Nøkkeltall for arbeidsmarkedet — som regneark

Aktuelle tall for ledighet og ledige stillinger er nå tilgjengelig i regnearkformat.

NAV pub­lis­er­er en gang i måne­den opp­daterte hov­ed­tall for arbei­ds­markedet i Norge. Feb­ru­ar-tal­lene kom i dag, og de fleste medi­ene bringer nyhetsmeldinger om dette (se f.eks. Dagbladet.no/NTB, DN.no, Adres­sa).

Ingen av de nevnte redak­sjonene har imi­dler­tid gjort tall­ma­te­ri­alet tilgjen­gelig eller laget visu­alis­eringer, selv om NAV nå pub­lis­er­er tal­lene også i reg­n­ear­k­for­mat. Her kan du laste ned dataene i det redi­ger­bare xls-formatet:


Dette er et ganske innhold­srikt mate­ri­ale. For eksem­pel kan man se ledighet­sutviklin­gen fordelt på kjønn, yrke, alder og fylke. Det er også tall for utviklin­gen i antall ledi­ge still­inger fordelt på flere variabler. 

Blant ten­densene er at ledigheten går mye ned blant menn, blant annet for­di sek­torene bygg og anlegg og indus­tri er i ferd med å ansette folk igjen etter at de fikk seg en kraftig trøkk under finan­skrisen. Sam­tidig øker ledigheten i kvinnedomin­erte yrk­er i offentlig sek­tor, som NAV skriv­er.

Hvilke ten­denser ville du trukket fram? Hvor­dan ville du visu­alis­ert og pre­sen­tert NAV-dataene?

Jeg har lagt inn dataset­tet på datakilder.no. OBS: Alle kan legge inn datak­ilder på dette nettstedet.

OPPDATERING: Har­ald Groven har laget en visu­alis­er­ing av et annet NAV-datasett (se kom­mentaren). Det vis­er ledi­ge job­ber per kom­mune rel­a­tivt til folke­tall. Neden­for er et bildeut­snitt, men det anbe­fales sterkt å åpne filen i Google Earth!

Utsnitt av visu­alis­er­ing, ill. Har­ald Groven.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

4 KOMMENTARER

 1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, Offentlige data. Offentlige data said: Nøkkeltall for arbei­ds­markedet — som reg­n­eark: Aktuelle tall for ledighet og ledi­ge still­inger er nå tilgjen­geli… http://bit.ly/gYKYZr […]

 2. Ikke samme NAV-dataset­tet, men et mer detaljert: 

  Antall ledi­ge job­ber rel­a­tivt til folke­tall som pris­mekart i Google Earth:
  http://groven.no/utdno/nav/nav.kml

 3. Spen­nende! Jeg la inn et bildeut­snitt, så håper jeg mange fristes til å utforske det i Google Earth.

  Kan du si noe mer om dataset­tet og om hvor­dan du har laget visualiseringen?

 4. Dataset­tet er en ned­last­ning av NAVs alle ledi­ge still­inger fra NAVs still­ingsøk. Det innehold­er kom­mune og fylke som et av fel­tene. Siden det ikke innehold­er kom­mu­menum­mer, bare kom­mune­navn, blir det kluss med kom­muner med ikke­u­nikt navn (Bø, Herøy, Os, Sande, Nes, Våler). KML-fila er sta­tisk siden bare er en demo hva som kan lages av NAV datasett. Men den kunne med enkle grep blitt dynamisk, dvs at den opp­dateres fortløpende. 

  Pro­gram­vare og GIS-datasett for pris­mekartet i Google Earth er laget ved hjelp av Bjørn Sand­viks glim­rende KML-visu­alis­er­ingssys­tem http://blog.thematicmapping.org/

til toppen