Studiegjeld ved avsluttet utdanning: alle tallene

Ny serie i Vox Publica: Vi publiserer dataene bak aktuelle nyhetssaker.

En av nyhetssak­ene som har fått mest opp­merk­somhet i dag, er Aften­postens opp­slag om “kraftig vekst i studielån”. Artikke­len fokuser­er blant annet på en økn­ing i gjen­nom­snittsstu­den­tens gjeld til Statens lånekasse ved avs­lut­tet utdanning.

Som mange andre nyheter, byg­ger denne på data hen­tet fra en offentlig virk­somhet, i dette til­felle Lånekassen (for ordens skyld, artikke­len har også andre kilder!). Framover vil vi i den nye Vox Pub­li­ca-serien “Aktuelt datasett” se nærmere på slike datak­ilde­baserte nyheter. Hvor­dan løs­er medi­ene sak­ene, og hva kunne eventuelt vært gjort annerledes? Hva med datak­ildene, har dataeieren gjort dem tilgjen­gelig for videre­bruk på rik­tig måte? Hen­sik­ten er blant annet å skape mer inter­esse for utviklin­gen av datadrevet jour­nal­is­tikk. Inspi­rasjon er særlig hen­tet fra The Guardians Dat­a­blog.

Et sen­tralt datasett i Aften­postens artikkel er “Gjen­nom­snitts­g­jeld ved avs­lut­tet utdan­ning”. Aften­posten har trukket ut tall fra fire år (1989, 1999, 2004, 2009) og pub­lis­ert i et søyle­di­a­gram. Det bør imi­dler­tid være inter­es­sant for mange å se på hele dataset­tet, som er pub­lis­ert i html-for­mat på Lånekassens nettst­ed (se også øvrig lånekass­es­ta­tis­tikk).

Dette dataset­tet går bare tilbake til 1994 (Aften­posten har fått litt spe­sialser­vice og fått ut tal­let for 1989). Det er kolon­nen “Høyere utdan­ning” med beløp omreg­net til 2009-kro­n­ever­di som brukes. Det er tydelig at øknin­gen det vin­kles på har fun­net sted de siste fire årene. I peri­o­den 1994–2005 økte fak­tisk ikke gjen­nom­snitts­g­jelden ved avs­lut­tet utdan­ning i det hele tatt. Fra 2005 til 2009 har øknin­gen vært på drøyt 9 pros­ent — så blir det et tolkn­ingsspørsmål om det er rik­tig å kalle dette “eksplo­sivt”.

Html-tabel­lene Lånekassen tilbyr her er ikke et godt for­mat for den som vil jobbe videre med tal­lene. Offentlig sek­tors datak­ilder bør abso­lutt pub­lis­eres i et ned­last­bart og redi­ger­bart for­mat, som et min­i­mum i et reg­n­eark (se vår “bruk­san­vis­ning”). Vi har hen­tet ut denne tabellen og pub­lis­ert den som et Google-regneark:

Offentlige virk­somheter bør være klar over at offent­lighet­sloven gir jour­nal­is­ter og andre mulighet til å kreve data utlev­ert i “alle eksis­terende for­mater”. Et skred av innsyns­begjæringer kan fore­bygges ved å pub­lis­ere data i rik­tige formater.

  • Hva kan du gjøre med disse dataene? Har du ideer til visu­alis­er­ing eller sam­men­still­ing med andre datakilder?

Vi har også gjort infor­masjon om dataset­tet tilgjen­gelig via datak­ilde­por­tal­en no.ckan.net. Alle kan også bidra til denne over­sik­ten ved å legge ut infor­masjon om datak­ilder der. 

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen