Noralv Veggeland: Foretaksmodellen i akademia (podkast)

Hvordan skal forholdet mellom universitetene og staten organiseres? Skal helseforetakene nå være forbilder? Podkast fra debattmøte.

Regje­rin­gen har gått inn for utred­ning av en orga­ni­sa­to­risk fore­taks­mo­dell for å sik­re uni­ver­si­te­te­nes uav­hen­gig­het. Ini­tia­ti­vet har møtt kraf­tig kri­tikk. Et opp­rop som i vår sam­let fle­re tusen under­skrif­ter advar­te om at sli­ke ord­nin­ger «gri­per direk­te inn i den fag­li­ge fri­het og uni­ver­si­tets­de­mo­kra­ti­et – sty­rings­for­men blir mer hie­rar­kisk og byrå­kra­tisk, og for­ret­nings­mes­si­ge hen­syn for­sky­ver fokus på fag­lig­het og viten­ska­pe­li­ge idea­ler.» Skal helse­fore­ta­ke­ne nå være for­bil­der for uni­ver­si­te­te­ne?

Regje­rin­gen la i juli fram man­da­tet for en «mulig­hets­stu­die» om til­knyt­nings­for­mer for uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler. Fore­taks­mo­del­len er et av alter­na­ti­ve­ne som skal vur­de­res.

Noralv Vegge­land, pro­fes­sor i offent­lig poli­tikk ved Høg­sko­len i Inn­lan­det, inn­le­det om det­te tema­et på et møte i Forum for viten­skap og demo­kra­ti i Ber­gen 30. august 2018.
Ord­sty­rer: Ingjald Pil­skog.

TEMA

U

niversi
tet

6 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen