Nyhetsbrev uke 3

Blant temaene: e-bøker, webskraping og Statsministerens nyttårstale.

I 2010 var det Hjernevask, blog­gstøtte og Char­ta 08 som ble mest lest på Vox Pub­li­ca. Les Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nens årsrap­port for en over­sikt over året som har gått.

I desem­ber var medi­estøt­teut­val­gets rap­port klar. Helge Øst­bye har skrevet en kom­men­tar til denne rap­porten, og han argu­menter­er blant annet for fort­satt moms­fritak for papiraviser.

I den første artikke­len på Vox Pub­li­ca i 2011 ser Morten Har­ry Olsen på hva elek­tro­n­iske bøk­er kan til­by oss. I dette inn­legget tar Olsen blant annet for seg e‑bokas poten­sial for å ”kom­mu­nis­ere berikende”.

”EU føl­ger opp data-åpen­het” skriv­er Olav Anders Øvre­bø på Fak­ta først, og ser nærmere på EU-kom­misjo­nens plan­er på dette området. Han tar også for seg hvor­dan fiskerisek­toren kan komme jour­nal­is­tikken bedre til nytte, mens Eirik Stavelin gir deg en opp­skrift på hvor­dan du kan dri­ve med webskraping.

På Retorikkbloggen har Jens Kjeld­sen siden sist tatt for seg Statsmin­is­terens nyt­tårstale, mens Pål Hivand skriv­er om Nor­weld Con­trol Ser­vice og varsleren Pål Sten­stad på bloggen Ad:varsel.

På Pressens pris har Hal­l­vard Moe tatt for seg TV2 og formidlingsp­lik­ten, og argu­menter­er for at den kan ans­es som kanalens egen mediestøtte.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. For eksem­pel inviter­er demokrati- og rettstatssatsin­gen ved UiB til sem­i­nar om Tre­holt­sak­en ons­dag 2. feb­ru­ar. Besøk Ago­rakalen­deren for å få en full over­sikt over alle arrange­menter, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling “Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: journalisten.no melder om muligheter for mer åpen­het rundt poli­ti­ets arbeid, og mcclatchydc.com skriv­er at få amerikanske jour­nal­is­ter forsvar­er WikiLeaks.

For å lese artiklene:

Hjernevask, blog­gstøtte og Char­ta 08 mest lest i 2010
En liten årsrap­port fra redak­sjo­nen i Vox Pub­li­ca. Av Olav Anders Øvrebø.

Moms­fritak — et for­trinn papi­ravisene bør få beholde
Før de kan få omfat­tende offentlig støtte, må nett-tjen­ester og lokalra­dio først bevise at de er i stand til å pro­dusere egne nyheter og kri­tisk jour­nal­is­tikk. Av Helge Østbye.

E‑boka: Evo­lusjo­nens vilkår
E‑boka er kan­skje det første nye «medi­et» som har poten­sial for å ikke foren­kle og for­dumme, men å kom­mu­nis­ere berik­ende. Av Morten Har­ry Olsen.

Fak­ta først:
EU føl­ger opp data-åpenhet

Vur­der­er indika­tor­er og utvidet strate­gi for fri­givelse av offentlig sek­tors data. Av Olav Anders Øvrebø

Bedre datafangst for fiskerijournalister
Slik kan data fra fiskerisek­toren komme jour­nal­is­tikken bedre til nytte enn i dag. Av Olav Anders Øvrebø

Kom i gang med webskraping
Hvor­dan hente ut data mask­inelt fra web? En bruk­san­vis­ning. Av Eirik Stavelin.

Retorikkbloggen
Statsmin­is­terens nyt­tårstale 2011

Statsmin­is­ter Jens Stoltenbergs nyt­tårstale 2011 var fokusert og velfor­mulert.. Av Jens Kjeldsen.

Ad:varsel
Nor­weld: Skry­ter av eget juks

Sel­skapet Nor­weld Con­trol Ser­vice AS ble tatt for å jukse med kon­trol­lene av fuel­sys­temet på OSL Gar­der­moen. Men fremde­les opp­gir Nor­weld net­topp dette famøse opp­draget som refer­anse på sine nettsider. Av Pål Hivand.

Pressens pris
TV 2s egen medi­estøtte — betalt av deg

Som kabel-TV-abon­nent er du sikret til­gang til TV 2 for­di kanalen opp­fyller noen vik­tige sam­funnsopp­gaver. Men du må belage deg på å betale for det. Av Hal­l­vard Moe.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen