Nyhetsbrev uke 8

Blant temaene: Nettnøytralitet, DAB-radio og momsregler.

Nett­nøy­tra­li­tet er tema­et i det nyes­te inn­leg­get på Vox Pub­li­ca. Sven Egil Omdal tar i den­ne artik­ke­len for seg hvor­dan stri­den rundt nett­nøy­tra­li­tet til­spis­ser seg i USA, og viser at debat­ten der er høyst rele­vant for Nor­ge.

Kim Bar­ker skri­ver på sin side om hvor­dan kvin­ne­li­ge kor­re­spon­den­ter nå også rap­por­te­rer om over­grep og sek­su­ell tra­kas­se­ring.

På Fak­ta først har Olav Anders Øvre­bø den­ne gan­gen skre­vet to nye inn­legg om data­jour­na­lis­tikk. Øvre­bø pre­sen­te­rer både nyhe­ter fra data- og jour­na­lis­tikk-fron­ten, og han tar for seg lokal­avi­sen Haram­snytts bruk av slik jour­na­lis­tikk i et nyhets­opp­slag.

Også på Pres­sens pris er det siden sist skre­vet to nye inn­legg. Hall­vard Moe har tatt for seg spørs­må­let om inn­fø­ring av DAB-radio, og spør om det­te vil føre til økt medie­mang­fold, mens Olav Anders Øvre­bø har skre­vet om EU som vur­de­rer lav­moms for digi­ta­le medi­er.

Pål Hivand skri­ver på blog­gen Ad:varsel den­ne gang blant annet om Geir Skil­le­bæk som mis­tet job­ben etter kri­tikk av ulve­jakt. Hivand har siden sist kom­met med fle­re nye inn­legg, og han tar både for seg utde­lin­gen av Zola-pri­sen 2011 og gransk­nin­gen av en syke­hus­di­rek­tør. I til­legg etter­ly­ser han også tips om hva leser­ne øns­ker å vite om vars­ling.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Først­kom­men­de fre­dag, 25. febru­ar, arran­ge­rer Sam­ti­den debatt om Ash­raf-saken på Lit­te­ra­tur­hu­set i Oslo, og 11. mars arran­ge­res et semi­nar om medie­støtte­ut­val­gets inn­stil­ling ved Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap, UiB. Besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling «Aktu­el­le len­ker». Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: eu-norge.org skri­ver om kroa­tis­ke Duško Kos­tic som mot­tok stu­den­te­nes freds­pris for sin inn­sats for rom­fol­ket, mens VG pre­sen­te­rer sitt redak­sjo­nel­le regn­skap for 2010 på vg.no.

For å lese artik­le­ne:

Gull­kort og VIP-fil også på net­tet?
Stri­den om nett­nøy­tra­li­tet spis­ser seg til i USA, og Nor­ge er ikke langt etter. Av Sven Egil Omdal.

Female For­eign Cor­re­spon­dents’ Code of Silen­ce, Final­ly Bro­ken
Most jour­na­lists don’t report sexu­al assault and rape. Lara Logan has bro­ken that code of silen­ce. Av Kim Bar­ker.

Fak­ta først:
Tra­fikk­død, “eldre­mil­li­ard”, etikk­søk, utvik­ler­fest

Litt om noen av de sis­te nyhe­te­ne fra data- og jour­na­lis­tikk-fron­ten. Av Olav Anders Øvre­bø.

Data­jour­na­lis­tikk: Ikke bare for sto­re medi­er
Haram­snytt avdek­ket mønst­re i kom­mune­po­li­tik­ken, “svart på kvitt”. Av Olav Anders Øvre­bø.

Pres­sens pris
DAB => medie­mang­fold?

Regje­rin­gen vil gi opp kul­tur­po­li­tisk sty­ring av kom­mer­si­ell radio. Av Hall­vard Moe.

EU vur­de­rer lav­moms for digi­ta­le medi­er
Alt inn­hold bør skatt­leg­ges likt, mener EU-kom­mi­sjo­nen. Av Olav Anders Øvre­bø.

Ad:varsel
Mis­tet job­ben etter kri­tikk av ulve­jakt

Mange­årig rov­vilt­kon­takt Geir Skil­le­bæk kri­ti­ser­te fors­ke­re og stat­li­ge natur­vern­myn­dig­he­ter for kri­tikk­ver­di­ge ulve­jakt­me­to­der. Nå har Sta­tens Natur­opp­syn gitt ham spar­ken. Av Pål Hivand.

Zola-pri­sen 2011 til lege Kje­til Karl­sen
Zola-pri­sen 2011 ble 13. janu­ar i år til­delt feng­sels­le­gen Kje­til Karl­sen for det motet han har utvist i kam­pen for fan­gers ret­tig­he­ter i nors­ke fengs­ler. I 2005 vars­let han om brudd på regel­ver­ket for bruk av iso­lat over­for fan­ger i Tromsø feng­sel. Av Pål Hivand.

Syke­hus­di­rek­tør blås­te vars­ler
Syke­hus­di­rek­tør offent­lig­gjor­de kri­tikk og vars­le­rens iden­ti­tet ved Syke­hu­set Inn­her­red. Nå skal sakens grans­kes av eks­ter­ne eks­per­ter. Av Pål Hivand.

Hva vil du vite om vars­ling?
Ad:varsel star­ter arbei­det med å byg­ge opp en kunn­skaps­base om vars­ling. Hva tren­ger du å vite? Tips oss! Av Pål Hivand.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen