: Et mod­er­at man­i­fest som krev­er dypt­gripende endringer
Det kine­siske demokra­ti­man­i­festet omfavn­er “uni­verselle verdier” og rør­er med det ved noe veldig føl­somt i kine­sisk debatt, sier pro­fes­sor i kine­sisk Halvor Eifring. Av Olav Anders Øvrebø.

Hvem snakker om klima?
Kli­maen­drin­gene er glob­ale, jour­nal­is­tikken om dem fort­satt lokal — men en ny ver­den­sor­den med nye ledere og “syn­dere” kan skimtes i deknin­gen, vis­er en studie av to kli­ma-topp­møter. Av Elis­a­beth Eide.

Fak­ta først:
Intens mekking på dataverkstedet

Bergens første “hack­day” ble akku­rat den pro­duk­tive møteplassen vi hadde håpet på. Av Olav Anders Øvrebø.

Stats­g­jeld og bud­sjett­da­ta i Europa: visu­alis­ert og til nedlasting
Red­ningspakke for Irland, flere euroland kan stå for tur — her er noen nøkkel­da­ta for europeisk økono­mi. Av Olav Anders Øvrebø

Følg statens penge­bruk og inntek­ter måned for måned
Sen­tral datak­ilde: Måned­stall fra stat­sreg­n­skapet pub­lis­eres for første gang. Av Olav Anders Øvrebø

Hva sier Twit­ter-folket om WikiLeaks?
Visu­alis­er­ing av reak­sjonene på den siste Wik­iLekkas­jen. Av Olav Anders Øvrebø.

Retorikkbloggen
Vel­signet uklarhet

Er ver­bal uklarhet en vel­signelse eller en for­ban­nelse. Av Jens Kjeldsen.

Det var som å se det med egne øyne
Jeg kan fortelle deg at en mann slår en kvinne, men det er ikke helt det samme som å se det selv. Av Jens Kjeldsen.

Pressens pris
Fran­sk nød­hjelp til papir- og nettaviser

Frankrike med nær 5 mil­liarder kro­ner i ekstra press­es­tøtte over tre år. Av Ragn­hild Mølster.

Ad:varsel
LO lover støtte til varslerne

På årets kartel­lkon­fer­anse lovet LO økt støtte til arbei­d­stakere som varsler om kri­tikkverdi­ge forhold på arbei­d­splassen. Av Pål Hivand.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Vi i redak­sjo­nen vil også benytte anled­nin­gen til å takke for året som har gått, og ønske alle våre lesere en rik­tig god jul og et godt nytt år.

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen