– Facebook er ikke gratis

Prisen du betaler er alle de personlige opplysningene du legger inn.

— Folk må skjøn­ne at selv om det er gra­tis å være med, så er det ikke det. Jo mer infor­ma­sjon du leg­ger inn, jo mer tje­ner Face­bo­ok, sier infor­ma­sjons­råd­gi­ver Lars-Hen­rik P. Michel­sen i Data­til­sy­net.

Face­bo­ok plan­leg­ger børs­no­te­ring om et års tid. Med en bru­ker­mas­se på 750 mil­lio­ner er det ingen tvil om at tje­nes­ten sit­ter på en bety­de­lig meng­de infor­ma­sjons­ka­pi­tal.

— Det er vik­tig at folk er klar over at alt er fri­vil­lig. Der­for er det vik­tig at bru­ker­ne har kon­troll. Opp­lys­nin­ger skal ikke bli pub­li­sert uten ditt sam­tyk­ke, sier Michel­sen.

Infor­ma­sjo­nen er såpass ver­di­full at Michel­sen mener at det er grun­nen til at det er så vans­ke­lig å slet­te en bru­ker­pro­fil på Face­bo­ok.

Data­til­sy­nets Lars-Hen­rik P. Michel­sen: Vær var­som på Face­bo­ok (foto: Hans Fred­rik Asbjørn­sen)


— Det å slet­te en pro­fil er vel­dig godt gjemt. Det er enkelt å deak­ti­ve­re, men å slet­te en bru­ker perm­a­nent er vel­dig vans­ke­lig, sier Michel­sen.
— Når det er ”easy in” bør det også være ”easy out”. Face­bo­ok er like vel­dig man­ge and­re der, det skal være vans­ke­lig å slet­te en bru­ker­pro­fil. Og hvor­for det? Pro­fi­len inne­hol­der mye ver­di­full infor­ma­sjon for Face­bo­ok.

Skreddersydde annonser

Face­bo­ok til­byr skred­der­syd­de mål­grup­per for reklame­bran­sjen. Om et fir­ma vil annon­se­re sine pro­duk­ter til homo­fi­le menn i Ber­gen som stem­mer Arbei­der­par­ti­et, kan Face­bo­ok til­by den­ne mål­grup­pen. Annon­sø­rer får vel å mer­ke ikke til­gang til noen form for iden­ti­fi­ser­bar infor­ma­sjon fra Face­bo­ok.

Data­til­sy­net har de sis­te åre­ne job­bet sys­te­ma­tisk med Face­bo­ok og nylig fikk de svar på en rek­ke spørs­mål de send­te til det sosia­le medi­et. Der kom det blant annet frem at til og med det du skri­ver i fri­tekst-områ­det, som sta­tus-opp­da­te­rin­ger, blir pluk­ket opp av Face­bo­ok. Skul­le du fin­ne på å skri­ve en sta­tus­mel­ding om vind­sur­fing, vil du kun­ne opp­le­ve å se annon­ser om akku­rat det.

— Det­te var en klar­gjø­ring som kom frem nå. Folk må være klar over at om de skri­ver mye om for eksem­pel vind­sur­fing, så kan Face­bo­ok til­by dem rekla­me om det, sier Michel­sen.

— Vi gjor­de en test der vi end­ret sta­tus fra å være i et for­hold til å være sin­gel. Da fikk vi opp annon­ser om dating. Lig­nen­de skjed­de da vi skrev om en ferie i Roma. Da fikk vi annon­ser om helge­tu­rer.

Umerkelige endringer

Data­til­sy­net opp­le­ver det som kri­tikk­ver­dig at nye end­rin­ger i Face­bo­oks sys­te­mer auto­ma­tisk blir inte­grert hos bru­ker­ne. Det­te gjel­der spe­si­elt end­rin­ger som påvir­ker per­son­ver­net.

— Det som bur­de vært prak­sis var at når det kom nye ver­sjo­ner som påvir­ket per­son­ver­net, så bur­de det­te vært noe du måt­te vel­ge i ste­det for at det kom auto­ma­tisk, sier Michel­sen.
— Det­te er kri­tikk­ver­dig, men de bry­ter ingen lover.

Når det kom­mer nye ver­sjo­ner og opp­da­te­rin­ger hele tiden, skal det mye til å føl­ge med på abso­lutt alt. Michel­sen mener også at stan­dard­inn­stil­lin­ge­ne bur­de vært anner­le­des.

— Utgangs­punk­tet bur­de være å spre minst mulig. De som har lyst å dele alt skal få lov til det, sier han.

— Ikke tydelige nok

Hen­sik­ten med spørs­må­le­ne Data­til­sy­net send­te til Face­bo­ok var å klarg­gjø­re hvor­dan Face­bo­ok hen­ter inn og bru­ker per­son­opp­lys­nin­ger. På spørs­mål fra Bro­stein sva­rer Data­til­sy­net at det er for tid­lig å kon­klu­de­re med noe som helst, spe­si­elt om Face­bo­ok bry­ter per­son­ver­net.

— Face­bo­ok er stort og for­and­rer seg sta­dig. Et svar kan gjer­ne gene­re­re nye spørs­mål. Kjerne­pro­ble­met med inter­nett er hvil­ket lov­verk man må for­hol­de seg til. Er det der ser­ve­ren lig­ger, eller der bru­ke­ren er, spør Michel­sen.

For Face­bo­ok er sva­ret gitt. Med sitt euro­pe­is­ke hoved­kon­tor i Irland for­hol­der de seg til per­son­vern­lov­giv­nin­gen som gjel­der for EU. Men også fra EU-kom­mi­sjo­nen er det kom­met kri­tikk av per­son­vern­prak­si­sen, og kom­mis­sær Vivi­ane Reding har vars­let inn­skjer­ping av reg­le­ne.

Face­bo­ok har like­vel til­pas­set tje­nes­ten sin for nors­ke bru­ke­re. I Nor­ge er det ikke lov å pub­li­se­re bil­der av and­re uten sam­tyk­ke. Som norsk bru­ker kan man be Face­bo­ok om å få bil­der fjer­net ved å fyl­le ut et lite skje­ma.

Er Face­bo­oks ’Pri­vacy Poli­cy’ tyde­lig nok til at de rett­fer­dig­gjør alt de bru­ker per­son­opp­lys­nin­ge­ne til?
— Had­de alt vært tyde­lig, had­de vi ikke hatt behov for å sen­de brev. De har nok blitt bed­re i for­hold til tid­li­ge­re ver­sjo­ner, men det er frem­de­les ikke per­fekt, sier Michel­sen.

Artik­ke­len ble først pub­li­sert i nett­avi­sen Bro­stein.

TEMA

F

acebook

75 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] Vox Pub­li­ca Share and […]

  2. […] Vox Pub­li­ca had­de en inter­es­sant artik­kel om hvor­dan Face­bo­ok nå skred­der­syr rekla­me til oss, basert på det vi leg­ger ut, for så vidt […]

til toppen