Hva vil du vite om varsling?

Ad:varsel starter arbeidet med å bygge opp en kunnskapsbase om varsling. Hva trenger du å vite? Tips oss!

Er du en vars­ler? Vur­de­rer du å vars­le? Du er kan­skje pårø­ren­de, kol­le­ga eller arbeids­gi­ver til en som har vars­let? Eller er du kan­skje en som har vært gjen­stand for vars­ling ? Hvor du enn befin­ner deg på ska­la­en så har du helt sik­kert behov for infor­ma­sjon, hjelp eller bistand. For­tell oss på Ad:varsel hva du tren­ger:

 • vars­let? Hva nå, hva gjør du etter­på?
 • før du vars­ler — vur­de­rin­ger knyt­tet til å vars­le, tips for selv­for­svar, ansvarliget/forsvarlighet — for/imot?
 • ano­nym eller ikke?
 • for­svar mot represalier/sanksjoner fra arbeids­gi­ver?
 • lever/arbeider du med en som vars­let — hva kan du ven­te deg — og hva kan du gjø­re selv?
 • arbeids­gi­ver? Hva gjør du når en arbeids­ta­ker vars­ler om kri­tikk­ver­di­ge for­hold? Hvor­dan leg­ge til ret­te for for­svar­lig vars­ling?
 • hva gjør du når du er utsatt for feil­ak­tig kri­tikk eller ille­gi­tim vars­ling?
 • hva sier lov- og regel­verk om vars­ling?

På Ad:varsel star­ter nå arbei­det med å grad­vis byg­ge opp en kunn­skaps­base. For at den skal bli best mulig, tren­ger vi din hjelp. Kom med dine råd og syns­punk­ter i kom­men­tar­fel­tet neden­for og for­tell oss hva du kun­ne ten­ke deg å vite mer om. Du må gjer­ne fram­stå ano­nym, der­som du øns­ker det.

TEMA

S

elvhjel
p

1 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. Det førs­te man kan gjø­re er jo å for­mid­le kunn­skap om hva en vars­ler fak­tisk er. Det er ikke uten­ke­lig man­ge per­soner som sit­ter ube­visst i sli­ke posi­sjo­ner, som kan ha behov for bevisst­gjø­ring på egen rol­le som vars­ler.

  Banal, men enkel start.

 2. Vel­dig godt for­slag, Mar­tin. Jeg etab­ler­te nett­opp en grup­pe borte på http://www.advarsel.no for nett­opp det.

til toppen