Google-støtte til ny journalistikk

Også nordmenn kan delta i konkurranse om nyskapende journalistiske prosjekter.

Mens Goog­le det sis­te tiåret har tjent pen­ger i søkk og kav med sin søke­ord­ba­ser­te annonse­mo­dell, har pile­ne pekt ned­over for de tra­di­sjo­nel­le medie­ne, de som ennå leve­rer meste­par­ten av jour­na­lis­tik­ken. Medie­bran­sjen har, til dels høy­røs­tet, krevd et ster­ke­re enga­sje­ment fra Goog­le i det­te spørs­må­let: Hvor­dan skal jour­na­lis­tikk finan­sie­res i fram­ti­den?

De sis­te par åre­ne har Goog­le grad­vis begynt å ta kri­tik­ken mer alvor­lig. Det fers­kes­te eksemp­let: Inter­na­tio­nal Press Insti­tute i Wien har nylig utlyst en kon­kur­ran­se om nyska­ping innen digi­tal jour­na­lis­tikk, støt­tet med 2,7 mil­lio­ner dol­lar (15 mil­lio­ner kro­ner) av søke­gi­gan­ten (små­pen­ger for Goog­le, men like­vel et inter­es­sant sig­nal). Kon­kur­ran­sen er åpen for alle, men pro­sjek­tet må rea­li­se­res i Euro­pa, Afri­ka eller Midt­østen. Det søkes etter pro­sjek­ter innen tre områ­der, med søk­nads­frist 1. juni 2011:

  • Nye platt­for­mer
  • Bære­kraf­ti­ge for­ret­nings­mo­del­ler
  • Utdanning/kurs

Les mer om de uli­ke kate­go­ri­ene og kra­ve­ne på pro­sjek­tets nett­sted.

Den ame­ri­kans­ke jour­na­lis­ten James Fal­lows skrev i fjor en leng­re artik­kel om Goog­les jour­na­lis­tikk-rela­ter­te pro­sjek­ter og hvor­dan man ten­ker om det­te i «the Google­plex».

TEMA

J

ournali
stikk

129 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen