Politikk uten filter

Hva sier politikere til sine velgere - når de får snakke rett til oss, uten journalistisk innblanding?

Poli­ti­ke­ren nøler et øye­blikk. Han skal til å si noe han egent­lig ikke mener. Han sit­ter i NRKs radio­stu­dio. Pro­gram­met heter Poli­tisk Kvar­ter — og han prø­ver å hus­ke sin spiss­for­mu­ler­te sound­byte slik han øvde på den før han dro opp til Mari­en­lyst. Og der blir det sagt. Jour­na­lis­ter i and­re redak­sjo­ner pluk­ker opp utsag­net. Sita­tet sprer seg over nett­avi­se­ne. Han er på sett og vis let­tet. Nå må han bru­ke res­ten av dagen på å nyan­se­re det­te utsag­net — for å for­sø­ke å få frem hva han egent­lig men­te. Hvis han er vir­ke­lig hel­dig, får han kom­me til­ba­ke til Mari­en­lyst klok­ken 18:00, og utdy­pe det hele i Dags­nytt 18.

Vel­kom­men til en blogg om poli­tisk kom­mu­ni­ka­sjon.

His­to­ri­en oven­for er fik­sjon. Men det er alli­ke­vel kan­skje en stra­te­gi noen poli­ti­ke­re kan kjen­ne seg litt igjen i. Poli­ti­ke­re er avhen­gi­ge av opp­merk­som­het for å lyk­kes i sitt vir­ke, og for å få opp­merk­som­het i medie­ne, må man ofte inn­om jour­na­lis­ter og redak­sjo­ner. Da må man føl­ge jour­na­lis­tis­ke spille­reg­ler og meka­nik­ker. Enkel­te har kri­ti­sert dis­se for­hol­de­ne. Da Ytrings­fri­hets­kom­mi­sjo­nen i 1999 skul­le behand­le det mye omdis­ku­ter­te tema­et poli­tisk fjern­syns­re­kla­me, berør­te den også den­ne pro­blem­stil­lin­gen:

Tid­li­ge­re fore­gikk den poli­tis­ke kom­mu­ni­ka­sjon i mye stør­re grad enn idag som en direk­te kom­mu­ni­ka­sjon mel­lom de opp­rin­ne­li­ge ytre­re og pub­li­kum. Idag er kom­mu­ni­ka­sjons­sys­te­met i stør­re grad etab­lert som et medie­sys­tem med redak­sjo­nel­le mel­lom­menn (…) Det kan hev­des å være et pro­blem at den­ne direk­te kom­mu­ni­ka­sjon er svek­ket. Kom­mu­ni­ka­sjo­nen fil­tre­res idag gjen­nom medie­nes redak­sjo­ner. Det inne­bæ­rer at par­ti­ene må for­hol­de seg stra­te­gisk til medie­ne for å få gjen­nom sine bud­skap. Kla­ge­ne over at medie­ne «set­ter dags­or­de­nen» synes i noen grad å være beret­ti­get, og er klart en kon­se­kvens av svek­kel­sen av den direk­te kom­mu­ni­ka­sjon mel­lom par­ti­er og vel­ge­re.

Det er ennå ikke helt lov å sen­de poli­tisk reklame­film på fjern­syn i Nor­ge, selv om man kan se noen fil­mer på Fri­ka­na­len — hvis man selv vel­ger å skru den på. Men i en rek­ke and­re kana­ler har poli­ti­ke­re lov til å ytre seg fritt, uten redak­sjo­nell inn­blan­ding. Det­te gjel­der blant annet medi­er som aviser, radio, kino og inter­nett. Fra debat­ten om poli­tisk fjern­syns­re­kla­me kan en ane at det lig­ger et øns­ke hos poli­ti­ker­ne selv om å få utta­le seg fri­ere til sine poten­si­el­le vel­ge­re.

Et mål for den­ne blog­gen er å under­sø­ke uli­ke poli­tis­ke bud­skap, for å for­sø­ke å si noe om hva poli­ti­ke­re vel­ger å kom­mu­ni­se­re og hvor­dan de kom­mu­ni­se­rer det — når de hen­ven­der seg direk­te til oss. Det­te gjel­der både betal­te bud­skap — som poli­tisk rekla­me i aviser, kino og radio — så vel som ube­tal­te bud­skap: kro­nik­ker, leser­brev, og akti­vi­tet i sosia­le medi­er eller på par­ti­enes egne hjem­me­si­der. I tiden frem­over vil det kom­me betrakt­nin­ger fra en rek­ke skri­ben­ter på den­ne blog­gen.

Følg med!

TEMA

J

ournali
stikk

135 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Roger Feilstad says:

    Det er på tide noen tar å dekon­stru­erer hva poli­ti­ker­ne sier og viser oss hvor­dan de prø­ver og mani­pu­le­re fol­ket. Jeg gle­der meg til å høre mer.

  2. […] “Et mål for den­ne blog­gen er å under­søke uli­ke poli­tiske bud­skap, for å for­søke å si noe om hva poli­ti­kere vel­ger å kom­mu­ni­sere og hvor­dan de kom­mu­ni­se­rer det — når de hen­ven­der seg direk­te til oss. Det­te gjel­der både betal­te bud­skap — som poli­tisk rekla­me i aviser, kino og radio — så vel som ube­talte bud­skap: kro­nik­ker, leser­brev, og akti­vi­tet i sosia­le medi­er eller på par­ti­enes egne hjemme­si­der.” Les hele “Poli­tikk uten fil­ter” om blog­gen Poli­tisk PR. […]

til toppen