Nyhetsbrev uke 3

Blant temaene: e-bøker, webskraping og Statsministerens nyttårstale.

I 2010 var det Hjerne­vask, blogg­støt­te og Char­ta 08 som ble mest lest på Vox Pub­li­ca. Les Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nens års­rap­port for en over­sikt over året som har gått.

I desem­ber var medie­støtte­ut­val­gets rap­port klar. Hel­ge Øst­bye har skre­vet en kom­men­tar til den­ne rap­por­ten, og han argu­men­te­rer blant annet for fort­satt moms­fri­tak for papir­avi­ser.

I den førs­te artik­ke­len på Vox Pub­li­ca i 2011 ser Mor­ten Har­ry Olsen på hva elekt­ro­nis­ke bøker kan til­by oss. I det­te inn­leg­get tar Olsen blant annet for seg e-bokas poten­si­al for å ”kom­mu­ni­se­re beri­ken­de”.

”EU føl­ger opp data-åpen­het” skri­ver Olav Anders Øvre­bø på Fak­ta først, og ser nær­me­re på EU-kom­mi­sjo­nens pla­ner på det­te områ­det. Han tar også for seg hvor­dan fiskeri­sek­to­ren kan kom­me jour­na­lis­tik­ken bed­re til nyt­te, mens Eirik Sta­ve­lin gir deg en opp­skrift på hvor­dan du kan dri­ve med web­skra­ping.

På Reto­rikk­blog­gen har Jens Kjeld­sen siden sist tatt for seg Stats­mi­nis­te­rens nytt­års­tale, mens Pål Hivand skri­ver om Nor­weld Con­trol Ser­vice og vars­le­ren Pål Sten­stad på blog­gen Ad:varsel.

På Pres­sens pris har Hall­vard Moe tatt for seg TV2 og for­mid­lings­plik­ten, og argu­men­te­rer for at den kan anses som kana­lens egen medie­støt­te.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. For eksem­pel invi­te­rer demo­kra­ti- og rett­stats­sat­sin­gen ved UiB til semi­nar om Tre­holt­sa­ken ons­dag 2. febru­ar. Besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling «Aktu­el­le len­ker». Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: journalisten.no mel­der om mulig­he­ter for mer åpen­het rundt poli­ti­ets arbeid, og mcclatchydc.com skri­ver at få ame­ri­kans­ke jour­na­lis­ter for­sva­rer WikiLe­aks.

For å lese artik­le­ne:

Hjerne­vask, blogg­støt­te og Char­ta 08 mest lest i 2010
En liten års­rap­port fra redak­sjo­nen i Vox Pub­li­ca. Av Olav Anders Øvre­bø.

Moms­fri­tak — et for­trinn papir­avi­se­ne bør få behol­de
Før de kan få omfat­ten­de offent­lig støt­te, må nett-tje­nes­ter og lokal­ra­dio først bevi­se at de er i stand til å pro­du­se­re egne nyhe­ter og kri­tisk jour­na­lis­tikk. Av Hel­ge Øst­bye.

E-boka: Evo­lu­sjo­nens vil­kår
E-boka er kan­skje det førs­te nye «medi­et» som har poten­si­al for å ikke for­enk­le og for­dum­me, men å kom­mu­ni­se­re beri­ken­de. Av Mor­ten Har­ry Olsen.

Fak­ta først:
EU føl­ger opp data-åpen­het

Vur­de­rer indi­ka­to­rer og utvi­det stra­te­gi for fri­gi­vel­se av offent­lig sek­tors data. Av Olav Anders Øvre­bø

Bed­re data­fangst for fiskeri­jour­na­lis­ter
Slik kan data fra fiskeri­sek­to­ren kom­me jour­na­lis­tik­ken bed­re til nyt­te enn i dag. Av Olav Anders Øvre­bø

Kom i gang med web­skra­ping
Hvor­dan hen­te ut data maski­nelt fra web? En bruks­an­vis­ning. Av Eirik Sta­ve­lin.

Reto­rikk­blog­gen
Stats­mi­nis­te­rens nytt­års­tale 2011

Stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­bergs nytt­års­tale 2011 var foku­sert og vel­for­mu­lert.. Av Jens Kjeld­sen.

Ad:varsel
Nor­weld: Skry­ter av eget juks

Sel­ska­pet Nor­weld Con­trol Ser­vice AS ble tatt for å juk­se med kon­trol­le­ne av fuel­sys­te­met på OSL Gar­der­moen. Men frem­de­les opp­gir Nor­weld nett­opp det­te famø­se opp­dra­get som refe­ran­se på sine nett­si­der. Av Pål Hivand.

Pres­sens pris
TV 2s egen medie­støt­te — betalt av deg

Som kabel-TV-abon­nent er du sik­ret til­gang til TV 2 for­di kana­len opp­fyl­ler noen vik­ti­ge sam­funns­opp­ga­ver. Men du må bela­ge deg på å beta­le for det. Av Hall­vard Moe.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen