Google-støtte til ny journalistikk

Også nordmenn kan delta i konkurranse om nyskapende journalistiske prosjekter.

Mens Google det siste tiåret har tjent penger i søkk og kav med sin søke­ord­baserte annon­se­mod­ell, har pilene pekt nedover for de tradis­jonelle medi­ene, de som ennå lev­er­er mesteparten av jour­nal­is­tikken. Mediebran­sjen har, til dels høyrøstet, krevd et sterkere engas­je­ment fra Google i dette spørsmålet: Hvor­dan skal jour­nal­is­tikk finan­sieres i framtiden?

De siste par årene har Google grad­vis beg­y­nt å ta kri­tikken mer alvorlig. Det ferskeste eksem­plet: Inter­na­tion­al Press Insti­tute i Wien har nylig utlyst en konkur­ranse om nyskap­ing innen dig­i­tal jour­nal­is­tikk, støt­tet med 2,7 mil­lion­er dol­lar (15 mil­lion­er kro­ner) av søkegi­gan­ten (småpenger for Google, men likev­el et inter­es­sant sig­nal). Konkur­ransen er åpen for alle, men pros­jek­tet må realis­eres i Europa, Afri­ka eller Midtøsten. Det søkes etter pros­jek­ter innen tre områder, med søk­nads­frist 1. juni 2011:

  • Nye plat­tformer
  • Bærekraftige for­ret­ningsmod­eller
  • Utdanning/kurs

Les mer om de ulike kat­e­goriene og kravene på pros­jek­tets nettsted. 

Den amerikanske jour­nal­is­ten James Fal­lows skrev i fjor en lengre artikkel om Googles jour­nal­is­tikk-relaterte pros­jek­ter og hvor­dan man tenker om dette i “the Googleplex”.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen