Nøkkeltall for arbeidsmarkedet — som regneark

Aktuelle tall for ledighet og ledige stillinger er nå tilgjengelig i regnearkformat.

NAV pub­li­se­rer en gang i måne­den opp­da­ter­te hoved­tall for arbeids­mar­ke­det i Nor­ge. Febru­ar-tal­le­ne kom i dag, og de fles­te medie­ne brin­ger nyhets­mel­din­ger om det­te (se f.eks. Dagbladet.no/NTB, DN.no, Adres­sa).

Ingen av de nevn­te redak­sjo­ne­ne har imid­ler­tid gjort tall­ma­te­ria­let til­gjen­ge­lig eller laget visu­ali­se­rin­ger, selv om NAV nå pub­li­se­rer tal­le­ne også i regne­ark­for­mat. Her kan du las­te ned data­ene i det redi­ger­ba­re xls-for­ma­tet:


Det­te er et gans­ke inn­holds­rikt mate­ria­le. For eksem­pel kan man se ledig­hets­ut­vik­lin­gen for­delt på kjønn, yrke, alder og fyl­ke. Det er også tall for utvik­lin­gen i antall ledi­ge stil­lin­ger for­delt på fle­re vari­ab­ler.

Blant tenden­se­ne er at ledig­he­ten går mye ned blant menn, blant annet for­di sek­to­re­ne bygg og anlegg og indu­stri er i ferd med å anset­te folk igjen etter at de fikk seg en kraf­tig trøkk under finans­kri­sen. Sam­ti­dig øker ledig­he­ten i kvinne­do­mi­ner­te yrker i offent­lig sek­tor, som NAV skri­ver.

Hvil­ke tenden­ser vil­le du truk­ket fram? Hvor­dan vil­le du visu­ali­sert og pre­sen­tert NAV-data­ene?

Jeg har lagt inn data­set­tet på datakilder.no. OBS: Alle kan leg­ge inn data­kil­der på det­te nett­ste­det.

OPPDATERING: Harald Gro­ven har laget en visu­ali­se­ring av et annet NAV-data­sett (se kom­men­ta­ren). Det viser ledi­ge job­ber per kom­mu­ne rela­tivt til folke­tall. Neden­for er et bilde­ut­snitt, men det anbe­fa­les sterkt å åpne filen i Goog­le Earth!

Utsnitt av visu­ali­se­ring, ill. Harald Gro­ven.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

4 KOMMENTARER

 1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, Offent­li­ge data. Offent­li­ge data said: Nøk­kel­tall for arbeids­mar­ke­det — som regne­ark: Aktu­el­le tall for ledig­het og ledi­ge stil­lin­ger er nå til­gjen­ge­li… http://bit.ly/gYKYZr […]

 2. Ikke sam­me NAV-data­set­tet, men et mer detal­jert:

  Antall ledi­ge job­ber rela­tivt til folke­tall som pris­me­kart i Goog­le Earth:
  http://groven.no/utdno/nav/nav.kml

 3. Spen­nen­de! Jeg la inn et bilde­ut­snitt, så håper jeg man­ge fris­tes til å utfors­ke det i Goog­le Earth.

  Kan du si noe mer om data­set­tet og om hvor­dan du har laget visu­ali­se­rin­gen?

 4. Data­set­tet er en ned­last­ning av NAVs alle ledi­ge stil­lin­ger fra NAVs stil­ling­søk. Det inne­hol­der kom­mu­ne og fyl­ke som et av fel­te­ne. Siden det ikke inne­hol­der kom­mu­me­num­mer, bare kom­mune­navn, blir det kluss med kom­mu­ner med ikke­unikt navn (Bø, Her­øy, Os, San­de, Nes, Våler). KML-fila er sta­tisk siden bare er en demo hva som kan lages av NAV data­sett. Men den kun­ne med enk­le grep blitt dyna­misk, dvs at den opp­da­te­res fort­lø­pen­de.

  Pro­gram­vare og GIS-data­sett for pris­me­kar­tet i Goog­le Earth er laget ved hjelp av Bjørn Sand­viks glim­ren­de KML-visu­ali­se­rings­sys­tem http://blog.thematicmapping.org/

til toppen