“Jeg holder fast ved troen på at friheten er sterkere enn frykten.”

Hans Majestet Kongens tale etter tragediene i Oslo og på Utøya, holdt 23. juli 2011.

(Tal­en kan også ses i videoopp­tak på nrk.no).

***

Norge er ram­met av en nasjon­al tragedie. Det vi inderlig håpet aldri ville skje, har likev­el skjedd.

På Sund­vold­en i dag møtte vi unge men­nesker og deres pårørende som delte sine gru­somme his­to­ri­er med oss. De har gjen­nom­levd et døgn som ingen av oss kan sette oss inn i. Våre tanker og dypeste med­følelse går til alle dem som er ram­met, i Oslo og på Utøya.

Poli­ti­et, hjelpe­mannskaper, helseper­son­ell og friv­il­lige har kjem­pet for å red­de liv og gjort en hel­te­modig innsats for oss alle, også med fare for egne liv. Alle er vi preget av dette ufat­telige som har slått inn over oss, og har med vantro tatt imot nyhetene om det økende antall døde.

Midt i alt det vonde og uover­sik­tlige har vi sett Statsmin­is­teren, Reg­jerin­gen og departe­mentene håndtere situ­asjo­nen på en utmer­ket måte.

Både som enkelt­men­nesker og som nasjon vil vi bruke lang tid på å fordøye og bear­bei­de inntrykk, sorg og følelser. I denne pros­essen trenger vi hveran­dre. Over hele lan­det har men­nesker mis­tet noen de er glad i. Det er mange barn og unge som er red­de i dag. De må vi ta spe­sielt godt vare på. For mange er det vik­tig å være sam­men, mens andre har behov for stille reflek­sjon. Det er godt at lan­dets kirk­er er åpne for alle som ønsker å tenne lys og trenger et sted å være. Det er også flott at lokale myn­digheter og friv­il­lige organ­isas­jon­er har et tilbud til dem som føler behov for å komme sammen.

Det er fremde­les mye vi ikke vet om bak­grun­nen for gårs­da­gens gru­fulle hen­delser, og det er vik­tig at vi lar de ans­varlige arbei­de med å få klarhet i dette. Men noe vet vi: Han­dlin­gene som ble utført i Oslo og på Utøya er et angrep på det norske sam­fun­net vi set­ter så høyt. Og de er et angrep på kjer­nen av det norske demokrati.

Det er når nasjo­nen vår blir satt på prøve at styrken, samhold­et og motet til det norske folk blir tydelig. Nå står vi fast ved ver­di­ene våre.

Jeg hold­er fast ved troen på at fri­heten er sterkere enn frykten.

Jeg hold­er fast ved troen på et åpent norsk demokrati og samfunnsliv.

Jeg hold­er fast ved troen på våre muligheter til å leve fritt og trygt i vårt eget land.

TEMA

T

erroran
grepet
22. jul
i 2011

21 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. Lucidus says:

  Et Vik­tig Brev ble over­lev­ert Kong Har­ald, og videodoku­mentert her.

  “Point of Return kaller kon­gen til råd”
  http://www.youtube.com/watch?v=ILKFhqFaeGU

  Med bud­skapet friskt i minne, gir Kon­gens råd og opp­for­dringer stor grunn til ettertanke.
  Vi er alle ans­varlige for å bidra med å få klarhet ut av hva som egentlig skjed­de og hva som er i ferd med å skje…

 2. Med pub­lis­erin­gen av kong Har­alds og statsmin­is­ter Jens Stoltenbergs taler øns­ket vi å bidra til doku­men­tasjo­nen av det norske sam­fun­nets reak­sjon på ter­ro­ran­grepene. Vi ville også støtte bud­skapet om demokrati, åpen­het og fri­het. Disse tek­stene synes vi står best for seg selv, og det var ikke inten­sjo­nen å ha åpent kom­men­tar­felt under dem. Vi beklager glip­pen og har nå stengt for ytterligere kom­mentar­er. For øvrig er det naturlig for oss å vende tilbake til og kom­mentere tal­ene på redak­sjonell plass senere — da med åpent kom­men­tar­felt, som sedvanlig.

  Generelt vil det, som før, bli rike­lig anled­ning til poli­tisk diskusjon og idede­batt — og gjerne satire — her på Vox Pub­li­ca framover.

  Olav A. Øvre­bø, redak­tør i Vox Publica.

til toppen