BBC kutter nettilbudet

Med presset økonomi lanserer BBC omfattende omlegging på nett.

I okto­ber 2010 skjed­de det noe uvan­lig i bri­tisk medie­po­li­tikk. Den nye regje­rin­gen, repre­sen­tert ved det kon­ser­va­ti­ve par­ti­ets kul­tur­mi­nis­ter Jere­my Hunt, gikk i for­hand­lin­ger med BBC om all­menn­kring­kas­te­rens finan­sie­ring. Det uvan­li­ge var at det­te skjed­de uten­for den fas­te revi­sjo­nen av BBCs opp­drag, og at par­te­ne ble eni­ge i løpet av et par-tre dager. Nor­malt bru­ker de et par år. Resul­ta­tet av for­hand­lin­ge­ne var at lisen­sen ble fros­set på dagens nivå de seks nes­te åre­ne, og at den­ne lisen­sen skal dek­ke noen ny pos­ter — inklu­dert BBC World Ser­vice (fra 2014) og deler av den wali­sis­ke kana­len S4C. Inn­tryk­ket var at BBC kom dår­lig ut, selv om lig­nen­de kutt ble pålagd and­re deler av offent­lig sek­tor i Stor­bri­tan­nia.

De sis­te uke­ne har vi sett noen direk­te kon­se­kven­ser av den nye øko­no­mis­ke situa­sjo­nen. BBC World Ser­vice, som alt­så har vært Stor­bri­tan­nias radio­kring­kas­ter ret­tet mot utlan­det siden 1932, får 16 pro­sent mind­re å rut­te med. Fore­lø­pig er resul­ta­tet sten­ging av sen­din­ger på fem språk.

Omtrent sam­ti­dig så vi en mer indi­rek­te kon­se­kvens av BBCs nye siti­ua­sjon, nem­lig en len­ge annon­sert, ny inter­nett­s­tra­te­gi. Etter et drøyt tiår med eks­pan­sjon — og man­ge uli­ke mer eller mind­re vel­lyk­ke­de eks­pe­ri­ment — skal BBC nå kon­sen­tre­re seg om fem «hoved­pro­dukt­grup­per» på nett:

  • Nyhe­ter, sport og vær
  • Den audio­vi­su­el­le nett­ap­pli­ka­sjo­nen iPlay­er og TV
  • Radio og musikk
  • Til­bud til barn
  • Udan­ning og kunn­skap

Ikke akku­rat sma­le beteg­nel­ser, det­te. En kan kan­skje lure på hva en all­menn­kring­kas­ter kan fin­ne på som ikke pas­ser i en av dis­se sek­ke­ne. Sva­ret er i hvert fall en gans­ke omfat­ten­de lis­te: Halv­par­ten av BBCs 400 del­nett­ste­der skal sten­ges eller flyt­tes, stoff som ikke er nyhe­ter skal vekk fra dis­trikts­til­bu­det, det skal bli mind­re under­hold­nings­bran­sje­nyhe­ter, fær­re nyhets­blog­ger, mind­re sports­ny­he­ter og fær­re direk­te sports­over­fø­rin­ger. I til­legg skal fle­re del­til­bud auto­ma­ti­se­res, og enkelt­stå­en­de dis­ku­sjons­fora skal vekk. BBC lover også blant annet å ikke selv star­te sosia­le nett­verks­tje­nes­ter eller nett­lek­si­ka, eller inves­te­re i eks­klu­si­ve sports­ret­tig­he­ter for net­tet. Alt i alt skal bud­sjet­tet for BBC på nett ned 25 pro­sent.

Det er fle­re inter­es­san­te aspekt ved den­ne nye stra­te­gi­en. Den kom­mer etter fle­re år med fei­der der kom­mer­si­el­le kon­kur­ren­ter har krevd måte­hold fra den offent­lig finan­sier­te insti­tu­sjo­nen. Selv om stra­te­gi­en alt­så også ses i lys av BBCs nye ram­me­vil­kår under nye sty­res­mak­ter, er det grunn til å tro at noe lig­nen­de kan skje i Nor­ge. Det blir også inter­es­sant å se hvor­dan den offent­lig finan­sier­te ikke-kom­mer­si­el­le insti­tu­sjo­nen i tiden fram­over vil for­hol­de seg til kom­mer­si­el­le sosia­le nett­verk som Face­bo­ok, eller til Twit­ter og YouT­ube for den del. En mer umid­del­bar kon­se­kvens er at en hel mas­se nett­inn­hold står i fare for å for­svin­ne: «The mate­ri­al taken off­li­ne is sto­red for futu­re refe­ren­ce, or deleted alto­gether», meld­te nem­lig BBC Online. Det er ikke en hold­ning som rimer med en hel­het­lig stra­te­gi for nett­sat­sing.

TEMA

A

llmennk
ringkas
ting

65 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Pres­sens pris: BBC kut­ter nettil­bu­det http://bit.ly/eOy9rN […]

til toppen