Datajournalistikk: Ikke bare for store medier

Haramsnytt avdekket mønstre i kommunepolitikken, "svart på kvitt".

Lokalavisen Haram­snytt kom­mer ut tirs­dag og fredag, dekker Haram og Sandøy i Møre og Roms­dal og hadde i 2009 et opplag på 2803 eksemplarer. 

Et opp­slag (pdf) avisen brak­te i mai i fjor vis­er at data­jour­nal­is­tikk ikke behøver å være for­be­holdt de store og ressurssterke redak­sjonene. Jour­nal­ist Willy Haram øns­ket å se nærmere på par­tienes aktivitet og gjen­nom­slag i kom­munestyret i Haram. Han gjorde hele jobben med datainnsam­ling og analyse selv. Her er hans egen beskrivelse:

“Det første eg gjorde var å kon­tak­te kom­munen for å få til­gang til ved­ta­ka i kom­munestyret dei tre siste åra. Det gjekk fint. Deretter star­ta arbei­det med reg­istrering av ved­ta­ka. Eg star­ta med 2007, og for kvart ved­tak noterte eg kva par­ti som hadde kome med fram­legg, og felles­fram­legg. Deretter under­søk­te eg kva ved­tak som fekk fleir­tal og dermed gjen­nom­slag i kom­munestyret. Reg­istreringa skjed­de med penn og papir. Då eg var fer­dig med alle tre åra, tas­ta eg tala inn i fleire reg­n­eark, fordelt på fram­legg, felles­fram­legg, gjen­nom­slag, år og poli­tisk parti.

Data­jour­nal­is­tikk i Haramsnytt.


Til dømes hadde eg eit reg­n­eark for «fram­legg». Sta­tis­tikken synte mel­lom anna at eit av oppo­sisjon­spar­tia hadde kome med fleire fram­legg enn det par­ti­et med flest rep­re­sen­tan­tar i kom­munestyret. Saman­lik­na eg dei tala med reg­n­ear­ket for «gjen­nom­slag» fann eg at sjølv om oppo­sisjon­spar­ti­et var aktivt med i kom­munestyret, hadde dei lite gjen­nom­slag. Det er vel kan­skje ikkje anna å vente, men med denne meto­den fekk innbyg­g­jarane og det poli­tiske miljøet sjå fak­ta, svart på kvitt.

Men kan­skje vel så vik­tig som å vise kva par­ti som fekk mest eller minst gjen­nom­slag, var å avs­løre at fleire av par­tia var sløve med å kome med fram­legg, og på den måten var lite aktive i den prak­tiske poli­tikken. Når alle data var på plass var det berre å skrive ut saka, og pre­sen­tere tala. Ved­tak i sam­band med kon­stitueringa var ikkje med i sta­tis­tikken eg laga.”

Ikke uven­tet van­ket det mest ros fra de poli­tik­erne som kom best ut av data­grunnlaget, forteller Haram.

Man kunne godt tenke seg at kom­munen gjorde tilgjen­gelig data­grunnlaget Willy Haram har gravd fram, slik at han kunne gå rett på analy­sen. Han har imi­dler­tid ikke fått noen sig­naler om at noe slikt er på gang ennå.

En kikk på Haram kom­munes nettst­ed vis­er for øvrig at innbyg­gerne kan finne fram til saks­doku­menter fra kom­munestyret og andre organ­er. Kom­munen har også postjour­nal liggende ute på nettst­edet, men ellers savnes infor­masjon om og til­gang til datakilder.

Kilder
Opp­slaget fra Haram­snytt er pre­sen­tert i LLAs ide- og kunnskaps­bank. Willy Harams pros­jek­tbeskriv­else sto først i et blog­ginn­legg om åpne data og datastøt­tet jour­nal­is­tikk på Origo-bloggen.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Thor Bjarne Bore and Offentlige data, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Fak­ta først: Data­jour­nal­is­tikk: Ikke bare for store medi­er http://bit.ly/hXWlr6 […]

  2. […] Les også: Data­jour­nal­is­tikk ikke bare for store medi­er (ekstern lenke: vox publica) […]

til toppen