Økonomi og vinnersjanser: Et oversiktskart

Adam McCann har visualisert hvordan økonomien kan tenkes å påvirke valgutfallet i november.

Apro­pos inn­leg­get om hvor­dan øko­no­mi spil­ler inn i pre­si­dent­val­get: På bak­grunn av his­to­ris­ke data har Adam McCann visu­ali­sert hvor­dan øko­no­mi­en kan ten­kes å påvir­ke valg­ut­fal­let i novem­ber. Ved å end­re nivå­et på arbeids­le­dig­het, børs­in­dek­sen og pre­si­den­tens popu­la­ri­tet, kan du se hvor man­ge dele­ga­ter Rom­ney og Oba­ma antas å vin­ne i de uli­ke del­sta­te­ne. Den meka­nis­ke påvirk­nin­gen på valg­re­sul­ta­tet bør ikke tol­kes helt bok­sta­ve­lig, for vel­ger­ne går nok gjen­nom en mer kom­pleks beslut­nings­pro­sess enn det man får inn­tryk av her. Like­vel er det en artig måte å skaf­fe seg et bil­led­lig inn­trykk av hvor vik­tig øko­no­mi er i det ame­ri­kans­ke pre­si­dent­val­get (visu­ali­se­rin­gen er bre­de­re enn vår lay­out, se ver­sjon uten scrol­ling):

TEMA

D

atajour
nalisti
kk

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen