Data er best på film

...i hvert fall noen ganger: to essensielle videoer om data, statistikk og journalistikk.

«Gi oss rådata nå» er fort­satt et gyl­dig og nød­ven­dig slag­ord. Til­gang til data pro­du­sert av offent­lig sek­tor er ennå ingen selv­føl­ge, og det vil ta en del tid før vi kom­mer dit. Sånn sett hol­der vi sta­dig på med å si «a». Men man­ge data­kil­der er alt til­gjen­ge­lig for bruk og for­tolk­ning, så det er ingen grunn til å ven­te med å si «b» — nem­lig: Hvor­dan kan og vil data­kil­der bru­kes for å for­bed­re jour­na­lis­tikk og infor­ma­sjons­tje­nes­ter, og i sis­te instans vår for­stå­el­se av sam­fun­net?

To video­pro­duk­sjo­ner som ble pub­li­sert i fjor er noe av det bes­te du kan bru­ke tid på hvis du er opp­tatt av dis­se spørs­må­le­ne. I den førs­te, «The Joy of Stats», er det Hans Rosling som bril­je­rer. Ufor­glem­me­li­ge fore­les­nin­ger om glo­bal folke­helse og sta­ti­stik­kens his­to­rie (og Gap­min­der, selv­sagt) har gjort Rosling til noe av en inter­na­sjo­nal kjen­dis, og i «The Joy of Stats» tar han seer­en med til sta­ti­stik­kens tid­li­ge his­to­rie, for­tel­ler om høyde­punk­ter i viten­skaps­his­to­ri­en og pre­sen­te­rer dagens debat­ter om hvor fri­gi­vel­sen av data­kil­der og data­kraft er i ferd med å føre forsk­ning og sam­funn. Bil­det under er fra øye­blik­ket i video­en (etter ca. 12 minut­ter) der en jub­len­de Rosling for­tel­ler at ver­dens førs­te sys­te­ma­tis­ke inn­sam­ling av sta­ti­stikk fant sted i… Sve­ri­ge!

Ita­lia har Da Vin­ci, Sve­ri­ge har Tabell­ver­ket!!

Tema for den and­re video­en er data­flom­mens jour­na­lis­tis­ke mulig­he­ter. Geoff McG­hee, en jour­na­list til­knyt­tet Stan­ford-uni­ver­si­te­tet i Cali­for­nia, svei­per i åtte kapit­ler inn­om man­ge pro­blem­stil­lin­ger data­jour­na­lis­ter vil møte: Hvor­dan arbei­det med data­kil­der kan inte­gre­res i redak­sjo­nell arbeids­flyt; hvor­dan tra­di­sjo­nell nyhets­gra­fikk for­and­res av nett­ba­ser­te data; hvor­dan data kan bru­kes til å for­tel­le his­to­ri­er. Eks­tra fint med McG­he­es video er at han går rett på «b». De man­ge kil­de­ne som inter­vjues pro­ble­ma­ti­se­rer vyene om data­jour­na­lis­tik­kens her­lig­he­ter, og spør vans­ke­li­ge spørs­mål om hvor­dan data kan pre­sen­te­res slik at de fak­tisk appel­le­rer til pub­li­kum.

Video og bak­grunns­in­for­ma­sjon smel­tet sam­men.

En fan­tas­tisk ting med McG­he­es video er den gjen­nom­før­te pre­sen­ta­sjo­nen. Jeg kan ikke hus­ke å ha sett det­te gjort bed­re. Her kan man vel­ge mel­lom fire uli­ke måter å se video­en på. Bil­det over er fra den anno­ter­te ver­sjo­nen. Her duk­ker bak­grunns­in­for­ma­sjon, f.eks. len­ker til eksemp­ler som omta­les, opp neden­for video­r­uten etter hvert som du spil­ler av. Oppe til høy­re kan du vel­ge en annen ver­sjon: Se den i på Vimeo, på YouT­ube, eller last ned de enkel­te epi­so­de­ne i MPEG-4-for­mat. Og du kan repub­li­se­re video­ene, siden de er utstyrt med en Crea­ti­ve Com­mons-lisens.

Til fel­les har de to video­ene at de for­tel­ler his­to­ri­er om data og sta­ti­stikk; sær­lig Rosling bru­ker klas­sis­ke for­tel­ler­grep. Både direk­te og indi­rek­te får de der­med fram noe jeg er sik­ker på vil pre­ge både jour­na­lis­ters og and­res anven­del­se av data­kil­der fram­over. Rådata er nød­ven­dig for å kom­me i gang, men så vil val­ge­ne pres­se seg på: Hvor­for dis­se data­ene? Hvor­for nå? Hvil­ken his­to­rie vil jeg for­tel­le?

***
OPPDATERING: Video­jour­na­list Hen­rik D. Mey­er i Dagens Nærings­liv møt­te Hans Rosling i går. Her er resul­ta­tet — en spe­sial­pre­sen­ta­sjon av Nor­ges øko­no­mis­ke utvik­ling siden 1800-tal­let, selv­sagt støt­tet av Gap­min­der-verk­tøy­et.

Klikk på bil­det for å se video­en på dn.no.

TEMA

D

atajour
nalisti
kk

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, Offent­li­ge data. Offent­li­ge data said: Data er best på film: …i hvert fall noen gan­ger: to essen­si­el­le video­er om data, sta­ti­stikk og jour­na­lis­tikk. http://bit.ly/gBGAU3 […]

til toppen