– Facebook er ikke gratis

Prisen du betaler er alle de personlige opplysningene du legger inn.

— Folk må skjønne at selv om det er gratis å være med, så er det ikke det. Jo mer infor­masjon du leg­ger inn, jo mer tjen­er Face­book, sier infor­masjon­sråd­giv­er Lars-Hen­rik P. Michelsen i Datatilsynet.

Face­book plan­leg­ger børsno­ter­ing om et års tid. Med en bruk­er­masse på 750 mil­lion­er er det ingen tvil om at tjen­esten sit­ter på en bety­delig mengde informasjonskapital.

— Det er vik­tig at folk er klar over at alt er friv­il­lig. Der­for er det vik­tig at bruk­erne har kon­troll. Opplysninger skal ikke bli pub­lis­ert uten ditt sam­tykke, sier Michelsen.

Infor­masjo­nen er såpass verdi­full at Michelsen men­er at det er grun­nen til at det er så vanske­lig å slette en bruk­er­pro­fil på Facebook.

Datatil­synets Lars-Hen­rik P. Michelsen: Vær var­som på Face­book (foto: Hans Fredrik Asbjørnsen)


— Det å slette en pro­fil er veldig godt gjemt. Det er enkelt å deak­ti­vere, men å slette en bruk­er per­ma­nent er veldig vanske­lig, sier Michelsen.
— Når det er ”easy in” bør det også være ”easy out”. Face­book er like veldig mange andre der, det skal være vanske­lig å slette en bruk­er­pro­fil. Og hvor­for det? Pro­filen innehold­er mye verdi­full infor­masjon for Facebook.

Skreddersydde annonser

Face­book tilbyr skred­der­sy­dde mål­grup­per for reklame­bran­sjen. Om et fir­ma vil annon­sere sine pro­duk­ter til homofile menn i Bergen som stem­mer Arbei­der­par­ti­et, kan Face­book til­by denne mål­grup­pen. Annon­sør­er får vel å merke ikke til­gang til noen form for iden­ti­fis­er­bar infor­masjon fra Facebook.

Datatil­synet har de siste årene job­bet sys­tem­a­tisk med Face­book og nylig fikk de svar på en rekke spørsmål de sendte til det sosiale medi­et. Der kom det blant annet frem at til og med det du skriv­er i fritekst-området, som sta­tus-opp­da­teringer, blir plukket opp av Face­book. Skulle du finne på å skrive en sta­tus­meld­ing om vin­d­surf­ing, vil du kunne oppleve å se annonser om akku­rat det.

— Dette var en klargjøring som kom frem nå. Folk må være klar over at om de skriv­er mye om for eksem­pel vin­d­surf­ing, så kan Face­book til­by dem reklame om det, sier Michelsen.

— Vi gjorde en test der vi endret sta­tus fra å være i et forhold til å være sin­gel. Da fikk vi opp annonser om dat­ing. Lig­nende skjed­de da vi skrev om en ferie i Roma. Da fikk vi annonser om helgeturer.

Umerkelige endringer

Datatil­synet opplever det som kri­tikkverdig at nye endringer i Face­books sys­te­mer automa­tisk blir inte­gr­ert hos bruk­erne. Dette gjelder spe­sielt endringer som påvirk­er personvernet.

— Det som burde vært prak­sis var at når det kom nye ver­sjon­er som påvir­ket per­son­ver­net, så burde dette vært noe du måtte velge i stedet for at det kom automa­tisk, sier Michelsen.
— Dette er kri­tikkverdig, men de bry­ter ingen lover.

Når det kom­mer nye ver­sjon­er og opp­da­teringer hele tiden, skal det mye til å følge med på abso­lutt alt. Michelsen men­er også at stan­dard­innstill­in­gene burde vært annerledes.

— Utgangspunk­tet burde være å spre minst mulig. De som har lyst å dele alt skal få lov til det, sier han.

— Ikke tydelige nok

Hen­sik­ten med spørsmå­lene Datatil­synet sendte til Face­book var å klarggjøre hvor­dan Face­book hen­ter inn og bruk­er per­son­op­plysninger. På spørsmål fra Brostein svar­er Datatil­synet at det er for tidlig å kon­klud­ere med noe som helst, spe­sielt om Face­book bry­ter personvernet.

— Face­book er stort og foran­dr­er seg stadig. Et svar kan gjerne generere nye spørsmål. Kjerneprob­lemet med inter­nett er hvilket lovverk man må forholde seg til. Er det der serveren lig­ger, eller der bruk­eren er, spør Michelsen.

For Face­book er svaret gitt. Med sitt europeiske hov­ed­kon­tor i Irland forhold­er de seg til per­son­vernlov­givnin­gen som gjelder for EU. Men også fra EU-kom­misjo­nen er det kom­met kri­tikk av per­son­vern­prak­sisen, og kom­mis­sær Viviane Red­ing har varslet innskjer­p­ing av reglene.

Face­book har likev­el tilpas­set tjen­esten sin for norske brukere. I Norge er det ikke lov å pub­lis­ere bilder av andre uten sam­tykke. Som norsk bruk­er kan man be Face­book om å få bilder fjer­net ved å fylle ut et lite skjema.

Er Face­books ’Pri­va­cy Pol­i­cy’ tydelig nok til at de ret­tfer­dig­gjør alt de bruk­er per­son­op­plysnin­gene til?
— Hadde alt vært tydelig, hadde vi ikke hatt behov for å sende brev. De har nok blitt bedre i forhold til tidligere ver­sjon­er, men det er fremde­les ikke per­fekt, sier Michelsen.

Artikke­len ble først pub­lis­ert i net­tavisen Brostein.

TEMA

F

acebook

76 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] Vox Pub­li­ca Share and […]

  2. […] Vox Pub­li­ca hadde en inter­es­sant artikkel om hvor­dan Face­book nå skred­der­syr reklame til oss, basert på det vi leg­ger ut, for så vidt […]

til toppen