Noralv Veggeland: Foretaksmodellen i akademia (podkast)

Hvordan skal forholdet mellom universitetene og staten organiseres? Skal helseforetakene nå være forbilder? Podkast fra debattmøte.

Reg­jerin­gen har gått inn for utred­ning av en organ­isatorisk fore­taksmod­ell for å sikre uni­ver­sitetenes uavhengighet. Ini­tia­tivet har møtt kraftig kri­tikk. Et opprop som i vår sam­let flere tusen under­skrifter advarte om at slike ord­ninger «griper direk­te inn i den faglige fri­het og uni­ver­sitets­demokrati­et – styrings­for­men blir mer hier­arkisk og byråkratisk, og for­ret­ningsmes­sige hen­syn forskyver fokus på faglighet og viten­skapelige ide­al­er.» Skal helse­fore­tak­ene nå være for­bilder for universitetene?

Reg­jerin­gen la i juli fram man­datet for en “mulighetsstudie” om tilknyt­nings­former for uni­ver­siteter og høyskol­er. Fore­taksmod­ellen er et av alter­na­tivene som skal vurderes.

Noralv Veg­ge­land, pro­fes­sor i offentlig poli­tikk ved Høgskolen i Inn­lan­det, innledet om dette temaet på et møte i Forum for viten­skap og demokrati i Bergen 30. august 2018.
Ord­styr­er: Ing­jald Pilskog.

TEMA

U

niversi
tet

6 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen