Terrorangrepet: Kommentarer og analyser

En samling av analyser og kommentarer om tragedien 22. juli 2011.

Etter bombe­an­gre­pet i Oslo og mas­sa­kren på Utøya har det nors­ke sam­fun­net rea­gert med en ro og ver­dig­het som har gjort dypt inn­trykk. Stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg har i taler gjen­tat­te gan­ger slått fast at vårt svar på ter­ro­ren skal være mer demo­kra­ti og mer åpen­het.

En av demo­kra­ti­ets bære­bjel­ker er en åpen og fri menings­ut­veks­ling. I dage­ne som er gått siden 22. juli har nors­ke medi­er, skri­ben­ter og sam­funns­bor­ge­re pub­li­sert og delt sine syns­punk­ter og ana­ly­ser av ter­ror­an­gre­pet og dets bak­grunn. Vi for­sø­ker å sam­le noen av de bes­te av dis­se teks­te­ne. Lis­ten neden­for blir opp­da­tert etter hvert som vi fin­ner nye saker, også fra uten­lands­ke kil­der.

Vi set­ter pris på tips om teks­ter du mener bur­de være med. Kon­takt oss på epost (voxpublica@infomedia.uib.no) eller Twit­ter: @voxpubl.

Artik­le­ne blir lag­ret på bok­merke­tje­nes­ten Deli­cious med stikk­ord 22072011.

TEMA

T

erroran
grepet
22. jul
i 2011

21 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen