Zola-prisen 2011 til lege Kjetil Karlsen

Zola-prisen 2011 ble 13. januar i år tildelt fengselslegen Kjetil Karlsen for det motet han har utvist i kampen for fangers rettigheter i norske fengsler. I 2005 varslet han om brudd på regelverket for bruk av isolat overfor fanger i Tromsø fengsel.

Zola-pri­sen 2011 ble 13. janu­ar i år til­delt feng­sels­le­gen Kje­til Karl­sen for det motet han har utvist i sin ured­de kamp for fan­gers ret­tig­he­ter i nors­ke fengs­ler. I 2005 vars­let han om brudd på regel­ver­ket for bruk av iso­lat over­for fan­ger i Tromsø Feng­sel. Legen hav­net i en bit­ter kon­flikt med ledel­sen i Tromsø feng­sel og arbeids­gi­ve­ren Tromsø kom­mu­ne etter at en inn­satt for­søk­te å ta sitt eget liv på cel­la i 2008. Da Karl­sen vars­let Kri­mi­nal­om­sor­gen om det han betrak­tet som brudd på regel­ver­ket, ble han sus­pen­dert fra stil­lin­gen som feng­sels­lege. Han ble sene­re gjen­inn­satt som lege i Tromsø. Karl­sen under­stre­ket i sin takke­tale at for­hol­de­ne han opp­rin­ne­lig vars­let om frem­de­les ikke er bragt i orden:

De fles­te sen­tra­le spørs­mål i den­ne kon­flik­ten er frem­de­les uav­klar­te. Vars­lin­gen har ennå ikke ført til en enes­te sys­tem­for­bed­ring. Ingen inn­røm­mel­ser, ingen kon­se­kven­ser for noen ansvar­li­ge per­soner. Kon­flik­ten har avdek­ket at norsk prak­sis er på kol­li­sjons­kurs med Euro­pa­rå­dets feng­sels­reg­le­ment. Stat­li­ge feng­sels­myn­dig­he­ter kan over­prø­ve kla­re, loka­le medi­sins­ke vur­de­rin­ger uten noen form for kva­li­tets­sik­ring og til­syn.
Zola-pri­sen
Det er For­enin­gen til frem­me av sivilt mot som deler ut Zola-pri­sen hvert år. Pri­sen går til per­soner som åpent og uredd har avdek­ket eller mot­ar­bei­det for­hold som tru­er men­neske­verd, demo­kra­ti og retts­sik­ker­het i Nor­ge. Tid­li­ge­re pris­vin­ne­re er blant and­re Per-Yng­ve Mon­sen, Amal Ahden, Tore Sand­berg og Kad­ra Yusuf (tidl. Kad­ra Noor). Pri­sen deles så vidt mulig ut i til­knyt­ning til dagen for utgi­vel­sen av Emi­le Zolas artik­kel ”J’ac­cu­se” den 13. janu­ar (1898).


TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen