Skattefunn for journalister?

Momsfritaket for aviser favoriserer de store avisene. En ordning med skattefradrag for redaksjonelle stillinger vil være et mer fleksibelt verktøy i mediepolitikken.

Moms­fritaket for papi­ravis­er står trolig for fall i sin nåværende form. Hvor­dan den fram­tidi­ge støt­ten skal utformes må medi­estøt­teut­val­get ta still­ing til i løpet av høsten. Moms­fritaket utgjør 1,5 mil­liarder kro­ner av en sam­let press­es­tøtte på 1,8 mil­liarder (se over­sikt over all medi­estøtte). I dag er moms­fritaket for­be­holdt papi­ravis­er, og de kjem­per des­per­at for å beholde sitt priv­i­legium. Sam­tidig vil de gjerne ta denne økonomiske forde­len med seg over i elek­tro­n­iske satsinger. 

I en tid hvor dig­i­tal formidling blir stadig vik­tigere, vil det være vanske­lig for medi­estøt­teut­val­get å argu­mentere for at den største støt­tekom­po­nen­ten skal være for­be­holdt papi­ravis­er. Det vil være som å gi støtte til kom­pon­is­ter under forut­set­ning av at de utgir musikken sin på vinylplater. 

En mulig løs­ning kan være en plat­tform­nøy­tral lav­moms. Mediebedriftenes Lands­foren­ing sam­let seg nylig om et kom­pro­miss­forslag der en lav ”kul­tur­moms” vil være en vik­tig del av framti­dens medi­estøtte. Dette kom­pro­mis­set er dyrt. Papi­ravisene skal få null­moms som i dag, mens net­tavis­er, uke­presse og fag­presse skal få ned­satt moms. 

Ekstrem skjev-fordel­ing i ret­ning de største avisene

Kul­tur­moms for pressen vil også skape avgrens­ing­sprob­le­mer. Hvem som skal kval­i­fis­ere for moms­fritak kan være vanske­lig nok å bestemme under dagens regime, men det kan bli et langt mer påtren­gende prob­lem i en dig­i­tal ver­den hvor formidling av jour­nal­is­tikk, musikk, tele­foni og ren under­hold­ning glir over i hveran­dre. Det er der­for vik­tig å holde fast ved at merver­diavgiften har som for­mål å skaffe penger i statskassen. Sub­si­di­er bør gis gjen­nom andre og mer mål­ret­tede ordninger. 

Ifølge medi­estøt­teut­val­gets man­dat er hov­ed­målet med medi­estøt­ten å oppret­tholde et medie- og kul­tur­mang­fold som sikr­er befolknin­gen bred til­gang til nyheter og sam­funns­de­batt av høy kvalitet. Eksis­terende støt­te­ord­ninger er i stor grad et pro­dukt av poli­tiske hes­te­han­dler og his­toriske til­feldigheter. Betyd­nin­gen av moms­fritaket har vokst over tid og med­før­er en ekstrem skjev­fordel­ing i ret­ning de største avisene. Dette har neppe vært tilsik­tet. Der­som hele press­es­tøt­ten ble gitt i form av still­inger, ville medi­estøt­teut­val­get hatt omkring 2000 jour­nal­is­ter å fordele til lan­dets redak­sjon­er. Den nåværende fordel­ingsnøkke­len svar­er til at 540 av dem plasseres hos VG og Aften­posten. Ut fra et kvalitetsper­spek­tiv kan det være vik­tig å støtte opp under store redak­sjon­s­miljøer, men en slik ekstrem hånd­srekn­ing til lan­dets største mediehus er neppe en kost­nad­sef­fek­tiv måte å skape medie­mang­fold på.

Indi­rek­te støt­te­ord­ninger gir større forutsigbarhet

Sven Egil Omdal i Sta­vanger Aften­blad har gjort seg til tals­mann for at press­es­tøt­ten rettes direk­te mot det jour­nal­is­tiske arbei­det, for eksem­pel ved at støt­ten kanalis­eres til dyk­tige enkelt­per­son­er gjen­nom geografisk spred­de arbei­dsstipend. Dette er et inter­es­sant forslag. Kvalitet­sjour­nal­is­ter er vik­tige kunnskap­spro­dusen­ter, og sam­funnsøkonomiske analyser gir godt grunnlag for å hevde at et fritt marked under­pro­duser­er kunnskap. 

Selek­tiv og direk­te støtte av den typen Omdal fores­lår vil være mer tre­ff­sikkert enn moms­fritaket, men omfat­tende direk­te støtte har også sine ulem­per. Et stort innslag av pros­jek­t­søk­nad­er som skal skjønnsvur­deres krev­er et stort admin­is­tra­tivt appa­rat og blir lett en are­na for lob­by­isme. Indi­rek­te støt­te­ord­ninger gjen­nom skat­te- og avgiftssys­temet er bil­ligere, mer robuste og gir større forut­sig­barhet for bran­sjen siden de ikke bevilges over stats­bud­sjet­tet fra år til år. 

Et forslag som har vært framme i den amerikanske debat­ten om press­es­tøtte, er skat­te­fradrag for redak­sjonelle still­inger. Dette har en par­al­lell i den norske Skat­te­funn-ord­nin­gen hvor bedrifter får skat­te­fritak for investeringer i FoU — en annen form for kunnskap­spro­duk­sjon. Siden store redak­sjon­er har større lønnskost­nad­er enn små redak­sjon­er vil også en slik ord­ning gi mest til de store, men støt­ten vil ikke følge opplaget og blir ikke lenket til momssat­sen. Da står man friere både med hen­syn til sam­let støtte og fordel­ing. Under Skat­te­funn-ord­nin­gen er det for eksem­pel ulike fradragssatser for store og små bedrifter, og det er et tak for den sam­lede støt­ten slik at store aktør­er som Sta­toil og Telenor ikke sprenger de økonomiske rammene.

Moms­fritaket gjør at de fem største avisene i Norge leg­ger beslag på 40 pros­ent av den sam­lede press­es­tøt­ten. Skal dette videre­føres bør medi­estøt­teut­val­get gi en svært god begrunnelse.

Artikke­len ble først pub­lis­ert i Dagens Næringsliv 22. sep­tem­ber 2010.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen