– Opptrer ikke som ytringsknebler

Kristiansand har en god og balansert åpenhetslinje, skriver ordfører Arvid Grundekjøn.

Det har den siste tiden blitt skrevet en del om ytrings­fri­het og Kris­tiansand kom­mune. Pås­tanden fra Eva Kvel­land om at jeg som ord­før­er i Kris­tiansand opp­tr­er i rollen som ytringsknebler, og at Kris­tiansand kom­mune innskrenker ytrings­fri­heten til våre ansat­te, er selvsagt ikke riktig.

Kris­tiansand kom­mune har lang tradis­jon for at saks­be­han­dlere kan bidra med fak­taop­plysninger til media, også etter at en sak er sendt til poli­tisk behan­dling. I sak­er som er spe­sielt krevende eller poli­tisk kon­tro­ver­sielle er det der­i­mot vik­tig at ansat­te vis­er særlig akt­somhet. Når man som saks­be­han­dler hjelper media med opplysninger må det alltid utvis­es skjønn. Det er en prak­sis som følges i Kris­tiansand kom­mune. Etter min opp­fat­ning er det en god måte å ivare­ta saks­be­han­dlin­gen på, og jeg del­er Eva Kvel­lands syn om at når ansat­te uttaler seg basert på faglig innsikt så gir det et godt grunnlag for en opplyst samfunnsdebatt.

Per­son­lige meningsytringer må det også nor­malt være noe rom for. Eksem­pler på dette i det siste er saks­be­han­dleres syn på alt fra høy­der i Markens, til alko­holserver­ing i Dyreparken osv.

Når man ser på vårt eksis­terende regelverk er det alt­så min opp­fat­ning at det ivare­tar de vik­tige prin­sip­pene om ytrings­fri­het og merof­fent­lighet, sam­tidig som det bal­anser­er krav til åpen­het og lojalitet på en god måte.

Regelver­ket vårt er helt klart. I kom­munens etiske ret­ningslin­jer, pkt 3, står det føl­gende om åpen­het i forvaltningen: 

Det skal være åpen­het og innsyn i for­valt­nin­gen, slik at all­men­heten kan gjøre seg kjent med kom­munens virk­somhet, og således få innsikt i hvor­dan kom­munen skjøt­ter sine opp­gaver. Kom­munen har en aktiv opplysningsp­likt. Ansat­te og folke­val­gte skal alltid gi kor­rek­te og tilstrekke­lige opplysninger. 

I pkt 4 er det blant annet bestem­melser om ansattes rett til å varsle om kri­tikkverdi­ge forhold.

Det generelle etiske regelver­ket må sees i sam­men­heng med kom­munens kom­mu­nikasjon­sstrate­gi, som er basert på noen prinsipper:

 • For eksem­pel at kom­mu­nikasjon­sans­varet føl­ger lin­jen i organ­isas­jo­nen. Det er sektoren/enheten som har ans­varet for å vur­dere hvorvidt og evt hvor­dan det skal kommuniseres.
 • Prin­sip­pet om kom­mu­nikasjon som led­er­ans­var betyr at dette ER et strate­gisk styringsred­skap som kom­munens øver­ste ledelse har det endelige ans­varet for (Råd­mann, evt hans nærmeste direktører).
 • Infor­masjon­sans­varet føl­ger også sak­sans­varet. I poli­tisk sen­si­tive sak­er, er det efter mitt syn naturlig at råd­mann og ord­før­er koordiner­er eksternkommunikasjon.

Slik jeg opp­fat­ter det, han­dlet ikke «Jortveit-sak­en» om en saks­be­han­dlers rett til å ref­erere innhold­et i en rap­port han selv hadde ført i pen­nen, men det fak­tum at ved­k­om­mende saks­be­han­dler val­gte å gjøre sin egen tolkn­ing av innhold­et i forhold til et større sak­skom­pleks hvor han ikke hadde over­sikt over alle rel­e­vante juridiske forhold m.v. Han hadde tall, men rimeligvis ikke detaljkunnskap om det avtalev­er­ket som knyt­tet disse tall­stør­relsene til utbe­tal­ing av beløn­ningsmi­dler fra stat­en. Hans tolkn­ing var i direk­te mot­strid til hva den poli­tiske og admin­is­tra­tive ledelse anførte i sine forhan­dlinger med departe­mentet. Dette skjed­de i forhold til en forhan­dling hvor utfal­l­et har stor betyd­ning for finan­sier­ing av kollek­tiv­trafikken i Kristiansand.

Like fullt har Kris­tiansand kom­mune lang tradis­jon for at saks­be­han­dlere kan bidra med fak­taop­plysninger til media, også efter at en sak er sendt til poli­tisk behan­dling. I sak­er som er spe­sielt krevende eller poli­tisk kon­tro­ver­sielle er det vik­tig at ansat­te vis­er særlig akt­somhet. Når man som saks­be­han­dler hjelper media med opplysninger må det alltid utøves skjønn.

Til sam­men utgjør dette en god og bal­ansert åpenhetslinje.

Jeg føler der­for ikke at kri­tikken fra Eva Kvel­land er særlig treffsikker.

TEMA

Y

tringsf
rihet i
Norge

39 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. Jan Kenneth Stavenes says:

  Grun­dekjøn skriv­er at “I sak­er som er spe­sielt krevende eller poli­tisk kon­tro­ver­sielle er det vik­tig at ansat­te vis­er særlig akt­somhet. Når man som saks­be­han­dler hjelper media med opplysninger må det alltid utøves skjønn.”
  Han burde ta et kurs hos Høyre-ord­før­eren i Lille­sand, som for­val­ter et skriftlig regle­ment med en helt annen holdning.

  ” Ansat­te har full rett til å kunne kon­tak­te og uttale seg til media også i omstridte spørsmål innad i kom­munen, hele tiden innen­for grenser satt av lovbestemt taushetsplikt.
  — Kom­munen vil ikke etter­forske eller anmelde ansattes kon­takt med media gitt de samme grenser.”

  Grun­dekjøn og de andre Høyre-poli­tik­erne har helt klart prøvd å begrense ansattes fri­het ikke bare til å ytre seg, men til å bidra til å informere om fak­ta. Det er synd. Det ville vært helt gre­it om han redegjorde for sitt syn som svar til saks­be­han­dleren. Ist­edet val­gte han kor­reks. Da er man ytringsknebler, enten man “føler” det stem­mer eller ei.

 2. Ord­før­er Arvid Grun­dekjøn i Kris­tiansand men­er kom­munens regelverk «ivare­tar de vik­tige prin­sip­pene om ytrings­fri­het og meroffentlighet». 

  Eksem­pelet han trekker frem, tyder på noe annet: «Ansat­te og folke­val­gte skal alltid gi kor­rek­te og tilstrekke­lige opplysninger», står det i den etiske ret­ningslin­jen som gjengis. Men kom­munen kan ikke gi en slik instruks til folke­val­gte. Den kan kun gis av overord­net til under­ordnede, etter det såkalte under­ord­ning­sprin­sip­pet. Folke­val­gte er ikke under­ord­net andre enn folket. 

  Det er også tvil­somt om ansat­te i kom­munen kan pålegges et slikt krav. I en klage­sak til sivilom­buds­man­nen der en ansatt klaget over en skriftlig advarsel fra arbei­ds­giv­er etter et avisinn­legg (sak 2006/530), uttaler ombudsmannen:

  «Etter mitt syn gir ikke dagens rettstil­stand grunnlag for å stille noen abso­lutte krav til en arbei­d­stak­er som ønsker å varsle offent­ligheten om uheldige eller ulovlige forhold ved egen arbei­d­splass. Abso­lutte krav til sannhet og/eller intern varsling før­er med seg vanske­lige bevis­spørsmål, som i prak­sis vil kunne uthule ansattes ytrings­fri­het og mulighet for varsling.»

  Kris­tiansand kom­mune bør med andre ord revur­dere sine retningslinjer.

til toppen