Nyhetsbrev fra Vox Publica: nrk.no som konkurrent

Innholdsanalyse plasserer nrk.no i medielandskapet. Andre saker: Lavmål for åpenhet fra regjeringen; Egil Sundar som observatør og aktør; pressefotografiets estetikk.

Nye artik­ler
Regje­rin­gen boi­kot­ter inn­syn
Regje­rings­ap­pa­ra­tets inn­sats for åpen­het er på et lav­mål. I sak etter sak har grav­en­de jour­na­lis­ter til dels sto­re pro­ble­mer med å få til­gang til offent­li­ge doku­men­ter og kil­der på depar­te­ments- og regje­rings­nivå. Av Siri Gedde-Dahl

Lig­ner NRK på de and­re nett­avi­se­ne?
Kom­mer­si­el­le medi­er kla­ger over kon­kur­ran­se fra NRK på nett. En inn­holds­ana­ly­se viser: nrk.no er ver­ken en knall­hard aktua­li­tets­por­tal eller en sen­sa­sjo­nell popu­lær­avis. Av Hel­le Sjø­v­aag

Offent­lig­he­tens his­to­rie
Egil Sun­dar: Poli­tikk med Reming­ton
Aften­pos­ten-vete­ran Egil Sun­dar spil­te både obser­va­tø­rens og aktø­rens rol­le i sin utret­te­li­ge kamp for bor­ger­lig regje­rings­sam­ar­beid. Av Ter­je Ras­mus­sen

Med­bor­ger­pa­ne­let
Lig­ger Miljø­par­ti­et De Grøn­ne i sen­trum eller til venst­re?
Data fra Norsk med­bor­ger­pa­nel viser at vel­ger­ne plas­se­rer par­ti­et til venst­re for sen­trum. Av Svein­ung Arne­sen

Reto­rikk­blog­gen
World Press Photo win­ner: More about the human con­dition than about news
World Press Photo of the Year 2014 con­ti­nues a tendency of choo­s­ing win­ners that are less about news and more about aest­he­ti­cally explo­ring what it means to be a human. Av Jens E. Kjeld­sen

Fak­ta først
Goog­le kan gjø­re klima­for­nek­te­re «usyn­li­ge»
Søke­gi­gan­ten arbei­der med en ny meto­de for å ned­prio­ri­tere upå­li­te­lige nett­ste­der i søke­re­sul­ta­te­ne. Av Olav Anders Øvre­bø

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen