Hva vil du vite om varsling?

Ad:varsel starter arbeidet med å bygge opp en kunnskapsbase om varsling. Hva trenger du å vite? Tips oss!

Er du en varsler? Vur­der­er du å varsle? Du er kan­skje pårørende, kol­le­ga eller arbei­ds­giv­er til en som har varslet? Eller er du kan­skje en som har vært gjen­stand for varsling ? Hvor du enn befinner deg på skalaen så har du helt sikkert behov for infor­masjon, hjelp eller bis­tand. Fortell oss på Ad:varsel hva du trenger:

 • varslet? Hva nå, hva gjør du etterpå?
 • før du varsler — vur­deringer knyt­tet til å varsle, tips for selv­forsvar, ansvarliget/forsvarlighet — for/imot?
 • anonym eller ikke?
 • forsvar mot represalier/sanksjoner fra arbeidsgiver?
 • lever/arbeider du med en som varslet — hva kan du vente deg — og hva kan du gjøre selv?
 • arbei­ds­giv­er? Hva gjør du når en arbei­d­stak­er varsler om kri­tikkverdi­ge forhold? Hvor­dan legge til rette for forsvarlig varsling?
 • hva gjør du når du er utsatt for feilak­tig kri­tikk eller ille­git­im varsling?
 • hva sier lov- og regelverk om varsling?

På Ad:varsel starter nå arbei­det med å grad­vis bygge opp en kunnskaps­base. For at den skal bli best mulig, trenger vi din hjelp. Kom med dine råd og syn­spunk­ter i kom­men­tar­fel­tet neden­for og fortell oss hva du kunne tenke deg å vite mer om. Du må gjerne fram­stå anonym, der­som du ønsker det.

TEMA

S

elvhjel
p

1 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. Det første man kan gjøre er jo å formi­dle kunnskap om hva en varsler fak­tisk er. Det er ikke utenke­lig mange per­son­er som sit­ter ube­visst i slike posisjon­er, som kan ha behov for bevis­st­gjøring på egen rolle som varsler.

  Banal, men enkel start.

 2. Veldig godt forslag, Mar­tin. Jeg etablerte net­topp en gruppe borte på http://www.advarsel.no for net­topp det.

til toppen