Nyhetsbrev uke 5

Blant temaene: Fiendebilder, BBC og data i spillformat.

”Data i spill­for­mat øker inn­sikt og enga­sje­ment”, hev­der Nicholas Diakopou­los, og tar i en artik­kel for seg hvor­dan man kan bru­ke ele­men­ter fra spill i pre­sen­ta­sjon av data.

På Fak­ta først pre­sen­te­rer Olav Anders Øvre­bø den­ne gang to essen­si­el­le video­er om data, sta­ti­stikk og jour­na­lis­tikk, mens Jens Kjeld­sen siden sist har tatt for seg fiende­bil­der og ond­ska­pens reto­rikk på Reto­rikk­blog­gen.

På Pres­sens pris det siden sist kom­met to nye inn­legg. Hall­vard Moe har tatt for seg BBCs plan­lag­te kutt i nett­til­bu­det, og Olav Anders Øvre­bø har skre­vet om Medie­be­drif­te­nes øns­ke om en hasteend­ring av medie­støt­ten.

Også på blog­gen Ad:varsel har to nye inn­legg kom­met til siden sist. Pål Hivand har den­ne gan­gen både tatt for seg Wikile­aks og and­re nett­ste­der for vars­le­re, og han skri­ver at Ad:varsel har gått fra å være kun en blogg til også å bli et nett­sam­funn for vars­le­re.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. ARE­NA-fore­les­nin­gen med Geert Mak går av sta­be­len på Lit­te­ra­tur­hu­set i Oslo onsdag16. febru­ar, og 17. febru­ar invi­te­rer Euro­pa­be­ve­gel­sen i Oslo til åpent debatt­møte om data­lag­rings­di­rek­ti­vet. Besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling «Aktu­el­le len­ker». Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: aftenposten.no mel­der om at den nors­ke folke­tel­lin­gen fra 1910 nå er offent­lig­gjort og søk­bar på net­tet, og dagenmagazinet.no skri­ver at fler­tal­let av fol­ket nå er for tryk­kin­gen av kari­ka­tur­teg­nin­ge­ne.

For å lese artik­le­ne:

Data i spill­for­mat øker inn­sikt og enga­sje­ment
Nå som vi har til­gang til meng­der av data, hva skal vi gjø­re med dem? Av Nicholas Diakopou­los.

Fak­ta først:
Data er best på film

…i hvert fall noen gan­ger: to essen­si­el­le video­er om data, sta­ti­stikk og jour­na­lis­tikk. Av Olav Anders Øvre­bø

Reto­rikk­blog­gen
Fjende­bil­le­der

Hvad fik Jared Lee Lough­ner til at sky­de, såre og dræ­be uskyl­di­ge i Tucson. Fjende­bil­le­der og had kan være en del af for­kla­rin­gen. Av Jens Kjeld­sen.

Pres­sens pris
BBC kut­ter nettil­bu­det

Med pres­set øko­no­mi lan­se­rer BBC omfat­ten­de omleg­ging på nett. Av Hall­vard Moe.

Vil ha hasteend­ring av presse­støt­ten
Med pres­set øko­no­mi lan­se­rer BBC omfat­ten­de omleg­ging på nett. Av Olav Anders Øvre­bø.

Ad:varsel
Ingen fle­re løg­ner!

Det som kjenne­teg­ner WikiLe­aks’ lek­ka­sjer er ikke avslø­rin­ge­ne av våre sam­funns legi­ti­me hem­me­lig­he­ter, men makt­ha­ver­nes og mak­tens løg­ner. De for­tje­ner intet for­svar. Av Pål Hivand.

Ad:varsel – et nett­sam­funn for og av vars­le­re
Ad:varsel utvi­der fra blogg til nett­sam­funn åpent for alle inter­es­sert i vars­ling og ytrings­fri­het. Av Pål Hivand.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen