Data er best på film

...i hvert fall noen ganger: to essensielle videoer om data, statistikk og journalistikk.

“Gi oss råda­ta nå” er fort­satt et gyldig og nød­vendig slagord. Til­gang til data pro­dusert av offentlig sek­tor er ennå ingen selvfølge, og det vil ta en del tid før vi kom­mer dit. Sånn sett hold­er vi stadig på med å si “a”. Men mange datak­ilder er alt tilgjen­gelig for bruk og for­tolkn­ing, så det er ingen grunn til å vente med å si “b” — nem­lig: Hvor­dan kan og vil datak­ilder brukes for å forbedre jour­nal­is­tikk og infor­masjon­st­jen­ester, og i siste instans vår forståelse av samfunnet?

To video­pro­duk­sjon­er som ble pub­lis­ert i fjor er noe av det beste du kan bruke tid på hvis du er opp­tatt av disse spørsmå­lene. I den første, “The Joy of Stats”, er det Hans Rosling som bril­jer­er. Ufor­glem­melige fore­lesninger om glob­al folke­helse og sta­tis­tikkens his­to­rie (og Gap­min­der, selvsagt) har gjort Rosling til noe av en inter­nasjon­al kjendis, og i “The Joy of Stats” tar han seeren med til sta­tis­tikkens tidlige his­to­rie, forteller om høy­depunk­ter i viten­skap­shis­to­rien og pre­sen­ter­er dagens debat­ter om hvor fri­givelsen av datak­ilder og datakraft er i ferd med å føre forskn­ing og sam­funn. Bildet under er fra øye­b­likket i videoen (etter ca. 12 min­ut­ter) der en jublende Rosling forteller at ver­dens første sys­tem­a­tiske innsam­ling av sta­tis­tikk fant sted i… Sverige!

Italia har Da Vin­ci, Sverige har Tabellverket!!

Tema for den andre videoen er dataflom­mens jour­nal­is­tiske muligheter. Geoff McGhee, en jour­nal­ist tilknyt­tet Stan­ford-uni­ver­sitetet i Cal­i­for­nia, sveiper i åtte kapitler innom mange prob­lem­still­inger data­jour­nal­is­ter vil møte: Hvor­dan arbei­det med datak­ilder kan inte­gr­eres i redak­sjonell arbei­ds­flyt; hvor­dan tradis­jonell nyhets­grafikk foran­dres av net­tbaserte data; hvor­dan data kan brukes til å fortelle his­to­ri­er. Ekstra fint med McGhees video er at han går rett på “b”. De mange kildene som inter­vjues prob­lema­tis­er­er vyene om data­jour­nal­is­tikkens herligheter, og spør vanske­lige spørsmål om hvor­dan data kan pre­sen­teres slik at de fak­tisk appellerer til publikum.

Video og bak­grunnsin­for­masjon smeltet sammen.

En fan­tastisk ting med McGhees video er den gjen­nom­førte pre­sen­tasjo­nen. Jeg kan ikke huske å ha sett dette gjort bedre. Her kan man velge mel­lom fire ulike måter å se videoen på. Bildet over er fra den annoterte ver­sjo­nen. Her dukker bak­grunnsin­for­masjon, f.eks. lenker til eksem­pler som omtales, opp neden­for vide­oruten etter hvert som du spiller av. Oppe til høyre kan du velge en annen ver­sjon: Se den i på Vimeo, på YouTube, eller last ned de enkelte episo­dene i MPEG-4-for­mat. Og du kan repub­lis­ere videoene, siden de er utstyrt med en Cre­ative Commons-lisens.

Til felles har de to videoene at de forteller his­to­ri­er om data og sta­tis­tikk; særlig Rosling bruk­er klas­siske fortel­ler­grep. Både direk­te og indi­rek­te får de dermed fram noe jeg er sikker på vil prege både jour­nal­is­ters og andres anven­delse av datak­ilder framover. Råda­ta er nød­vendig for å komme i gang, men så vil val­gene presse seg på: Hvor­for disse dataene? Hvor­for nå? Hvilken his­to­rie vil jeg fortelle? 

***
OPPDATERING: Video­jour­nal­ist Hen­rik D. Mey­er i Dagens Næringsliv møtte Hans Rosling i går. Her er resul­tatet — en spe­sial­p­re­sen­tasjon av Norges økonomiske utvikling siden 1800-tal­let, selvsagt støt­tet av Gapminder-verktøyet. 

Klikk på bildet for å se videoen på dn.no.

TEMA

D

atajour
nalisti
kk

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, Offentlige data. Offentlige data said: Data er best på film: …i hvert fall noen ganger: to essen­sielle video­er om data, sta­tis­tikk og jour­nal­is­tikk. http://bit.ly/gBGAU3 […]

til toppen