Økonomi og vinnersjanser: Et oversiktskart

Adam McCann har visualisert hvordan økonomien kan tenkes å påvirke valgutfallet i november.

Apro­pos inn­legget om hvor­dan økono­mi spiller inn i pres­i­dent­val­get: På bak­grunn av his­toriske data har Adam McCann visu­alis­ert hvor­dan økonomien kan tenkes å påvirke valgut­fal­l­et i novem­ber. Ved å endre nivået på arbei­d­sledighet, børsin­dek­sen og pres­i­den­tens pop­u­lar­itet, kan du se hvor mange del­e­gater Rom­ney og Oba­ma antas å vinne i de ulike del­statene. Den mekaniske påvirknin­gen på val­gre­sul­tatet bør ikke tolkes helt bok­stavelig, for vel­gerne går nok gjen­nom en mer kom­pleks beslut­ning­spros­ess enn det man får inntryk av her. Likev­el er det en artig måte å skaffe seg et billedlig inntrykk av hvor vik­tig økono­mi er i det amerikanske pres­i­dent­val­get (visu­alis­erin­gen er bredere enn vår lay­out, se ver­sjon uten scrolling):

TEMA

D

atajour
nalisti
kk

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen