Zola-prisen 2011 til lege Kjetil Karlsen

Zola-prisen 2011 ble 13. januar i år tildelt fengselslegen Kjetil Karlsen for det motet han har utvist i kampen for fangers rettigheter i norske fengsler. I 2005 varslet han om brudd på regelverket for bruk av isolat overfor fanger i Tromsø fengsel.

Zola-prisen 2011 ble 13. jan­u­ar i år tildelt fengsel­sle­gen Kjetil Karlsen for det motet han har utvist i sin ure­d­de kamp for fangers ret­tigheter i norske fengsler. I 2005 varslet han om brudd på regelver­ket for bruk av iso­lat over­for fanger i Trom­sø Fengsel. Leg­en havnet i en bit­ter kon­flikt med ledelsen i Trom­sø fengsel og arbei­ds­giv­eren Trom­sø kom­mune etter at en innsatt forsøk­te å ta sitt eget liv på cel­la i 2008. Da Karlsen varslet Krim­i­nalom­sor­gen om det han betrak­tet som brudd på regelver­ket, ble han sus­pendert fra still­in­gen som fengsel­slege. Han ble senere gjeninnsatt som lege i Trom­sø. Karlsen under­streket i sin takke­tale at forhold­ene han opprin­nelig varslet om fremde­les ikke er bragt i orden:

De fleste sen­trale spørsmål i denne kon­flik­ten er fremde­les uavk­larte. Varslin­gen har ennå ikke ført til en eneste sys­tem­forbedring. Ingen innrøm­melser, ingen kon­sekvenser for noen ans­varlige per­son­er. Kon­flik­ten har avdekket at norsk prak­sis er på kol­lisjon­skurs med Europarådets fengsel­sre­gle­ment. Statlige fengselsmyn­digheter kan over­prøve klare, lokale medisinske vur­deringer uten noen form for kvalitetssikring og tilsyn.
Zola-prisen
Det er Forenin­gen til fremme av sivilt mot som del­er ut Zola-prisen hvert år. Prisen går til per­son­er som åpent og ure­dd har avdekket eller motar­bei­det forhold som truer men­neskeverd, demokrati og rettssikker­het i Norge. Tidligere prisvin­nere er blant andre Per-Yngve Mon­sen, Amal Ahden, Tore Sand­berg og Kadra Yusuf (tidl. Kadra Noor). Prisen deles så vidt mulig ut i tilknyt­ning til dagen for utgivelsen av Emile Zolas artikkel ”J’ac­cuse” den 13. jan­u­ar (1898).


TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen