«Jeg holder fast ved troen på at friheten er sterkere enn frykten.»

Hans Majestet Kongens tale etter tragediene i Oslo og på Utøya, holdt 23. juli 2011.

(Talen kan også ses i video­opp­tak på nrk.no).

***

Nor­ge er ram­met av en nasjo­nal tra­ge­die. Det vi inder­lig håpet ald­ri vil­le skje, har like­vel skjedd.

På Sund­vol­den i dag møt­te vi unge men­nes­ker og deres pårø­ren­de som del­te sine gru­som­me his­to­ri­er med oss. De har gjen­nom­levd et døgn som ingen av oss kan set­te oss inn i. Våre tan­ker og dypes­te med­fø­lel­se går til alle dem som er ram­met, i Oslo og på Utøya.

Poli­ti­et, hjelpe­mann­ska­per, helse­per­so­nell og fri­vil­li­ge har kjem­pet for å red­de liv og gjort en helte­mo­dig inn­sats for oss alle, også med fare for egne liv. Alle er vi pre­get av det­te ufat­te­li­ge som har slått inn over oss, og har med van­tro tatt imot nyhe­te­ne om det øken­de antall døde.

Midt i alt det von­de og uover­sikt­li­ge har vi sett Stats­mi­nis­te­ren, Regje­rin­gen og depar­te­men­te­ne hånd­te­re situa­sjo­nen på en utmer­ket måte.

Både som enkelt­men­nes­ker og som nasjon vil vi bru­ke lang tid på å for­døye og bear­bei­de inn­trykk, sorg og følel­ser. I den­ne pro­ses­sen tren­ger vi hver­and­re. Over hele lan­det har men­nes­ker mis­tet noen de er glad i. Det er man­ge barn og unge som er red­de i dag. De må vi ta spe­si­elt godt vare på. For man­ge er det vik­tig å være sam­men, mens and­re har behov for stil­le reflek­sjon. Det er godt at lan­dets kir­ker er åpne for alle som øns­ker å ten­ne lys og tren­ger et sted å være. Det er også flott at loka­le myn­dig­he­ter og fri­vil­li­ge orga­ni­sa­sjo­ner har et til­bud til dem som føler behov for å kom­me sammen.

Det er frem­de­les mye vi ikke vet om bak­grun­nen for gårs­da­gens gru­ful­le hen­del­ser, og det er vik­tig at vi lar de ansvar­li­ge arbei­de med å få klar­het i det­te. Men noe vet vi: Hand­lin­ge­ne som ble utført i Oslo og på Utøya er et angrep på det nors­ke sam­fun­net vi set­ter så høyt. Og de er et angrep på kjer­nen av det nors­ke demokrati.

Det er når nasjo­nen vår blir satt på prø­ve at styr­ken, sam­hol­det og motet til det nors­ke folk blir tyde­lig. Nå står vi fast ved ver­di­ene våre.

Jeg hol­der fast ved tro­en på at fri­he­ten er ster­ke­re enn frykten.

Jeg hol­der fast ved tro­en på et åpent norsk demo­kra­ti og samfunnsliv.

Jeg hol­der fast ved tro­en på våre mulig­he­ter til å leve fritt og trygt i vårt eget land.

TEMA

T

erroran
grepet
22. jul
i 2011

21 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. Lucidus says:

  Et Vik­tig Brev ble over­le­vert Kong Harald, og video­do­ku­men­tert her.

  «Point of Return kal­ler kon­gen til råd»
  http://www.youtube.com/watch?v=ILKFhqFaeGU

  Med bud­ska­pet friskt i min­ne, gir Kon­gens råd og opp­ford­rin­ger stor grunn til ettertanke.
  Vi er alle ansvar­li­ge for å bidra med å få klar­het ut av hva som egent­lig skjed­de og hva som er i ferd med å skje…

 2. Med pub­li­se­rin­gen av kong Haralds og stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­bergs taler øns­ket vi å bidra til doku­men­ta­sjo­nen av det nors­ke sam­fun­nets reak­sjon på ter­ror­an­gre­pe­ne. Vi vil­le også støt­te bud­ska­pet om demo­kra­ti, åpen­het og fri­het. Dis­se teks­te­ne synes vi står best for seg selv, og det var ikke inten­sjo­nen å ha åpent kom­men­tar­felt under dem. Vi bekla­ger glip­pen og har nå stengt for ytter­li­ge­re kom­men­ta­rer. For øvrig er det natur­lig for oss å ven­de til­ba­ke til og kom­men­te­re tale­ne på redak­sjo­nell plass sene­re — da med åpent kom­men­tar­felt, som sedvanlig.

  Gene­relt vil det, som før, bli rike­lig anled­ning til poli­tisk dis­ku­sjon og ide­de­batt — og gjer­ne sati­re — her på Vox Pub­li­ca framover.

  Olav A. Øvre­bø, redak­tør i Vox Publica.

til toppen