Statsminister Jens Stoltenbergs minnetale i Oslo Domkirke 24. juli, 2011

Hvordan kommer vi oss videre når noe fryktelig rammer oss. Talene hjelper oss.

Den som føl­ger rettssak­en mot Anders Behring Breivik blir igjen slått av trage­di­ens ufat­telige omfang. Selv om dette langt fra er over – der­til er han­dlin­gene for gru­somme og sor­gen for dyp – så spør man seg selv hvor­dan de implis­erte tross alt har klart å komme seg videre. Ja, man kan til og med undre seg over hvor­dan Norge og Nord­menn har kom­met videre. En vik­tig del av svaret finnes i de min­netaler som ble holdt etter ter­ro­ran­grepet. Det gjelder for eksem­pel Statsmin­is­ter Jens Stoltenbergs tale i Oslo Domkirke 24. juli, 2011. Som mange andre taler hjalp den oss alle til forholde oss til det som var skjedd. Tal­ens sen­trale ord finnes i den midter­ste delen. Her sier Stoltenberg:

 Hver og en av de som er gått bort er en tragedie. Til sam­men utgjør tapet en nasjon­al tragedie. Fort­satt str­ev­er vi med å begripe omfanget. Mange av oss kjente noen som er borte. Enda flere vet om noen. Jeg kjente flere.

Statsmin­is­teren peker på at dette er en skjeb­ne både for enkelt­men­nesker og for lan­det som hel­het. For å gi en fornem­melse av at de døde var konkrete men­nesker, gjør han opp­merk­som på at mange er direk­te berørt, også ham selv. Så fort­set­ter han med konkrete beskriv­elser, sam­tidig med at han slår de fryk­telige, men ugjenkallelige fak­ta fast: våre ven­ner og slek­t­ninger er døde.

En av dem var Mon­i­ca. I rundt 20 år job­bet hun på Utøya. For mange av oss var hun Utøya. Nå er hun død. Skutt og drept mens hun skapte omsorg og tryg­ghet for ung­dom fra hele lan­det. Hennes mann John og døtrene Vic­to­ria og Helene er i Dram­men kirke i dag. Det er så uret­tfer­dig. Dere skal vite at vi gråter med dere.

Et annet offer fremheves:

 En annen som er borte er Tore Eike­land. Led­er av AUF i Horda­land og en av våre aller mest tal­ent­fulle ung­dom­spoli­tikere. Jeg husker at han fikk hele landsmøtet i Arbei­der­par­ti­et til å juble da han holdt et engas­jert inn­legg mot EUs post­di­rek­tiv, og vant. Nå er han død. Borte for alltid. Det er ikke til å begripe. Dette er to av dem vi har mistet.

Ved å tale om Mon­i­ca og Tore Eike­land pre­sen­tere Statsmin­is­teren konkrete eksem­pler på noen av de mange vi har mis­tet og gir derved en tydeligere forståelse av at vi ikke bare har 77 ofre, men har mis­tet enkelt­men­nesker. Tall er matem­atikk, enkelt­men­nesker er skjeb­n­er. Etter Statsmin­is­teren har gjort det klart hva vi har mis­tet og kon­fron­tert oss med de harde kjens­g­jerninger, avs­lut­ter han tal­ens sen­trale del med å fortelle oss alle hvem vi er og hvor­dan vi må forholde oss til det som er skjedd.

Vi er et lite land, men vi er et stolt folk. Vi er fort­satt rys­tet av det som traff oss, men vi gir aldri opp våre verdier. Vårt svar er mer demokrati, mer åpen­het og mer human­itet. Men aldri naivitet. Ingen har sagt det finere enn AUF-jen­ta som ble inter­vjuet av CNN: ”Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen.”

TEMA

T

erroran
grepet
22. jul
i 2011

21 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen