Gjør det selv-kulturen

Hjulpet av sosiale medier kan hordene av unge og håpefulle som dukker opp fra intet med ny musikk og videoer raskt bli hørt og sett - men å bygge en karriere er hardt arbeid.

De sen­este årene har det skjedd en rev­o­lusjonerende endring der markeds­føring og dis­tribusjon i stor grad er fly­t­tet over fra de tradis­jonelle mediekana­lene og inn på dig­i­tale og sosiale medi­er. Dette gjør rask og bred spred­ning mulig. Og det enorme innto­get av mediekanaler de siste årene er en utrolig ressurs for musikere som ønsker å pro­motere musikken sin og markeds­føre egen person.

Unge musikere i dag ser stor ver­di i sosiale og dig­i­tale medi­er. Didrik Thulin gjør gut­te­drøm­men til virke­lighet og har hop­pet av stu­di­ene for å satse fullt og helt på musikken. Pen­gene han tjen­er som DJ på Bruk­Bar i Bergen, går til å betale musikkut­styr og studiotid.

— Start­fasen er utrolig spen­nende. Det er litt som å hoppe i fall­skjerm; man hop­per ut av fly­et og håper at det skal gå bra. Sånn føles det litt for meg også. Man går inn i det med litt skrekkb­land­et fryd, og håper at folk skal like det du lager.

Didrik Thulin lager musikk og skriv­er tek­ster hjemme i lei­ligheten (foto: San­dra Spjelkavik)

Han bruk­er i hov­ed­sak Face­book, Insta­gram, Youtube, Sound­cloud og Spo­ti­fy for å nå ut med musikken sin. Med gode ven­ner og et kon­tak­t­nettverk, beg­yn­ner ballen å rulle.

— Musikkvideoen, stu­di­otid og klesspon­sor er ven­net­jen­ester. Det går mye gjen­nom kon­tak­ter. Stian Sævig, bassist i Kakkmaddafak­ka har jeg møtt gjen­nom en kom­p­is. Han har vært en kjem­per­es­surs så langt. Du kom­mer jo inn i et miljø når du er DJ og møter mye musikkfolk og andre inter­esserte, forteller Thulin.

Takker sosiale medier

Men det er ikke alltid like enkelt å skulle markeds­føre seg selv. Det kan fort føles litt kleint. — Det er litt ube­hagelig, det å sende invi­tasjon til vennene dine og spørre om de vil “joine fan-grup­pen” din på Face­book. Det er et ekstremt nar­sis­sis­tisk yrke og du får deg selv litt opp i halsen til tider. Man vil jo ikke frem­stå som en “douche”, fork­lar­er Thulin.

Bruk av sosiale og dig­i­tale medi­er innebær­er også en risiko: En blottstiller seg veldig. I dagens mediever­den slippes omver­de­nen inn og kan ta del i den du er og det du dri­ver med. På samme måte som god omtale spres raskt, har dårlig omtale like stort spredningspotensiale.

— Så det er utrolig kjekt med de tilbakemeldin­gene jeg har fått på låten, som har inspir­ert meg veldig til å fort­sette. Den første san­gen hadde alt å si. Jeg har vært heldig og levd på en bølge over all for­vent­ning, forteller Thulin.

For Thulin er det å legge ut musikk og få noen til å høre på én ting, men å gjøre det til et leve­brød er noe annet. — Jeg kan ikke ta kon­takt med et plate­sel­skap nå. De ønsker ikke “å bygge opp” en artist, de kom­mer som regel inn når du er vel etablert for å hjelpe deg å ta kon­troll. Hvis jeg for eksem­pel kom­mer til et plate­sel­skap og sier at jeg har 50.000 fans på Face­book og så og så mange hits på san­gene mine; da er det større sannsyn­lighet for at et plate­sel­skap fat­ter interesse.

Thulin har ikke en struk­tur­ert plan dag for dag, men han har en visjon der framme. Foreløpig fokuser­er han på å skape mest mulig blest rundt musikken sin, og til det bruke sosiale medi­er så mye som mulig. Allerede har han blitt møtt med fan­tastiske tilbakemeldinger på låten sin “Dancer”, som lig­ger tilgjen­gelig på nett.

Dancer by Didrik Thulin

— Den hjelpen jeg får kan jeg nok i stor grad takke sosiale medi­er for. Det hadde vært noe annet om jeg skulle vært ute og hengt opp plakater av meg selv hver eneste dag. Jeg set­ter pris på at folk tar seg tid til å høre på musikken og pro­motere den videre. Det er utrolig hyggelig.

Ikke sats alt på ett digitalt kort

Gisle Martens Mey­er, bedre kjent som Ugress, har laget musikk siden Com­modore 64 hadde sin storhet­stid. Han var tidlig ute med dis­tribusjon av musikk på net­tet. Så da spred­ning av musikk på net­tet beg­y­nte å skyte fart på slut­ten av nit­ti­tal­let, var han allerede klar over ver­di­en og mulighetene.

— Jeg gjorde ikke “alt” på net­tet, det var bare en av mange kanaler for å få ut musikken. Men jeg bruk­te forde­lene til net­tet i en peri­ode der veldig mange andre motar­bei­det Inter­nett, for eksem­pel store plateselskaper.

Gisle Martens Mey­er (Ugress) men­er det er vik­tig å ta musikken til sce­nen (foto: Eivind Senneset)

Og da Spo­ti­fy gjorde sitt inntog for noen år siden, kastet han seg tidlig på bøl­gen. Nå er dig­i­tal dis­tribusjon en av hov­edin­ntek­tene hans. Musikken hans er mye brukt i TV og film, både små og store pro­duk­sjon­er, og han er sikker på at dette kom­mer som en kon­sekvens av at musikken ble tidlig spredt og var lett tilgjengelig.

De dig­i­tale verk­tøyene har gjort en del ting enklere og raskere, men har også et annet vik­tig aspekt. Teknolo­gien er i stadig endring, og der­for må man være tilpas­nings­dyk­tig og rask på avtrekkeren. Medi­ene var full­s­tendig annerledes for fem år siden og vil være full­s­tendig annerledes fem år fram i tid. Martens Mey­er men­er at man bør være opp­merk­som på dette.

— Det er vik­tig å ikke satse alt på ett kort, for snart er dette kor­tet ute av spillet. Det man tjen­er penger på i dag er ikke det man tjen­er penger på om fem år.

Bratt kurve

Større syn­lighet er ikke nød­vendigvis ens­be­ty­dende med suk­sess. Det er et trangt nåløye, da sosiale og dig­i­tale medi­er er åpne for alle og terske­len for å få ut musikk er veldig lav. Å bli lagt merke til er enkelt, men det er vanske­ligere å få et slikt gjen­nom­brudd til å bli bærekraftig. Man er nå i konkur­ranse med utal­lige andre på nett. Martens Mey­er fork­lar­er at selv om inngan­gen på kur­ven er enkel, blir kur­ven brat­tere og brat­tere etter hvert.

— Det er så fryk­telig mange som skal sees og høres og man er blitt vant til å bare se litt på hver ting. Lyt­ting er gratis. Så jeg tror det å få noe til å bli varig og bygge noe langsik­tig vil ta veldig lang tid og/eller mye ressurs­er, sier Martens Meyer.

Selv om dis­tribusjon på nett har vært vik­tig for Martens Mey­er, kom selve gjen­nom­brud­det og kick­starten da NRK P3 plukket opp en av låtene hans og radi­olis­tet den. I etterkant ful­gte turnéer og utgivelse av plate med påføl­gende pro­mo­ter­ing. Han er ikke i tvil om at å stå på en scene og pre­sen­tere noe, er det aller vik­tig­ste for å sette fart på sakene.

— Jeg er nok­så sikker på at der­som jeg ikke hadde tatt musikken opp på en scene, ville veldig lite skjedd. Net­tet og sosiale medi­er er mest en oppføl­gingskanal, ikke en etableringskanal.

Og det har tatt ham lang tid å tørre forstå og akseptere at det nok er ganske fun­da­men­talt at musikken fak­tisk er god. — Hvis innhold er bra, så finner det selv veien opp og frem. Dørene åpn­er seg, man må bare gå inn.

TEMA

S

osiale
medier

67 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen