Sykepleiere hedres etter varsling

Sykepleierne Gjertrud Hannasvik og Oline Lothe Hesselberg mottok ytrings- og varslingsprisen Stockmanns hammer for årene 2010 og 2011. De fikk prisen for avsløringene av venteliste-juks ved Sykehuset Asker og Bærum og de kritikkverdige arbeidsforholdene ved Ammerudlunden Sykehjem.

Jury­ens for­mann, advo­kat Rune Berg, utta­ler i en presse­mel­ding:

Beg­ge er ver­di­ge vin­ne­re av pri­sen Stock­manns ham­mer. Vi har der­for valgt å dele ut pri­sen både for 2010 og 2011 i år.

Repre­sa­li­er
I jury­ens begrun­nel­se for pris­til­de­lin­ge­ne heter det at pris­vin­ner­ne hver på sin måte har  satt søke­ly­set på uver­di­ge for­hold i norsk helsevesen.Hannasvik doku­men­ter­te 100 til­fel­ler av pasi­en­ter, som stikk i strid med medi­sins­ke behov, ble  flyt­tet ned­over på vente­lis­te­ne. Det­te med­før­te  sto­re lidel­ser for de berør­te pasi­en­te­ne, og kun­ne i noen til­fel­ler vært livs­tru­en­de. Jury­en under­stre­ker at Hann­asvik opp­lev­de å bli iso­lert på Syke­hu­set Asker og Bærum etter avslø­rin­gen, og min­ner om at repre­sa­li­er mot vars­ler er i strid med norsk lov.

Oli­ne Hess­el­berg var ny som til­lits­valgt og had­de nylig sko­lert seg i lover og reg­ler høs­ten 2010. Som til­lits­valgt avdek­ket hun at hoved­sak­lig uten­lands­ke arbeids­ta­ke­re ble til­budt uver­di­ge bofor­hold i til­legg til ulov­lig arbeids­tid ved Amme­rud­lun­den Syke­hjem. Føl­ge­ne av den­ne avslø­rin­gen fikk sto­re sam­funns­mes­si­ge kon­se­kven­ser og ram­met beman­nings­by­rå­et Adecco i sær­de­les­het.

Ytrings- og vars­ler­pri­sen Stock­manns Ham­mer deles ut av stif­tel­sen Bygg­fag.

TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen