Nyhetsbrev fra Vox Publica: nrk.no som konkurrent

Innholdsanalyse plasserer nrk.no i medielandskapet. Andre saker: Lavmål for åpenhet fra regjeringen; Egil Sundar som observatør og aktør; pressefotografiets estetikk.

Nye artik­ler
Reg­jerin­gen boikot­ter innsyn
Reg­jer­ingsap­pa­ratets innsats for åpen­het er på et lavmål. I sak etter sak har gravende jour­nal­is­ter til dels store prob­le­mer med å få til­gang til offentlige doku­menter og kilder på departe­ments- og reg­jer­ingsnivå. Av Siri Gedde-Dahl

Lign­er NRK på de andre nettavisene?
Kom­mer­sielle medi­er klager over konkur­ranse fra NRK på nett. En innhold­s­analyse vis­er: nrk.no er verken en knall­hard aktu­alitet­sportal eller en sen­sasjonell pop­ulæravis. Av Helle Sjøvaag

Offent­lighetens historie
Egil Sun­dar: Poli­tikk med Remington
Aften­posten-vet­er­an Egil Sun­dar spilte både obser­vatørens og aktørens rolle i sin utret­telige kamp for borg­erlig reg­jer­ingssamar­beid. Av Ter­je Rasmussen

Med­borg­er­pan­elet
Lig­ger Miljø­par­ti­et De Grønne i sen­trum eller til venstre?
Data fra Norsk med­borg­er­pan­el vis­er at vel­gerne plasser­er par­ti­et til ven­stre for sen­trum. Av Svei­n­ung Arnesen

Retorikkbloggen
World Press Pho­to win­ner: More about the human con­di­tion than about news
World Press Pho­to of the Year 2014 con­ti­nues a ten­den­cy of choo­s­ing win­ners that are less about news and more about aest­he­ti­cally explo­ring what it means to be a human. Av Jens E. Kjeldsen

Fak­ta først
Google kan gjøre kli­mafornek­tere «usyn­lige»
Søke­gi­gan­ten arbei­der med en ny metode for å ned­prio­ri­tere upå­li­te­lige nett­ste­der i søk­ere­sul­tatene. Av Olav Anders Øvrebø

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen