Nyhetsapplikasjoner på web: Hvem, hva, hvordan?

Hva slags interaktive produksjoner lager nyhetsmediene? En foreløpig liste over eksempler, metoder og datakilder i inn- og utland.

Noen jour­na­lis­ter skri­ver artik­ler, and­re skri­ver data­pro­gram­mer. I den sis­te kate­go­ri­en er nok de som lager webap­pli­ka­sjo­ner i fler­tall. En webap­pli­ka­sjon er et data­pro­gram som kjø­rer i nett­le­se­ren. Enkel­te sli­ke benyt­tes til å for­mid­le nyhe­ter. I det­te inn­leg­get viser jeg eksemp­ler på sli­ke nyhets-webap­pli­ka­sjo­ner. Nederst på siden fin­ner du en lis­te over eksemp­ler, for­delt på land.

Gå rett til lis­ten.

Hva lages?

En av hoved­år­sa­ke­ne til å sam­le på len­ker til nyhets­ap­pli­ka­sjo­ner er for å fin­ne ut hva som lages. Hvil­ke områ­der har redak­sjo­ner fun­net rele­van­te, vik­ti­ge nok, spen­nen­de nok til å lage nyhets­ap­pli­ka­sjo­ner om? Hva fin­nes?

Vi har eksemp­ler på inter­ak­ti­ve visu­ali­se­rin­ger (stats­bud­sjett, arbeids­løs­het), sann­tids sen­s­orda­ta (skipstraf­fik), sted­fes­ting av infor­ma­sjon på kar­tet (GSM-baser, kilde­sor­te­ring, gift i fiske­opp­dretts­næ­rin­gen), ana­lyse­verk­tøy bru­ke­ren selv kan benyt­te (ver­dens bes­te land, Man­ning Meter, Taxi Flow, valg­re­sul­ta­ter), ikke-line­ær his­to­rie­for­tel­ling (bro­der­ska­pet, fly­kjøp-simu­la­tor), moni­to­re­ring av folke­valg­te (bus­ke­rud­ben­ken, they­work­foryou) og så vide­re. Det er nep­pe mulig å beskri­ve uli­ke typer i gjen­si­dig ute­luk­ken­de kate­go­ri­er, da de aller fles­te inne­hol­der trekk fra hver­and­re. Det fin­nes sann­syn­lig­vis også uhor­ve­lig man­ge uli­ke typer!

Fokus på kart

Fra USA er ’cri­me maps’, eller kri­mi­na­li­tets­kart, en etab­lert sjan­ger, med tid­li­ge eksemp­ler som chicagocrime.com (nå eve­ryblock). Chi­ca­gocri­me var et av de førs­te eksemp­le­ne på en mas­h­up basert på Goog­le Maps, det­te selv før Goog­le Maps fikk et API.

Også i Nor­ge har vi etter hvert sett løs­nin­ger med kart. F.eks. NRKs Kul­tur­min­ner under press eller TV2s Her kan opp­dretts­an­leg­ge­ne bru­ke gift. Om lag hav­par­ten av eksemp­le­ne sam­let inn så langt benyt­ter kart.

Hvem lager dem?

Sto­re redak­sjo­ner som nrk.no, nytimes.com og bbc.co.uk har laget og sam­let sine new­sapps slik at er let­te å fin­ne igjen. Det­te gjør at dis­se fin­nes langt fle­re gan­ger i lis­ten enn man­ge and­re. Det sagt; lis­ten inne­hol­der over 30 uli­ke avsen­de­re, og det er ikke avgjort at de sto­re er bed­re.

For­de­lin­gen mel­lom uli­ke land er ujevn. USA, Nor­ge og Stor­bri­tan­nia utgjør nes­ten hele lis­ten. Det­te har først og fremst med språk­for­stå­el­se å gjø­re, men også med lese­va­ner. Kjen­ner du noen gode eksemp­ler fra and­re land? Si fra, så leg­ger jeg dem til.

Det er ikke bare nyhets­re­dak­sjo­ner som lager webap­pli­ka­sjo­ner. Også and­re som for­mid­ler nyhets-aktig, eller nyhets-ver­dig infor­ma­sjon er inter­es­san­te. Sli­ke til­fel­ler lig­ger litt på siden av tema her, men det er spen­nen­de å se hvil­ke aktø­rer som nær­mer seg det­te fel­tet. Eksemp­ler på det­te er inter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­ner som øns­ker å bli hørt (IFPRIs 2010 Glo­bal Hun­ger Index), design- og tek­no­logi­sel­ska­per som øns­ker å bli brukt av pres­sen. Bor­ger­jour­na­lis­ter er så langt ikke repre­sen­tert, men den grup­pen er det også rime­lig å fin­ne.

Teknologi

Nes­ten 40 pro­sent av pro­sjek­te­ne i lis­ten er laget i ren flash. Utover det er det stort sett java­script som gjel­der. Et eksem­pel er en java-applet, men den­ne er fra Many Eyes, og alt­så ikke skre­vet i en redak­sjon. Å bru­ke tje­nes­ter som Many Eyes sen­ker helt klart ters­ke­len for å lage ”data­jour­na­lis­tikk”, men det gjør også redak­sjo­nen avhen­gig av eks­ter­ne ser­ve­re og mins­ker kon­trol­len over utse­en­de og opp­før­sel på nyhets­ap­pli­ka­sjo­ne­ne. HTML5, som det er knyt­tet en viss for­vent­ning til med tan­ke på mer spen­nen­de pre­sen­ta­sjon av multi­me­di­alt inn­hold på web, fin­nes så langt ikke i lis­ten, dog kan­skje den­ne tids­lin­je­vis­nin­gen fra AP.org kun­ne ten­kes å kva­li­fi­se­re.

Datakilder

Litt over halv­par­ten av lis­ten er byg­get på data fra et nasjo­nalt stat­lig arkiv eller and­re typer data fra stat­li­ge insti­tu­sjo­ner. Det er alt­så en bety­de­lig andel som ikke er laget på offent­li­ge data. Data fra web­tje­nes­ter som Twit­ter og Net­flix er enk­le å iden­ti­fi­se­re, men der er også data fra kul­tur­sek­to­ren som Melo­di grand prix, pri­va­te sel­ska­per som har delt data, sports- og øko­nomi­tall, inter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­ner (miljø­vern), Wiki­pe­dia og WikiLe­aks.

Noen appli­ka­sjo­ner sam­ler inn data fra bru­ker­ne, i uli­ke varia­sjo­ner av crowds­ourcing. Det­te har det vært en del snakk om, men i skri­ven­de stund kjen­ner jeg kun til tre eksemp­ler fra nyhets­re­dak­sjo­ner. Vet du om fle­re?

Avgrensninger

TV2 har en desk­to­pap­pli­ka­sjon med nyhets­opp­da­te­rin­ger, NRK har stre­am­ing video og lyd, og sta­dig får fle­re og fle­re nyhets­re­dak­sjo­ner appli­ka­sjo­ner til mobil­te­le­fo­ner og lese­brett. For­mo­dent­lig utvik­les de fles­te av den­ne typen tek­no­lo­gis­ke hjelpe­mid­ler uten­for redak­sjo­ne­ne, eller i egne IT-avde­lin­ger. Da en jour­na­list og en tek­no­log snak­ker rela­tivt uli­ke språk og har uli­ke fag­li­ge idea­ler, er det nett­opp over­lap­pin­gen som fasci­ne­rer, og der­for jak­ter jeg på pro­duk­ter som for­mid­ler nyhe­ter, der jour­na­lis­ten selv, eller jour­na­lis­ten i sam­ar­beid med en pro­gram­me­rer, har skre­vet kode for å for­mid­le nyhe­te­ne. Lis­ten inne­hol­der dog en del grense­til­fel­ler.

Sist opp­da­tert: 16 nov okt 2010. (102 stk)

Nyhetsapp-listen

Hjelp!
Vet du om noen som ikke er med? Legg igjen en kom­men­tar under, så leg­ger vi den til. Målet er å fin­ne så man­ge uli­ke typer og gjen­nom­fø­rin­ger som mulig, for en best mulig beskri­vel­se av hvem, hva, hvor og hvor­dan om data­jour­na­lis­tikk og nyhets­ap­pli­ka­sjo­ner.

TEMA

D

atajour
nalisti
kk

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

15 KOMMENTARER

 1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by wpscan and Vox Pub­li­ca, Offent­li­ge data. Offent­li­ge data said: Nyhets­ap­pli­ka­sjo­ner på web: Hvem, hva, hvor­dan?: Hva slags inter­ak­ti­ve pro­duk­sjo­ner lager nyhets­me­die­ne? En fore­lø… http://bit.ly/ccQ9wu […]

 2. God over­sikt!

  Vil bare bemer­ke at Grave­ma­ski­nen AS nå er etab­lert. Atbrox AS er med­ei­er, men nå er det Grave­ma­ski­nen AS som leve­rer tje­nes­ten. :-)

  (Reg­ner med at det­te er en artik­kel som vil bli refe­rert til av fle­re, og den er jo til­nær­met en por­tal alle­re­de).

 3. Kan ein ikkje, i sam­band med bruk av slik appli­ka­sjo­nar, stå i fare for å møta ei enormt stor data­mengd som er vans­kelg å tol­ka? Og er det­te noko jour­na­lis­ta­ne som skriv data­pro­gram er med­vit­ne om, eller ten­ker dei noko slikt som at mest mog­leg infor­ma­sjon all­tid er det bes­te?

 4. @Joachim; jo det stem­mer. At rådata (alt­så data rett fra en data­hol­der uten noen bear­bei­ding og tolk­ning) er vans­ke­lig å for­stå, og kre­ver litt inn­sikt er også et argu­ment som benyt­tes for å la være å dele data.
  Men: hvis du ser nær­me­re på eksemp­le­ne vil du leg­ge mer­ke til at det benyt­tes en del uli­ke tek­nik­ker for å bry­te data­meng­de­ne ned i mind­re og mer for­ståe­li­ge deler. Et eksem­pel på det­te fin­nes i en del uli­ke for­mer. Tids­lin­jer bru­kes til å begren­se data­sett på tid. Se f.eks. TV2s «pirat­jak­ten» eller BBCs «UK mili­ta­ry deaths in Afgha­ni­stan and Iraq». Der er man­ge fle­re. Kart­løs­nin­ger med tyde­li­ge ansvars­om­rå­der er en annen. Se f.eks. på ting som har med valg­re­sul­ta­ter, NYTi­mes taxi-kart eller «etikk i olje­fon­det». Fil­tre­ring av data er å skriv av og på uli­ke para­met­re for å begren­se og å kom­bi­ne­re deler av et data­set. Det­te bru­kes også hyp­pig. Eksemp­ler er å vel­ge en spe­si­ell alders­grup­pe (se f.eks. BTs app om døds­fall blant unge i tra­fik­ken), kjønn, bosted, valg­dis­trikt, og and­re egen­ska­per (se f.eks. NRKs «bro­der­ska­pet» hvor du kan fil­tre­re på «straffe­dømt» bl.a.). De fles­te hand­lin­ge­ne vi kan gjø­re i sli­ke apps hand­ler om å bry­te data­ene ned i mind­re og mer for­ståe­li­ge deler.
  Sjan­ge­ren infor­ma­sjons-visu­ali­se­ring har som for­mål å for­enk­le data slik at vi raskt kan tol­ke dem. NYTi­mes er flin­ke på det­te. Aman­da Cox, som var på medie­da­ge­ne i Ber­gen i vår­es, har gjort seg kjent som vir­ke­lig dyk­tig på det­te fel­tet. Se f.eks. hen­nes inter­ak­ti­ve slide­show «The Jobless Rate for Peop­le Like You» og «Tur­ning a Cor­ner?».

  Data vs inn­sikt.
  Noen redak­sjo­ner har et tyde­lig data-fokus. Med det mener jeg at de pub­li­se­rer sto­re meng­der data­set, ofte som tabel­ler eller and­re for­mer for rela­tivt lite bear­bei­de­de for­mer. The guar­di­ans data-blog og texastri­bu­ne er eksemp­ler. Som nevnt av Olav Anders har det­te vist seg hel­dig for texastri­bu­ne. Jeg er ikke helt sik­ker på om vi kan omta­le det­te som «mest mog­leg infor­ma­sjon», men kan­skje. At det er data, og data-jour­na­lis­tikk er i alle fall gans­ke tyde­lig. Men gir det bed­re inn­sikt? Blir vi klo­ke­re av det? — Usik­ker. Det er kult med reel­le data om ver­den, og ikke kun inter­vju­er og annen­hånds­in­for­ma­sjon, men uten tolk­ning og vei­led­ning kan det­te være vans­ke­lig å bli klok på. Der­med kom­mer inn­sikt inn i bil­det: noen apps «hol­der deg i hån­da» og «guid­er deg gjen­nom» slik som Aman­da Cox f.eks. har uttalt at er en stra­te­gi. Du ser hva jeg mener hvis du sjek­ker NYTi­mes «A Peek Into Net­flix Que­ues» og klik­ker på len­ke­ne i ingres­sen.

  Så; ja, det­te er tyde­lig noe jour­na­lis­te­ne bak appli­ka­sjo­ne­ne er klar over og job­ber med. Og mest mulig infor­ma­sjon er nok sjel­dent målet, men kvan­ti­tet over noen vari­ab­ler (slik at det all­tid er noe som er rele­vant for meg som leser, f.eks. i geo­gra­fisk nær­het, kjønn, alder, pre­fe­ran­ser, osv) ser ut til å være av stør­re inter­es­se. Men, som du påpe­ker, er det­te en poten­si­ell fall­gru­ve.

  Er det noen apps du synes er spe­si­elt data-tun­ge og vans­ke­li­ge å få grep på?

 5. Hei. Litt usik­ker på akku­rat hva du ten­ker på, men her er noen for­skjel­li­ge eksemp­ler fra VG Nett:

  Haike­sen­tra­len, leser­ne hjel­per hver­and­re. Vel­dig stort under aske­sky­en.
  http://www.vg.no/spesial/haikesentralen/

  Litt i sam­me gata: Vak­sine­guid­en. Leser­ne fyl­te over­sik­ten
  http://www.vg.no/spesial/svineinfluensa/

  Folke­valg­te
  Crowds­ourcing og mas­h­up med skatte­tal­le­ne på våre folkevalgte(litt krøll med data­ene for øye­blik­ket)
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/folkevalgte/
  Sak til pro­sjek­tet: Vel­stå­en­de gubbe­vel­de sty­rer Kom­mu­ne-Nor­ge
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=588619

  MGP, inter­ak­tiv gra­fikk
  http://www.vg.no/musikk/grand-prix/artikkel.php?artid=572755

  Featu­re, digi­tal for­tel­ler­tek­nikk
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/hvor-er-jarle-ramberg/

  Ord­ana­ly­ser
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=541642
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=576630

 6. Nei, eg tyk­te, som deg, at appli­ka­sjo­na­ne vert brukt i ein kon­tekst der dei aukar inn­sikt utan å ska­pa for­vir­ring. I alle høve gjeld det­te dei døme eg har sett på.

  Eg tenk­te hel­ler meir på kor­leis jour­na­lis­ta­ne til­nær­ma­ra seg ide­en om pro­gram­me­ring som jour­na­lis­tisk for­tel­jar­grep, og kva dei ten­kjer dei­ra rol­la i den­ne kunn­skaps­de­lin­ga er. Med and­re ord, vil dei i frems­te rek­kje leg­gja fram data slik at lesa­ren skal dra sin eig­ne kon­klu­sjo­nar, eller står for­tolk­nings­ide­o­lo­gi­en fram­leis strekt? Og om eg for­står deg rett, Sta­ve­lin, er tek jour­na­lis­ten forktolk­nings og kon­teks­tua­li­se­ring­sopp­gå­va si seriøst.

 7. @Tom: Takk for len­ker, de er nå lagt til. Om du synes det er litt uklart just hva som kva­li­fi­se­rer og hva som ikke gjør det, så er jeg enig. Det er man­ge fly­ten­de gren­ser her. For hver app jeg går igjen­nom stil­ler jeg meg spørs­må­let: «Har en jour­na­list eller en jour­na­list og en pro­gram­me­rer satt seg ned å skre­vet kode (java­script, action­script, php, et inn-stikk til CMSet, til­pas­set en biblio­tek, …) for å for­mid­le nyhe­ter her?»

  Så kom­mer selv­sagt pro­ble­met med «hva er nyhe­ter»? Det spørs­må­let fin­nes det man­ge svar på. Om du har en beskri­vel­se som du synes kan pas­se i den­ne sam­men­hen­gen, så fore­slå den gjer­ne her. Det som i alle fall er tyde­lig er at nytte­tje­nes­ter (kalk­u­la­to­rer, grave­ma­ski­nen, «finn nær­mes­te resir­ku­le­rings­sta­sjon», visu­ali­se­ring sand­tids sen­sor data, osv) skil­ler seg fra and­re mer story-foku­ser­te bru­ker­om­rå­der.

  @Joachim: jeg mener vi tol­ker likt her ja. Foku­set på for­mid­ling (bru­ker­venn­lig­het) vek­tes tyng­re enn mye funk­sjo­na­li­tet. De fles­te appe­ne her er gans­ke sma­le, og gjør ofte kun små opp­ga­ver just for å len­ke argu­ment med data.
  Når det kom­mer til å slep­pe løs lese­re til å utfors­ke og ska­pe sine egne kon­klu­sjo­ner varie­rer det mer. Noen apps er helt klart desig­net slik. F.eks. er makt­ba­sen en app der vi som lese­re kan jak­te på uhel­di­ge rela­sjo­ner selv, og det fin­nes en del sli­ke. Der er nok dog fle­re som har et tyde­li­ge­re grep om lese­ren, og guid­er oss gjen­nom.
  Den­ne for­tel­ler­for­men omta­les som mar­tini­glass-struk­tu­ren, alt­så at vi guides gjen­nom en smal port (stet­tet på et lig­gen­de mar­ti­ni-glass) som så åpnes for mer utforsk­ning (mar­ti­ni-glas­set åpner seg mot en stor over­fla­te øverst). Alt­så en avart av omvendt pyra­mi­de, men til­pas­set inter­ak­ti­ve og bru­ker­ori­en­ter­te kon­teks­ter. Du kan lese mer om det­te her: http://vis.stanford.edu/papers/narrative

  Men; «vil dei i frems­te rek­kje leg­gja fram data slik at lesa­ren skal dra sin eig­ne kon­klu­sjo­nar, eller står for­tolk­nings­ide­o­lo­gi­en fram­leis strekt?»

  Jeg er ikke helt sik­ker enda, der­for tren­ger jeg sta­dig mer data. Noen redak­sjo­ner er gans­ke flin­ke til å be om hjelp, råd og til­bake­mel­ding. Men så langt kan det se ut som det er rom for beg­ge deler. Det er også et forsk­nings-fokus på måter å leg­ger fram data om omver­den som opp­ford­rer til å selv opp­nå inn­sikt, det har Nicholas Diakopou­los skre­vet litt om her i vox­pub­li­ca: https://voxpublica.no/2009/10/from-civic-data-to-civic-insight/

 8. Hei Eirik,

  lik­te set­nin­gen om por­tal her; vet du om det fin­nes en nett­side som aggregerer/samler over­sik­ter over nyhetsartikler/programmer hvis for­mål er å spre sam­funns­in­ter­es­sant infor­ma­sjon? Jeg ten­ker klas­sisk å kun­ne søke på tema­er, få opp rela­ter­te artik­ler, etc.

  Eller mye bra her på Vox Pub­li­ca, stå på!^_^

 9. @Arne: Hyg­ge­lig. og nei og jo. Goog­le news aggregerer/samler over­sik­ter over nyhets­ar­tik­ler hvis for­mål er å spre sam­funns­in­ter­es­sant infor­ma­sjon. De sam­ler også fra fle­re kil­der. Vide­re vill nok nett­opp det­te være en del av for­måls­pa­ra­gra­fen til man­ge medi­er? Men, nei, jeg vet ikke om noen «por­tal» som tema­tisk, geo­gra­fisk og søk­bart sam­ler mer «infor­ma­sjon» (som noe annet en jour­na­lis­tikk) av vik­tig­het. Kan­skje ori­go tel­ler? Det er noen soner der som må kun­ne sies at gjør det­te.

  Kan du beskri­ve litt tyde­li­ge­re hva du mener en slik «por­tal» bør inne­hol­de eller gjø­re, som ikke gjø­res av ori­go, nett­avi­se­ne, wiki­pe­dia eller goog­le news alle­re­de?

 10. @Eirik: aggre­ge­ring av nyhets­ar­tik­ler er en ting (inn­ser jeg bruk­te ordet artik­kel for lett­vint); jeg tenk­te på aggre­ge­ring av nyhets­ap­pli­ka­sjo­ner med meta­in­for­ma­sjon som gjør at man kan kate­go­ri­se­re og søke på dem. Et pro­blem jeg ser for meg her er at det ikke fin­nes noen stan­dard for hvor­dan meta­in­for­ma­sjon for nyhets­ap­pli­ka­sjo­ner (eller egent­lig appli­ka­sjo­ner gene­relt) bør struk­tu­re­res.

  Jeg inn­ser jeg bru­ker også ordet appli­ka­sjon for lett­vint. Med nyhets­ap­pli­ka­sjon ten­ker jeg en web-basert appli­ka­sjon (for å være til­gjen­ge­lig over­alt) som har som for­mål å pre­sen­te­re infor­ma­sjon på et inter­ak­tivt medie. For å bru­ke den len­ken som er øverst i lis­ten som eksem­pel (Følg pirat­jak­ten her TV2) så har nett­si­den mye inter­ak­ti­vi­tet i form av meny­er, face­bo­ok-inte­gra­sjon, etc, men selve nyhets­ap­pli­ka­sjo­nen er på et egen­stå­en­de for­mat (http://pub.tv2.no/multimedia/TV2/archive/00743/piratjakten_ny_rett_743552a.swf).

  Når jeg ten­ker por­tal for nyhets­ap­pli­ka­sjo­ner ten­ker jeg en nett­side som fun­ge­rer som et utgangs­punkt for å fin­ne dis­se «egen­stå­en­de appli­ka­sjo­ne­ne». Hvor­dan den skal kla­re å sam­le infor­ma­sjo­nen har jeg ikke så mye kon­kret å bidra med, men det høres ut som at man på side­ne du hen­vi­ser til på Ori­go bru­ker men­nes­ker (crowds­ourcing?) til å sam­le data­ene.

  Kun­ne du len­ket til Ori­go-side­ne du hen­vi­ser til forresten?^_^

 11. Noe helt annet: Når man skri­ver i kom­men­tar­fel­tet nederst på siden, så er det litt irri­te­ren­de med ani­ma­sjo­ne­ne brukt i lis­tin­ga av RSS-feede­ne. Ble dis­tra­hert opp­til fle­re ganger=P

 12. @Arne: jeg hol­der på å manu­elt gjø­re just det, å sam­le sli­ke apps i et søk­bart for­mat med mye meta­in­for­ma­sjon. Det gjør jeg for å ana­ly­se­re dem, fin­ne ut hva slags data de er laget på, hva slags ana­ly­se de til­byr osv. Ut over det­te vet jeg ikke om noen sli­ke sam­lin­ger. Du er helt klart inne på noe med pro­ble­me­ne ang. hvor­dan meta­in­for­ma­sjon for sli­ke apps bør struk­tu­re­rer, de her vel­dig for­skjel­li­ge til tider, og uten et tyde­lig mål med å sam­le dem (i mitt til­fel­le ana­ly­se, i apple sin app-sto­re er det salg som gjel­der). Kan­skje vi kan lære noe av Open Web Appli­ca­tions fra Mozil­la?

  Eksemp­let du viser til, TV2s pirat­jak­ten, er en flashapp. De har for­de­len (og ulem­pen) med at de er, som du sier, «egen­stå­en­de» — alt­så at de kan embed­des i html og flyt­tes fra web­side til web­si­der just som en video fra yout­ube. Omlag halv­par­ten av eksemp­le­ne er laget i flash, og kan med and­re ord embed­des slik som du viser. Da kan du ta appen ut av TV2s web­si­der og bru­ke den and­re ste­der, men i sam­me stund ar du appen ut av sin kon­tekst og mis­ter vik­tig infor­ma­sjon. F.eks. hvor­dan appen ble/blir opp­da­tert, hvem som laget den, om kil­der osv. De res­te­ren­de 50% er ikke laget i flash, og kan der­med ikke (uten noe eks­tra til­rette­leg­ging) flyt­tes rundt på sam­me måte.

  Når jeg hen­vis­te til ori­go tenk­te jeg mer på at sone­ne i ori­go lar folk sam­le den infor­ma­sjo­nen de vil og anser som rele­vant. I sli­ke til­fel­ler vil­le jeg ikke kalt det crowds­ourcing, da folk sam­ler av egen inter­es­se og ikke på opp­ford­ring av en sen­tral aktør for å få noe arbeid gjort eller viten kjent.

  PS: Det er ikke jeg som job­ber med desig­net i vox­pub­li­ca, men jeg kan nev­ne ani­ma­sjo­ne­ne når jeg tref­fer de som gjør det.

 13. […] «Accoun­ta­bi­li­ty», til­reg­ne­lig­het, ansvar­lig­het, ansvars­fø­lel­se, fakta­sjek­ket, grun­dig­het — er dis­se etis­ke og fag-nære ver­di­ene opp­nåe­lig i en ver­den av for­mell kunn­skap som kom­mer kas­ka­de­ren­de ned mot en nyhets­ap­pli­ka­sjon? […]

 14. […] data i tabel­ler i blogg­for­mat. Data­ene er førs­te skritt, så kom­mer visu­ali­se­rin­ger, gra­fer, kart, appli­ka­sjo­ner og artik­ler på nett og papir. Ved å bru­ke pub­li­kum aktivt hen­ter også The Guar­di­an inn pub­li­kums […]

 15. […] lag­de vi en lis­te over inno­va­tiv og spen­nende data­jour­na­lis­tikk pre­sen­tert som nyhets­ap­pli­ka­sjo­ner. Nå har vi fått tak i en ny opp­da­tert lis­te fra Joakim Karl­sen, høy­skole­lek­tor ved […]

til toppen