Sykepleiere hedres etter varsling

Sykepleierne Gjertrud Hannasvik og Oline Lothe Hesselberg mottok ytrings- og varslingsprisen Stockmanns hammer for årene 2010 og 2011. De fikk prisen for avsløringene av venteliste-juks ved Sykehuset Asker og Bærum og de kritikkverdige arbeidsforholdene ved Ammerudlunden Sykehjem.

Juryens for­mann, advokat Rune Berg, uttaler i en pressemelding:

Begge er verdi­ge vin­nere av prisen Stock­manns ham­mer. Vi har der­for val­gt å dele ut prisen både for 2010 og 2011 i år.

Repre­salier
I juryens begrun­nelse for pris­tildelin­gene het­er det at prisvin­nerne hver på sin måte har  satt søkel­y­set på uverdi­ge forhold i norsk helsevesen.Hannasvik doku­menterte 100 til­feller av pasien­ter, som stikk i strid med medisinske behov, ble  fly­t­tet nedover på ven­telis­tene. Dette med­førte  store lidelser for de berørte pasien­tene, og kunne i noen til­feller vært livstru­ende. Juryen under­strek­er at Han­nasvik opplevde å bli isol­ert på Syke­huset Asker og Bærum etter avs­lørin­gen, og min­ner om at repre­salier mot varsler er i strid med norsk lov.

Oline Hes­sel­berg var ny som tillitsval­gt og hadde nylig skol­ert seg i lover og regler høsten 2010. Som tillitsval­gt avdekket hun at hov­ed­sak­lig uten­landske arbei­d­stakere ble tilbudt uverdi­ge boforhold i til­legg til ulovlig arbei­d­stid ved Ammerud­lun­den Syke­hjem. Føl­gene av denne avs­lørin­gen fikk store sam­funns­mes­sige kon­sekvenser og ram­met beman­nings­byrået Adec­co i særdeleshet.

Ytrings- og varsler­prisen Stock­manns Ham­mer deles ut av stif­telsen Byggfag.

TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen