Politikk, makt og varsling

Det som kjennetegner den siste tids overgrepssaker i FrP, er ikke at partiledelsen ikke har vært varslet. Man har bare ikke gjort noe med kunnskapen om dem.

FrP-ung­doms­po­li­ti­ker Hanne Blå­fjell­dal skri­ver i en kom­men­tar i Dags­avi­sen at poli­tis­ke orga­ni­sa­sjo­ner og poli­ti­ke­re har godt av å reflek­te­re rundt egne rol­ler og makt­struk­tu­rer. Blå­fjell­dal sier hun fryk­ter at hun ikke klar­te å kom­bi­ne­re rol­len som nest­for­mann i FpU og sam­ti­dig være et med­men­nes­ke som folk føl­te de kun­ne snak­ke med om sen­si­ti­ve ting:

Som ung og ny i FpU had­de eg ein enorm beund­ring for dei med posisjonar.Den beund­rin­ga du sjølv had­de for «leiar­stjer­ne­ne» gløy­mer du når du blir «leiar­stjer­ne» sjølv. Då eg var nest­for­mann i FpU, tenk­te eg ald­ri på meg sjølv som eit makt­men­nes­ke. Min størs­te feil var nok å ikkje erkjen­ne kva for makt eg had­de.

Selv­be­visst­het rundt makt og rol­ler er en god start, men selv­sagt ikke til­strek­ke­lig for å sik­re at den som vars­ler om alvor­li­ge kri­tikk­ver­di­ge for­hold behand­les kor­rekt. Den sis­te tids saker i FrP skyl­des ikke at parti­le­del­sen ikke har visst, men at mak­ten ikke har øns­ket å hand­le på bak­grunn av infor­ma­sjo­nen de har fått — fra uli­ke vars­le­re.

Vars­ling om høve som involve­rer men­nes­ke med makt er vans­ke­leg – uan­sett. Det­te gjeld i FpU, som i alle and­re orga­ni­sa­sjo­nar som involve­rer folk med kjens­ler. Som med­men­nes­ke og makt­men­nes­ke har vi alle eit ansvar for å lage ein kul­tur som opp­munt­rar folk til å seie i frå viss dei føler dei er utsett for urett. Uan­sett kven det involve­rer og kva skul­din­ga­ne går ut på.

Den bes­te måten å opp­ford­re til vars­ling på, er å sør­ge for at vars­ler­ne behand­les ansten­dig og kor­rekt. Og at mak­ten fak­tisk fore­tar seg noe når de vars­les om at noe er galt. For hva skul­le ellers være for­må­let med å vars­le mak­ten? Sjele­sorg og trøst kan man hen­te hos helt and­re aktø­rer.

Er det sym­pto­ma­tisk at hun kal­ler artik­ke­len «Vi har alle et ansvar»? Vi vet jo at når «alle har ansvar», er det i prak­sis ingen som har det.

Artik­ke­len er opp­rin­ne­lig pub­li­sert på blog­gen Ad:varsel.

TEMA

F

remskri
ttspart
iet

25 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen