Nyhetsbrev uke 8

Blant temaene: Nettnøytralitet, DAB-radio og momsregler.

Net­tnøy­tralitet er temaet i det nyeste inn­legget på Vox Pub­li­ca. Sven Egil Omdal tar i denne artikke­len for seg hvor­dan stri­den rundt net­tnøy­tralitet tilspiss­er seg i USA, og vis­er at debat­ten der er høyst rel­e­vant for Norge.

Kim Bark­er skriv­er på sin side om hvor­dan kvin­nelige kor­re­spon­den­ter nå også rap­porter­er om over­grep og sek­suell trakassering.

På Fak­ta først har Olav Anders Øvre­bø denne gan­gen skrevet to nye inn­legg om data­jour­nal­is­tikk. Øvre­bø pre­sen­ter­er både nyheter fra data- og jour­nal­is­tikk-fron­ten, og han tar for seg lokalavisen Haram­snytts bruk av slik jour­nal­is­tikk i et nyhetsoppslag.

Også på Pressens pris er det siden sist skrevet to nye inn­legg. Hal­l­vard Moe har tatt for seg spørsmålet om inn­føring av DAB-radio, og spør om dette vil føre til økt medie­mang­fold, mens Olav Anders Øvre­bø har skrevet om EU som vur­der­er lav­moms for dig­i­tale medier.

Pål Hivand skriv­er på bloggen Ad:varsel denne gang blant annet om Geir Skille­bæk som mis­tet jobben etter kri­tikk av ulve­jakt. Hivand har siden sist kom­met med flere nye inn­legg, og han tar både for seg utdelin­gen av Zola-prisen 2011 og gransknin­gen av en syke­hus­di­rek­tør. I til­legg etterl­yser han også tips om hva leserne ønsker å vite om varsling.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Førstk­om­mende fredag, 25. feb­ru­ar, arran­ger­er Samti­den debatt om Ashraf-sak­en på Lit­ter­aturhuset i Oslo, og 11. mars arran­geres et sem­i­nar om medi­estøt­teut­val­gets innstill­ing ved Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap, UiB. Besøk Ago­rakalen­deren for å få en full over­sikt over alle arrange­menter, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling “Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: eu-norge.org skriv­er om kroat­iske Duško Kos­tic som mot­tok stu­dentenes fred­spris for sin innsats for rom­folket, mens VG pre­sen­ter­er sitt redak­sjonelle reg­n­skap for 2010 på vg.no.

For å lese artiklene:

Gul­lko­rt og VIP-fil også på nettet?
Stri­den om net­tnøy­tralitet spiss­er seg til i USA, og Norge er ikke langt etter. Av Sven Egil Omdal.

Female For­eign Cor­re­spon­dents’ Code of Silence, Final­ly Broken
Most jour­nal­ists don’t report sex­u­al assault and rape. Lara Logan has bro­ken that code of silence. Av Kim Barker.

Fak­ta først:
Trafikkdød, “eldremil­liard”, etikksøk, utviklerfest

Litt om noen av de siste nyhetene fra data- og jour­nal­is­tikk-fron­ten. Av Olav Anders Øvrebø.

Data­jour­nal­is­tikk: Ikke bare for store medier
Haram­snytt avdekket møn­stre i kom­munepoli­tikken, “svart på kvitt”. Av Olav Anders Øvrebø.

Pressens pris
DAB => mediemangfold?

Reg­jerin­gen vil gi opp kul­tur­poli­tisk styring av kom­mer­siell radio. Av Hal­l­vard Moe.

EU vur­der­er lav­moms for dig­i­tale medier
Alt innhold bør skat­t­legges likt, men­er EU-kom­misjo­nen. Av Olav Anders Øvrebø.

Ad:varsel
Mis­tet jobben etter kri­tikk av ulvejakt

Mangeårig rovviltkon­takt Geir Skille­bæk kri­tis­erte forskere og statlige naturvern­myn­digheter for kri­tikkverdi­ge ulve­jak­t­metoder. Nå har Statens Natur­opp­syn gitt ham sparken. Av Pål Hivand.

Zola-prisen 2011 til lege Kjetil Karlsen
Zola-prisen 2011 ble 13. jan­u­ar i år tildelt fengsel­sle­gen Kjetil Karlsen for det motet han har utvist i kam­p­en for fangers ret­tigheter i norske fengsler. I 2005 varslet han om brudd på regelver­ket for bruk av iso­lat over­for fanger i Trom­sø fengsel. Av Pål Hivand.

Syke­hus­di­rek­tør blåste varsler
Syke­hus­di­rek­tør offentlig­gjorde kri­tikk og varslerens iden­titet ved Syke­huset Innherred. Nå skal sak­ens granskes av eksterne ekspert­er. Av Pål Hivand.

Hva vil du vite om varsling?
Ad:varsel starter arbei­det med å bygge opp en kunnskaps­base om varsling. Hva trenger du å vite? Tips oss! Av Pål Hivand.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen