Studiegjeld ved avsluttet utdanning: alle tallene

Ny serie i Vox Publica: Vi publiserer dataene bak aktuelle nyhetssaker.

En av nyhets­sa­ke­ne som har fått mest opp­merk­som­het i dag, er Aften­pos­tens opp­slag om «kraf­tig vekst i stu­die­lån». Artik­ke­len foku­se­rer blant annet på en økning i gjen­nom­snitts­stu­den­tens gjeld til Sta­tens låne­kas­se ved avslut­tet utdan­ning.

Som man­ge and­re nyhe­ter, byg­ger den­ne på data hen­tet fra en offent­lig virk­som­het, i det­te til­fel­le Låne­kas­sen (for ordens skyld, artik­ke­len har også and­re kil­der!). Fram­over vil vi i den nye Vox Pub­li­ca-seri­en «Aktu­elt data­sett» se nær­me­re på sli­ke data­kilde­ba­ser­te nyhe­ter. Hvor­dan løser medie­ne sake­ne, og hva kun­ne even­tu­elt vært gjort anner­le­des? Hva med data­kil­de­ne, har data­ei­e­ren gjort dem til­gjen­ge­lig for videre­bruk på rik­tig måte? Hen­sik­ten er blant annet å ska­pe mer inter­es­se for utvik­lin­gen av data­dre­vet jour­na­lis­tikk. Inspi­ra­sjon er sær­lig hen­tet fra The Guar­di­ans Data­b­log.

Et sen­tralt data­sett i Aften­pos­tens artik­kel er «Gjen­nom­snitts­gjeld ved avslut­tet utdan­ning». Aften­pos­ten har truk­ket ut tall fra fire år (1989, 1999, 2004, 2009) og pub­li­sert i et søyle­dia­gram. Det bør imid­ler­tid være inter­es­sant for man­ge å se på hele data­set­tet, som er pub­li­sert i html-for­mat på Låne­kas­sens nett­sted (se også øvrig låne­kasse­sta­ti­stikk).

Det­te data­set­tet går bare til­ba­ke til 1994 (Aften­pos­ten har fått litt spe­sial­ser­vice og fått ut tal­let for 1989). Det er kolon­nen «Høy­ere utdan­ning» med beløp omreg­net til 2009-krone­ver­di som bru­kes. Det er tyde­lig at øknin­gen det vink­les på har fun­net sted de sis­te fire åre­ne. I peri­oden 1994–2005 økte fak­tisk ikke gjen­nom­snitts­gjel­den ved avslut­tet utdan­ning i det hele tatt. Fra 2005 til 2009 har øknin­gen vært på drøyt 9 pro­sent — så blir det et tolk­nings­spørs­mål om det er rik­tig å kal­le det­te «eks­plo­sivt».

Html-tabel­le­ne Låne­kas­sen til­byr her er ikke et godt for­mat for den som vil job­be vide­re med tal­le­ne. Offent­lig sek­tors data­kil­der bør abso­lutt pub­li­se­res i et ned­last­bart og redi­ger­bart for­mat, som et mini­mum i et regne­ark (se vår «bruks­an­vis­ning»). Vi har hen­tet ut den­ne tabel­len og pub­li­sert den som et Goog­le-regne­ark:

Offent­li­ge virk­som­he­ter bør være klar over at offent­lig­hets­lo­ven gir jour­na­lis­ter og and­re mulig­het til å kre­ve data utle­vert i «alle eksis­te­ren­de for­ma­ter». Et skred av inn­syns­be­gjæ­rin­ger kan fore­byg­ges ved å pub­li­se­re data i rik­ti­ge for­ma­ter.

  • Hva kan du gjø­re med dis­se data­ene? Har du ide­er til visu­ali­se­ring eller sam­men­stil­ling med and­re data­kil­der?

Vi har også gjort infor­ma­sjon om data­set­tet til­gjen­ge­lig via data­kilde­por­ta­len no.ckan.net. Alle kan også bidra til den­ne over­sik­ten ved å leg­ge ut infor­ma­sjon om data­kil­der der.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen