Gjør det selv-kulturen

Hjulpet av sosiale medier kan hordene av unge og håpefulle som dukker opp fra intet med ny musikk og videoer raskt bli hørt og sett - men å bygge en karriere er hardt arbeid.

De senes­te åre­ne har det skjedd en revo­lu­sjo­ne­ren­de end­ring der mar­keds­fø­ring og dis­tri­bu­sjon i stor grad er flyt­tet over fra de tra­di­sjo­nel­le medie­ka­na­le­ne og inn på digi­ta­le og sosia­le medi­er. Det­te gjør rask og bred spred­ning mulig. Og det enor­me inn­to­get av medie­ka­na­ler de sis­te åre­ne er en utro­lig res­surs for musi­ke­re som øns­ker å pro­mo­te­re musik­ken sin og mar­keds­føre egen per­son.

Unge musi­ke­re i dag ser stor ver­di i sosia­le og digi­ta­le medi­er. Did­rik Thu­lin gjør gutte­drøm­men til vir­ke­lig­het og har hop­pet av stu­die­ne for å sat­se fullt og helt på musik­ken. Pen­ge­ne han tje­ner som DJ på Bruk­Bar i Ber­gen, går til å beta­le musikk­ut­styr og stu­dio­tid.

— Start­fa­sen er utro­lig spen­nen­de. Det er litt som å hop­pe i fall­skjerm; man hop­per ut av fly­et og håper at det skal gå bra. Sånn føles det litt for meg også. Man går inn i det med litt skrekk­blan­det fryd, og håper at folk skal like det du lager.

Did­rik Thu­lin lager musikk og skri­ver teks­ter hjem­me i lei­lig­he­ten (foto: Sand­ra Spjel­ka­vik)

Han bru­ker i hoved­sak Face­bo­ok, Insta­gram, Yout­ube, Sound­cloud og Spo­ti­fy for å nå ut med musik­ken sin. Med gode ven­ner og et kon­takt­nett­verk, begyn­ner bal­len å rul­le.

— Musikk­vi­deo­en, stu­dio­tid og kles­spon­sor er venne­tje­nes­ter. Det går mye gjen­nom kon­tak­ter. Sti­an Sævig, bas­sist i Kakk­mad­da­fak­ka har jeg møtt gjen­nom en kom­pis. Han har vært en kjempe­res­surs så langt. Du kom­mer jo inn i et mil­jø når du er DJ og møter mye musikk­folk og and­re inter­es­ser­te, for­tel­ler Thu­lin.

Takker sosiale medier

Men det er ikke all­tid like enkelt å skul­le mar­keds­føre seg selv. Det kan fort føles litt kleint. — Det er litt ube­ha­ge­lig, det å sen­de invi­ta­sjon til ven­ne­ne dine og spør­re om de vil «joi­ne fan-grup­pen» din på Face­bo­ok. Det er et eks­tremt nar­sis­sis­tisk yrke og du får deg selv litt opp i hal­sen til tider. Man vil jo ikke frem­stå som en «douche», for­kla­rer Thu­lin.

Bruk av sosia­le og digi­ta­le medi­er inne­bæ­rer også en risi­ko: En blott­stil­ler seg vel­dig. I dagens medie­ver­den slip­pes omver­de­nen inn og kan ta del i den du er og det du dri­ver med. På sam­me måte som god omta­le spres raskt, har dår­lig omta­le like stort spred­nings­po­ten­sia­le.

— Så det er utro­lig kjekt med de til­bake­mel­din­ge­ne jeg har fått på låten, som har inspi­rert meg vel­dig til å fort­set­te. Den førs­te san­gen had­de alt å si. Jeg har vært hel­dig og levd på en bøl­ge over all for­vent­ning, for­tel­ler Thu­lin.

For Thu­lin er det å leg­ge ut musikk og få noen til å høre på én ting, men å gjø­re det til et leve­brød er noe annet. — Jeg kan ikke ta kon­takt med et plate­sel­skap nå. De øns­ker ikke «å byg­ge opp» en artist, de kom­mer som regel inn når du er vel etab­lert for å hjel­pe deg å ta kon­troll. Hvis jeg for eksem­pel kom­mer til et plate­sel­skap og sier at jeg har 50.000 fans på Face­bo­ok og så og så man­ge hits på san­ge­ne mine; da er det stør­re sann­syn­lig­het for at et plate­sel­skap fat­ter inter­es­se.

Thu­lin har ikke en struk­tu­rert plan dag for dag, men han har en visjon der fram­me. Fore­lø­pig foku­se­rer han på å ska­pe mest mulig blest rundt musik­ken sin, og til det bru­ke sosia­le medi­er så mye som mulig. Alle­re­de har han blitt møtt med fan­tas­tis­ke til­bake­mel­din­ger på låten sin «Dan­cer», som lig­ger til­gjen­ge­lig på nett.

Dan­cer by Did­rik Thu­lin

— Den hjel­pen jeg får kan jeg nok i stor grad tak­ke sosia­le medi­er for. Det had­de vært noe annet om jeg skul­le vært ute og hengt opp pla­ka­ter av meg selv hver enes­te dag. Jeg set­ter pris på at folk tar seg tid til å høre på musik­ken og pro­mo­te­re den vide­re. Det er utro­lig hyg­ge­lig.

Ikke sats alt på ett digitalt kort

Gis­le Mar­tens Mey­er, bed­re kjent som Ugress, har laget musikk siden Com­mo­do­re 64 had­de sin stor­hets­tid. Han var tid­lig ute med dis­tri­bu­sjon av musikk på net­tet. Så da spred­ning av musikk på net­tet begyn­te å sky­te fart på slut­ten av nitti­tal­let, var han alle­re­de klar over ver­di­en og mulig­he­te­ne.

— Jeg gjor­de ikke «alt» på net­tet, det var bare en av man­ge kana­ler for å få ut musik­ken. Men jeg bruk­te for­de­le­ne til net­tet i en peri­ode der vel­dig man­ge and­re mot­ar­bei­det Inter­nett, for eksem­pel sto­re plate­sel­ska­per.

Gis­le Mar­tens Mey­er (Ugress) mener det er vik­tig å ta musik­ken til sce­nen (foto: Eivind Senne­set)

Og da Spo­ti­fy gjor­de sitt inn­tog for noen år siden, kas­tet han seg tid­lig på bøl­gen. Nå er digi­tal dis­tri­bu­sjon en av hoved­inn­tek­te­ne hans. Musik­ken hans er mye brukt i TV og film, både små og sto­re pro­duk­sjo­ner, og han er sik­ker på at det­te kom­mer som en kon­se­kvens av at musik­ken ble tid­lig spredt og var lett til­gjen­ge­lig.

De digi­ta­le verk­tøy­ene har gjort en del ting enk­le­re og ras­ke­re, men har også et annet vik­tig aspekt. Tek­no­lo­gi­en er i sta­dig end­ring, og der­for må man være til­pas­nings­dyk­tig og rask på avtrek­ke­ren. Medie­ne var full­sten­dig anner­le­des for fem år siden og vil være full­sten­dig anner­le­des fem år fram i tid. Mar­tens Mey­er mener at man bør være opp­merk­som på det­te.

— Det er vik­tig å ikke sat­se alt på ett kort, for snart er det­te kor­tet ute av spil­let. Det man tje­ner pen­ger på i dag er ikke det man tje­ner pen­ger på om fem år.

Bratt kurve

Stør­re syn­lig­het er ikke nød­ven­dig­vis ens­be­ty­den­de med suk­sess. Det er et trangt nål­øye, da sosia­le og digi­ta­le medi­er er åpne for alle og ters­ke­len for å få ut musikk er vel­dig lav. Å bli lagt mer­ke til er enkelt, men det er vans­ke­li­ge­re å få et slikt gjen­nom­brudd til å bli bære­kraf­tig. Man er nå i kon­kur­ran­se med utal­li­ge and­re på nett. Mar­tens Mey­er for­kla­rer at selv om inn­gan­gen på kur­ven er enkel, blir kur­ven brat­te­re og brat­te­re etter hvert.

— Det er så fryk­te­lig man­ge som skal sees og høres og man er blitt vant til å bare se litt på hver ting. Lyt­ting er gra­tis. Så jeg tror det å få noe til å bli varig og byg­ge noe lang­sik­tig vil ta vel­dig lang tid og/eller mye res­sur­ser, sier Mar­tens Mey­er.

Selv om dis­tri­bu­sjon på nett har vært vik­tig for Mar­tens Mey­er, kom selve gjen­nom­brud­det og kick­star­ten da NRK P3 pluk­ket opp en av låte­ne hans og radio­lis­tet den. I etter­kant fulg­te tur­né­er og utgi­vel­se av pla­te med påføl­gen­de pro­mo­te­ring. Han er ikke i tvil om at å stå på en sce­ne og pre­sen­te­re noe, er det aller vik­tigs­te for å set­te fart på sake­ne.

— Jeg er nok­så sik­ker på at der­som jeg ikke had­de tatt musik­ken opp på en sce­ne, vil­le vel­dig lite skjedd. Net­tet og sosia­le medi­er er mest en opp­føl­gings­ka­nal, ikke en etab­le­rings­ka­nal.

Og det har tatt ham lang tid å tør­re for­stå og aksep­te­re at det nok er gans­ke fun­da­men­talt at musik­ken fak­tisk er god. — Hvis inn­hold er bra, så fin­ner det selv vei­en opp og frem. Døre­ne åpner seg, man må bare gå inn.

TEMA

S

osiale
medier

60 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen